Деловодна информация
00373
4189 18/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/07/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Ма +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180717jAuG1879635
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на медицински консумативи, реактиви и химикали за нуждите на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Периодична доставка на медицински консумативи, реактиви и химикали за нуждите на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Реактиви и химикали“; - обособена позиция № 2 „Медицински консумативи“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви и химикали 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38

1. Азотна киселина 65 % , чист за анализ - 1 l – 1; 2. Амониев хлорид, чист за анализ - 1kg – 1; 3. Амоняк 25 %, чист за анализ - 1 l – 1; 4. Ацетон, чист за анализ - 1 l – 2; 5. Етилов алкохол 96% - 1 l – 20; 6 . Изоамилов алкохол - 1 l – 2; 7. Индигокармин – индикатор - 25 gr – 2; 8. Калиевбихромат, чист за анализ - 1kg – 1; 9. Калиевхромат, чист за анализ - 1kg – 1; 10. Метилов алкохол - 1l – 10; 11. Оцетна киселина - 1l – 2; 12. Петролев етер, чист за анализ - 1l – 2; 13. Спирт за горене оцветен - 1l – 5; 14. Солна киселина, чист за анализ - 1l – 2; 15. Сярна киселин, чист за анализ - 1l – 2; 16. Толуол, чист за анализ - 1l – 1; 17. Формалин 37 %, чист за анализ - 1l – 1; 18. Мета фосфорна киселина - 500 gr – 1; 19. Хлороформ, чист за анализ - 1l – 2; 20. Натриев карбонат, чист за анализ - 1kg – 1; 21. Калиево-натриев тартарат - 1kg – 1; 22. Меден сулфат пентахидрат - 1kg – 1; 23. Folin–Ciocalteu reagent - 0,500l – 1; 24. Реактив Луголов - 0,500l – 1; 25. Реактив Неслер - 0,500l – 1; 26. Калиев хексацианоферат трихидрат - 1kg – 1; 27. Цинков ацетат дихидрат - 1kg – 1; 28. DPPH (2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl) - 1gr – 5; 29. Амониев роданид - 250gr – 1; 30. Борна киселина - 1kg – 1; 31. Етер диетилов - 1l – 1; 32. Кобалт (II) сулфат хептахидрат - 100gr – 1; 33. Натриев ацетат ТРИХИДРАТ - 1kg – 1; 34. Железен трихлорид - 1kg – 1; 35. Урея /Карбамид/ - 500 gr – 1; 36. Тринатриев фосфат додекахидрат, чист за анализ (Na3PO4.12H2O) - 1kg – 1; 37. Лимонена киселина - 1kg – 1; 38. Йод на прах, чист за анализ - 100gr – 1; 39. Натриев волфрават дихидрат( Na2WO4.2H2O) - 100gr – 1; 40. Натриев 2,6- дихлорфенолиндофенол - 5gr – 1; 41. Molybdophosphoric acid hydrate - 25gr – 1; 42. ди-HАТРИЕВ ХИДРОГЕH ФОСФАТ ДИХИДРАТ, чист за анализ - 1kg - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински консумативи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38

1. реактивна банка широко гърло, шлифт, тъмни 100ml обем – бр – 5; 2. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, тъмни 250ml обем – бр – 10; 3. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, бели100ml обем – бр – 5; 4. реактивни шишенца широко гърло, шлифт, бели 250ml обем – бр – 10; 5. Пипета "Мор -Резила" бутална стъклена 1ml – бр – 5; 6. Пипета "Мор -Резила" бутална стъклена 2ml – бр – 3; 7. Пипета "Мор -Резила" бутална стъклена 10ml - бр – 5; 8. Автоматична микропипета с променлив обем и ежектор - 0,5-10µl – бр – 1; 9. Автоматична микропипета с променлив обем и ежектор - 0,1-2,5µl – бр – 1; 10. Автоматична микропипета с променлив обем и ежектор - 0,1-2,5µl – бр – 1; 11. 10 ml центрофужни епруветки, конични, градуирани с капак на винт, прозрачни, полипропиленови - Corning 50 ml centrifuge tubes, conical, polypropylеne, sterile, graduated, plug seal cap - 100 бр/опаковка – 1; 12. 25 ml колба мерителна стъклена, с тапа - бр. – 20; 13. комплект РН-БУФЕРНИ КАПСУЛИ, PH-BUFCAP за рн4, рН7 и рН10 - бр. - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1300.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.
Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински консумативи/реактиви, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински консумативи/реактиви, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
3.Възложителят е предвидил настоящата процедура „Публично състезание” да се проведе по реда и условията на чл.181,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.61 от ППЗОП.Посочените нормативни изисквания ще се прилагат при спазване на принципите на равнопоставеност,публичност и прозрачност.- Комисията ще отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание,включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.Всички предложения от офертите на участниците в настоящата поръчка се представят чрез числова стойност,която ще се оповести в момента на отваряне на офертите.-Техническото и ценово предложение на всеки от участниците ще бъдат подписани най-малко от трима членове на Комисията и ще бъде предложено по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието ще приключи. -В закрити заседания Комисията ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.При необходимост и наличие на предпоставките за прилагане на хипотезата на „необичайно благоприятни оферти”,Комисията ще изисква от съответния участник представянето на подробна писмена обосновка по реда и условията на чл. 72 от ЗОП.Комисията подрежда офертите,които отговарят на изискванията и условията за изпълнение на поръчката,в низходящ ред съгласно получените офети.-В закрити заседания Комисията ще разгледа документите,свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.-До разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с критериите за подбор не се допускат участници,чиито оферти (техническо и ценово предложение) не отговарят на условията на поръчката и не са получили оценка по реда на т.6.3.-Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията писмено ще уведоми участника.В срок до 5р.дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.-Комисията разглежда документите по т. 6.4 и т. 6.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съгласно избрания критерий за възлагане.На осн. чл.61,т.7 от ППЗОП, останалите участници чиито оферти са оценени, не се класират.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва