Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП70(1) 18/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/07/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0078 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Д. Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180628AJty6717809
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на мляко, плодове и зеленчуци за нуждите на Община Пловдив, общинските социални заведения в гр. Пловдив и ОП „Зоопарк Пловдив“, по 2 обособени позиции.
15000000      
Доставки

Доставки на мляко, плодове и зеленчуци за нуждите на Община Пловдив, общинските социални заведения в гр. Пловдив и ОП „Зоопарк Пловдив“, по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставки на кисело и прясно мляко“; Обособена позиция № 2 „Доставки на плодове и зеленчуци“.
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на стоките по обособени позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
430666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на кисело и прясно мляко 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15511100      
15551310      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на кисело и прясно мляко, в съответствие с техническата спецификация за ОП 1, както следва:
Продукт / Приблизително к-во, за 1 г.:
1. Кисело краве мляко - Произведено в България или в други страни на Европейския съюз от сурово краве мляко, с 2% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие със стандарт БДС 12:2010 или еквивалентно/и, доставки на опаковки до 0,400 кг. / 85088 бр х 0,400 кг;
2. Кисело краве мляко - Произведено в България или в други страни на Европейския съюз от сурово краве мляко, с 3,6% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие със стандарт БДС 12:2010 или еквивалентно/и, доставки на опаковки до 0,400 кг. / 56010 бр. х 0,400 кг;
3. Прясно краве мляко - Произведено в България или в други страни на Европейския съюз от сурово краве мляко, с 1,5% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки до 1 л. / 11047 л;
4. Прясно краве мляко - Произведено в България или в други страни на Европейския съюз от сурово краве мляко, с 3% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки до 1 л. / 5010 л.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
197500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 1, за 1 година, е 98 750 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (197500 лв) е с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставки на плодове и зеленчуци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03221000      
03222000      
03222400      
03222115      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на плодове и зеленчуци, в съответствие с техническата спецификация за ОП 2, както следва:
Продукт / Приблизително к-во, за 1 г.:
1 Банани / 4820 кг.
2 Портокали / 1685 кг.
3 Мандарини / 1322 кг.
4 Лимони / 55 кг.
5 Киви / 404 кг.
6 Праскови /3640 кг.
7 Кайсии / 1188 кг.
8 Череши / 764 кг.
9 Круши / 585 кг.
10 Сливи / 1654 кг.
11 Ябълки /8905 кг.
12 Грозде десертно /1455 кг.
13 Дини /4672 кг.
14 Пъпеши / 2485 кг.
15 Тикви / 3934 кг.
16 Ягоди / 304 кг.
17 Стафиди (сушено грозде) / 5 кг.
18 Маслини / 1590 кг.
19 Домати / 11080 кг.
20 Краставици / 5982 кг.
21 Зеле / 9395 кг.
22 Зелен фасул / 410 кг.
23 Картофи / 23150 кг.
24 Кромид лук / 7345 кг.
25 Пресен кромид лук / 350 кг.
26 Пресен грах / 60 кг.
27 Моркови / 10062 кг.
28 Тиквички / 3624 кг.
29 Сладки пиперки / 3555 кг.
30 Репички / 60 кг.
31 Патладжани / 790 кг.
32 Кервиз / 222 кг.
33 Копър / 72 кг.
34 Магданоз / 565 кг.
35 Маруля / 870 кг.
36 Спанак / 1577 кг.
37 Праз / 2620 кг.
38 Пресен чесън / 13 кг.
39 Чесън / 221 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
233166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 2, за 1 година, е 116583,34 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (233166,67 лв) е с включено предвиденото подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната обособена позиция, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ.
Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, а за чуждестранни участници – на аналогичния документ. Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката/обособената позиция, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващ правото да изпълняват дейността по предмета на поръчката/обособената позиция в Република България - заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна писмена заявка от страна на общинските заведения. Доставките ще се извършват франко посочен във всяка заявка административен адрес на територията на град Пловдив. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договор, техническото и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Изпълнителят се задължава да осигурява за своя сметка и да представя на възложителя, актуален бюлетин (оригинал или нотариално заверено копие) за цените на едро за област Пловдив, издаден от „САПИ” ЕООД, за всички видове стоки, в сроковете, съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/02/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 2 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП. 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ. 5. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП.
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП - оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние.
Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на съответна обособена позиция, ще е със срок на действие 1 година. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е 215333,34 лв без ДДС, съответно: За ОП 1 – 98750 лв без ДДС; За ОП 2 – 116583,34 лв без ДДС. Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията на проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност е с включено предвиденото подновяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 4 % (четири на сто) от стойността на съответния договор без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, същата следва да е в съответствие с условията и изискванията съгласно проекта на договор. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени с условията на проекта на договор.
Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за всички обособени позиции на поръчката. На основание чл. 47, ал. 10 ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие – документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва