Деловодна информация
00373
4169 17/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
17/07/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180716iTPL1864630
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена на следните позиции: - обособена позиция № 1 „Полуавтоматичен ротационен микротом“; - обособена позиция № 2 „Електронен стетоскоп“; - обособена позиция № 3 „Телеметрична ЕКГ с холтер“; - обособена позиция № 4 „Спектрофотометър“; - обособена позиция № 5 „Автоклав“; - обособена позиция № 6 „Апаратура за криоконсервация“; - обособена позиция № 7 „Ковьози“; - обособена позиция № 8 „Термостат“; - обособена позиция № 9 „Детектор за чужди тела“; - обособена позиция № 10 „Микроскоп в комплект със стереоскоп“; - обособена позиция № 11 „Ехограф“; - обособена позиция № 12 „Микроскоп, изследователски с монитор“; - обособена позиция № 13 „Учебно-лабораторни бинокулярни микроскопи“; - обособена позиция № 14 „Нискотемпературен фризер“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
208496.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Полуавтоматичен ротационен микротом 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1брой. Микротом с прецизна ориентация на пробата с референция за нулева позиция; Със система за бързо захващане на пробата с една ръка; Основа на ножодържача – без странично (латерално) преместване; Ножодържач за нископрофилни ножчета за еднократна употреба с интегриран протектор за предпазване от порязване; С автоматично смазване лагерите на ролера; С две отделни системи за заключване на маховика за по-безопасна работа-заключване в най-горна позиция при смяна на ножчето или материала или заключване в избрана от потребителя позиция; С балансираща система с пружинна компенсация на силите при процеса на извършване на срези; Режим на ретракция на пробата с възможност за включване/изключване и програмиране на стойностите; Информация на информационен панел за моментното състояние на работа на инструмента като ретракция, аварийно спиране, заключване на маховика, дебелина на “триминга “, дебелина на срезите, както и натрупване броя на срезите и дебелината им. Самостоятелен контролен панел с възможност за настройка на ъгъла му за по-ергономичнна употреба
Технически изисквания: Дебелина на срезите в диапазон не по-малък от 0.5 до 100 µм; - от 0.5 - 5µм със стъпка не по-голяма от 0.5 µм; - от 5 - 20µм със стъпка не по-голяма от 1µм; - от 20 - 60µм със стъпка не по-голяма от 5µм; - от 60 - 100µм със стъпка не по-голяма от 10µм; Ход по вертикала не по-малък от 70 мм; Хоризонтално електрическо подаване на пробата – не по-малко от 28 мм; Автоматично хоризонтално придвижване на пробата с две скорости ( 300 ?м / сек. или 900 ?м / сек.); Контрол на скоростта и посоката на подаване на пробата с натискане само на един бутон; Възможност за рязане на материали с размери не по-малки от 50х60х40мм; Режим на рязане – чрез пълно завъртане на маховика или посредством възвратно-постъпателно движение на маховика; Ретракция на пробата: в диапазон не по-малък от 5-100 µм със стъпка не по-голяма от 5µм; Функцията „Ретракция” да може да бъде изключвана; Механичен “триминг”: в диапазон не по-малък от 1-600 µм; Прецизна ориентация 8? ( Х / У ) с индикатори за зануляване в две точки; Необходима окомплектация: Клампа за захващане на касети с максимална зона за рязане не по-малка от 40х40 мм; Клампа за захващане на парафинови блокчета с максимална зона за рязане не по-малка от 40х40мм; Тавичка за събиране на отпадъци при рязането, захващаща се към микротома посредством магнит; Смазочно масло не по-малко от 50мл; Четка за разпъване на срезове с магнитно закрепване към микротома; Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Електронен стетоскоп 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. С технология „Намаляване на околния шум”. Функции за намаляване на шума от триене и с функция усилване, с възможност за записване и запаметяване на аудио файлове от находката при преглед. С технология Bluetooth® за прехвърляне на файлове. Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Телеметрична ЕКГ с холтер 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Технически данни: Канали: Два; За едновременно записване на Einthoven I, II, III и Goldberger aVR, aVL, aVF; Обхват: 100 м чист диапазон; Батерии: 2 бр алкални (Тип AA); Честота на вземане на проби: 500 Hz; Честотен обхват: 0.05 Hz - 100 Hz; Системни изисквания: Софтуер, базиран на Windows; Преносим компютър с мин. честотата 800 MHz; Минимална 256 Mb RAM; USB версия 1.1 или по-нова версия; Четец на SD карти; Препоръчителна графична разделителна способност 1024 x 768 или по-висока
Характеристика: Безжично телеметрично предаване на ЕКГ към компютър, преносим компютър или джобен компютър (PDA); Двуканална ЕКГ за едри и дребни животни; Холтер ECG (> 24 часа) на стандартна SD-карта; Ясен диапазон от около 100 м; Bluetooth Клас 1); Много ниско тегло: 145 г. Размер: Н: 12.0 cm, L: 6.5 cm и D: 2.2 cm; Системата да включва: Предавател, приемник за Bluetooth Клас 1, 256 Mb SD карта за съхранение, софтуер, 1 торба с 40 ЕКГ електроди; Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спектрофотометър 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Основни характеристики: Уредът да е окомплектован и да предоставя възможност за различни видове измерване (абсорбция или трансмисия при определена дължина на вълната, спектрално сканиране и режим кинетика) на стандартни течни проби с обем над 3 мл и на биологични проби (ДНК, РНК, белтъци) с обем под 1 мкл. Източник: Ксенонова лампа с импулсен режим, минимизиращ влиянието на фото индуцирани реакции в пробата. Висока честота на импулсите от 80 Hz или повече. Активиране на лампата само при измерване на пробата, с дълъг живот и защита срещу влиянието на околната светлина.
Възможност за измерване на проби без да се затваря капака на помещението за проби за измерване на големи образци и поставяне на различни приставки. Скорост на сканиране: не по-ниска от 24 000 нм/мин. Събиране на данни със скорост до минимум 80 точки/секунда при кинетични измервания за една дължина на вълната. Непрекъснати измервания: Възможност за непрекъснати измервания в продължение на минимум 5 дни. Лесен за използване - лесна инсталация и интерактивни учители за работа със софтуерните приложения и методи за широк кръг от потребители. Наличие на широка гама аксесоари за различни приложения – сонди с оптични влакна за директни измервания, приставки за дифузно отражение, държатели за кювети с различни размери, термостатирани кюветодържатели, държатели за твърди образци и др. Спектрален диапазон: 190 – 1100 nm. Фиксиран спектрален процеп – не повече от 1.5 nm Оптика с кварцово покритие. Разделителна способност (толуен-хексан, EP/BP и TGA тест): ? 1.9. Точност на дължината на вълната: не повече от ± 0.06 nm при 541.94 nm. Фотометричен обхват: минимум ± 4 А. Фотометрична точност: не повече от ± 0.0007 при 1А. Фотометрична възпроизводимост: не повече от 0.0005 А (NIST 930E)
Фотометрична стабилност: не повече от 0.0004 А/ч. Фотометричен шум: не повече от 0.00002A при 0A и не повече от 0.00015A при 1A. Гладкост на базовата линия: 0.0004 или по-добра в интервала 200-850 nm. Разсеяна светлина: не повече от 0.02 %T при 220 нм
Доставката да включва: Стандартен държач за стандартни кювети с размер 10 x 10 мм и 2 бр. стандартни кварцови кювети 10 х 10 мм и 10 мм просвет. Приставка за измерване на биологични проби (ДНК, РНК, белтъци) с обем от под 1 до около 3 мкл, с променлива дължина на просвета (Light path) от 0.2 и 1 мм. Проектирана за бързо измерване, чрез накапване на пробата, без разреждането ?. Пълен компютърен контрол; Компютърна система с минимални параметри: i5 процесор или еквивалент; 4 GB RAM; 21“ монитор; 500 GB HDD; Windows 7 Professional или еквивалентна ОС; клавиатура; мишка; лазерен принтер; свързващи и захранващи кабели. Специализиран софтуер за контрол и оценка на данните. Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоклав 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. - Вертикален автоклав; - Корпус изработен от неръждаема стомана AISI 340; - Вътрешна камера от алуминий; - ABS изолиран капак; - Зависима от температурата система за заключване на капака; - Автоматичен терморегулатор с микропроцесорен контрол; - Осигурена защита чрез автоматична вентилационна клапа и елекронно изключване според температурата; - Дигитален дисплей за температура и време на стерилизиране; - Фиксирана термосонда PT100; - Настройка на програмата за стерилизация по температура и време и защита на настройките от неоторизирана промяна чрез парола; - Режим на отложен старт; - Светлинна и звукова аларма за край на процеса; - Интрукции за настройка и работа, отпечатани върху корпуса; съответстващи на GLP и EN 17205; - Обем на камерата: мин. 23 l; - Максимална температура: най-малко 121оС; - Максимално налягане: най-малко 1.08 Bar; - Напрежение: 220 V; - Вътрешни размери на камерата: не по-малко от диаметър 310 mm x височина 290 mm; - Максимална мощност: не по-малко от 1,3 kW; - Включва кошница от неръждаема тел с дръжка, олекотена размери – до 280х260 mm. Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5416.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Апаратура за криоконсервация 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Система за съхранение на епруветки с течен азот и минимален капацитет 750 крио-епруветки по 2 мл, разположени в крио-кутии, подредени в стелажи. С включен транспорт и монтаж“; Крио-съд за съхранение на течности снабден с: - индикатор за нивото и температурата; - запаметяване на промени в състоянието и възможност за преглеждане на историята; - обем около 40 л.; - среден обем на изпарение не по-голям от 0,3 л. на ден; - минимален капацитет 5-6 стелажa, при височина на стелажите с капацитет на всеки етаж от стелаж една крио-кутия, с капацитет на всяка крио-кутия до 25 епруветки по 2 мл; - допълнителна основа с колела; Поне 5-6 бр. стелажи (съобразно капацитета на съда) за крио-кутии с крио-кутии: при височина на стелажите с капацитет на всеки етаж от стелаж една крио-кутия, с капацитет на всяка крио-кутия до 25 епруветки по 2 мл; Минимум 32 бр. крио-кутии с капацитет до 25 бр. епруветки по 2 мл; 1000 бр. крио-епруветки по 2 мл; Крио-съд за съхранение на течен азот с оперативна глава и регулатор на налягане със следните параметри: - вместимост минимум 35 литра; - основа с колела; - дневни загуби от изпарение максимум 0,75 литра; - ниво-индикатор с поплавък; - манометър; - поне два предпазни клапана за 0,5 бара; - вентилационен клапан; - гъвкав трансферен маркуч с нужната дължина; - минимум шест години гаранция на вакуум
Инверторна UPS система + батерии, с резервираност от минимум 72 часа. Батериите да бъдат ГЕЛ технология с експлоатационен живот минимум 15 г
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ковьози 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

2 броя. Система осъществяваща пълна грижа за пациента, приложима при възстановяване на животни след операция, новородени, възрастни и др. Основни характеристики: - Възможност за осъществяване на пълен контрол над средата чрез: - Наличие на двойна система за вентилация с филтриране; - Възможност за затопляне на циркулиращият въздух с защита от пренагряване; - Да притежава система за следене, нивата на CO2 с алармиране при достигане на зададена от производителя граница; - Наличие на генератор за негативни йони; - Наличие на УВ светлина за стерилизация с дължина на вълната 254 нм; - Да се осъществява прецизен контрол на температурата и влажността; - Наличие на вграден инхалатор за пулверизация на лекарства; - Наличие на вход за подаване на кислород; - Наличие на вход за интра-венозна система; - Наличие на прозрачни стени за по-лесно наблюдение на пациента; - Възможност за автоматично, програмирано деодориране и дезинфекция; - Наличие на подвижен съд за отпадъци с решетка, който може да се обслужва без изваждане на животното; - Възможност за опционално добавяне на климатичен юнит за охлаждане и изсушаване на средата; - Възможност за опционално добавяне на кислороден концентратор за оксигенация на пациента; Допълнителен климатичен модул – 1 брой; 1 бр. стойка за 2 кувиоза и климатичния модул. Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Термостат 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Минимални технически характеристики: СО2 инкубатор с капацитет: мин. 48 л.; Безшевна камера от неръждаема стомана
Директно нагряване от 6 страни; Темпериране чрез естествена конвекция на въздуха в камерата, без принудителна циркулация; Температурен контрол в диапазона: +4 °C над околната до 50 °C; Температурна хомогенност в камерата: ± 0.3 °C; Температурна стабилност при 37 °C: ±0.2 °C; Точност на температурен контрол: ±0.1 °C; Диапазон на контрол на CO2: 0.2 ?–? 20 %
Точност на контрола на CO2: ±0.1 %; Стабилност на CO2 при 5 % CO2: ±0.2 %; Хомогенност на CO2: ±0.1 %; Инфрачервен сензор за контрол на СО2; LCD дисплей за визуализация на параметрите на средата и функциите на инкубатора; Непрекъснат запис на показателите за последните 72 часа, включително алармени събития, температура, и СО2 концентрация; Графично представяне на температурата и концентрацията на СО2 във времето; Програмируемо алармено известяване при отклонение от зададената концентрация на СО2 и температура, Алармено известяване при незатворена врата; Ограничаване на достъпа за промяна на параметрите и функциите чрез потребителска парола; Минимум 3 вътрешни рафта; Рафтовете да бъдат изработени от перфорирана неръждаема стомана; Остъклен отвор за наблюдение на културите със самостоятелна врата; Ваничка за вода от неръждаема стомана за овлажняване на въздуха в камерата; Релета за връзка с външна алармена система; Окомплектован с междинен предохранителен вентил, прецизен редуцил-вентил за контрол на СО2 и бутилка за СО2 с капацитет минимум 10кг и спирателен кран. Гаранционен срок: 24 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Детектор за чужди тела 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Честоти (kHz): Multi, 5, 10, 15, 20, 40; Методи на работа: Парк | Плаж | Почва | Злато; Нулиране на шума: Auto | Manual (-9 до 9); Чувствителност: 1–25; Озвучение: 0–25; Threshold ниво: 0–25; Threshold Pitch: 0–25; Идентификация на предмети: 50 сегмента | Ferrous: -9 – 0 | Non-ferrous: 1 – 40; Target Tones: 1, 2, 5, 50; Tone Break: Ferrous | Non-ferrous; Tone Pitch: Ferrous | Non-ferrous; Tone Volume: Ferrous | Non-ferrous; Индикатор за дълбочина: 5 нива; Дължина: до1500 mm; Тегло: до 1.5 kg; Стандартна сонда: 11'' Double-D Smart ,водоустойчива до 3 метра; Audio Output: • In-built loudspeaker • 3.5mm (1/8") headphones (included) • Bluetooth compatible • WM 08 Wi-Stream compatible; Слушалки: Bluetooth и aptX™ Low Latency слушалки , не са водоустойчиви; Display: Monochrome LCD with backlight; LCD Осветление: Ниско , Средно ,Високо и без; Батерия: Презареждаща , Lithium-ion ; Живот на батерията: До 12 часа; Водоустойчивост: Да, до 3 метра; Key Technologies: Multi-IQ | 5F?8 | Wi-Stream | Bluetooth | aptX™ Low Latency; Други аксесоари: USB кабел за зареждане (1.5A); Software ъпгрейт: Да, чрез USB (Windows и OSX)
Гаранция: мин 3 години
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Микроскоп в комплект със стереоскоп 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Микроскопски статив за преминаваща и отразена светлина с оптика, коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специална противогъбична обработка; Вграден LED светлинен източник; Ниско разположен и обърнат навътре револвер на обективите с пет гнезда; Механична масичка с дясно управление с размери минимум 211 х 154мм и възможност за движение по осите съответно 76 mm (X) и 52 mm (Y);Вграден универсален АВВЕ кондензор с числена апертура 1.25,
Кондензор със 7 позиции за наблюдение при светло поле (4X - 100X) , 2Х, тъмно поле, фазов контраст (Ph1, Ph2, Ph3) и Флуоресценция със затвор; Слот за поставяне на анализатор вграден в статива. Тринокулярен тубус с оптика, коригирана за безкрайност, изработен от безоловно стъкло, с 30° наклон и възможност за корекция на междуочното разстояние не по-малко от 48-75мм. ; разпределение в пътя на светлината 0/100, 50/50, 100/0 и възможност за корекция на диоптъра на един от окулярите. Номер на полето FN 20. План-ахроматни обективи, с оптика, коригирана за безкрайност и лещи от стъкло без съдържание на олово, със следните параметри: -4х (числена апертура, минимум: 0.10; работна дистанция, минимум: 18.5 mm),
-10х (числена апертура, минимум: 0.25; работна дистанция, минимум: 10.5 mm), -40х (числена апертура, минимум: 0.65; работна дистанция, минимум: 0.6 mm), -100х имерсионен (числена апертура, минимум: 1.25; работна дистанция, минимум: 0.15mm). 2 бр. широкоъгълни окуляри, увеличение 10х, номер на полето минимум (FN) 20, с оптика, коригирана за безкрайност без съдържание на олово. Двустранни макро- и микровинт (за груба и фина настройка) и механизъм за промяна съпротивлението на движение на макровинта. Механизъм за застопоряване на фокуса - изключва опасността от счупване на обектива и/или покривното стъкло на препарата при смяна на увеличението. Захранващ кабел. Флуоресцентна приставка за отразена светлина с вграден LED светлинен източник за синя светлина с пикова дължина на вълната 470 nm. Винт за контрол на интензитета на флуоресцентната светлина. Захранващ кабел за независимо от микроскопа ел.захранване. Противопрахов калъф. Адаптер за свързване на микроскопа с цифрова микроскопска камера, тип C-mount, с оптика 0.5х, даващ пълния размер на зрителното поле FN=22. Допълнителен оптичен адаптор за цифров фотоапарат; Цифров фотоапарат с вграден обектив и възможност за десетократен оптичен зум (еквивалентен на 38-380 мм при 35 милиметров формат) с резолюция минимум 7,10 пиксела, -размер на LCD екран минимум 2,5 инча, -ISO чувствителност от мин. 50 до 4000; -Максимална апертура: 2.8; -Тип на памет-картата: xD; -Автономно захранване : 4 бр. Батерии тип «AA». В комплект със стереоскоп, със следните характеристики: Стереоскопски статив с ESD свойства: - диапазон на увеличение минимум от 0,8х – 4х, - фактор на увеличение минимум 5:1, - размер на зрителното поле минимум FN=22, - интегриран към тялото бинокулярен тубус с наклон 45°, работно разстояние 110мм, - възможност за задаване на максимална горна и минимална долна позиция на фокусния механизъм, - възможност за корекция на междуочното разстояние в диапазон не по-малък от 52 – 76мм. Окуляри: фокусируеми, с възможност за корекция на диоптъра в диапазон не по-малък от -8 до +5; увеличение минимум 10х; размер на зрителното поле FN=22; очни протектори; възможност за монтиране на мерителни елементи.
Стереоскопски статив с ESD свойства, елементи за стабилно фиксиране към носещата повърност, диапазон на движение на фокусния механизъм не по-малко от 120мм, товароносимост не по-малка от 7 кг. LED светлинен пръстеновиден източник: - с вграден контролер, - бяла светлина с топлина минимум 5600К, - брой диоди минимум 45, - живот не по-малък от 30 000 часа,
Възможност за коригиране на интензитет на светлината от 0 до 100%, - диаметър на резба - 66мм. Адаптор за скачване на 66 мм светлинен пръстеновиден източник.Предметна масичка с две повърхности – черна и бяла, с ESD свойства.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Допълнителна увеличителна леща с увеличение 1,5х и възможност за монтиране към стереомикроскопското увеличително тяло, с работно разстояние не по-малко от 61 мм и числена апертура в диапазон не по-малък от NA=0.029 – 0.1; Противопрахово покривало. Възможност за надграждане на налична стереомикроскопска система с различни видове преминаваща и отразена светлина, за наблюдение в светло и тъмно поле..

II.2) Описание 1

Ехограф 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Ветеринарен, цифров, преносим ехографски апарат окомплектован с трансдюсери за кардиологични и абдоминални изследвания 1. Специализиран ветеринарен апарат с напълно дигитална платформа. От менюто за въвеждане на пациенти, да може да се избират различни животински видове като КЧ, КТ, КН, ГВ, ОВ, и др.; 2. Да е изработен с максимално здрава, метална конструкция на тялото; 3. Да бъде защитен срещу изпускане; 4. Контролният панел да бъде защитен против изливане на течности; 5. Да може да се регулира осветеността на бутоните и чувствителността на trackball-а; 6. Контролният панел да има поне 4 бутона с програмируеми функции; 7. Да може да работи при околна температура от 0-40°С; 8. Тегло – максимум до 6,5 кг. за лесно пренасяне на апарата; 9. 15" цветен LED-монитор с висока разделителна способност и голям ъгъл на виждане – поне 85°; 10. Ъгъл на отваряне на екрана – поне от 0° до 150° (между екрана и контролният панел); 11. Възможност за регулиране на яркостта на екрана.12. Време за стартиране на системата – под 1 минута. За стартиране от standby режим - да е под 15 сек; 13. Дълбочина на скaниране поне до 38 сm. 14. Минимум 8 сегментен TGC; 15. Минимум 8 сегментен LGC; 16. Наличие на възможност за безжичен трансфер на данни към мобилни устройства - IOS & Аndroid; 17. Автоматична настройка на честотата на трансдюсерите според вида изследване; 18. Поддържане на поне 12 различни трансдюсера, с поддържка на разлчини крдиологични трансдюсери за големи, малки и неонатологични пациенти, както и поддръжка на бипланарен трансдюсер.19. Наличие на ръчен избор на минимум 5 различни честоти в “B” режим, и минимум 2 доплер честоти;20. Функция за оптимизиране на образа с натискане на един бутон за режимите В, PW и CW;21. Режим на наслагване на изображения, получени от сканиране под различен ъгъл – да може да се включва /изключва;22. Да има минимум следните режими на изобразяване – В, 2В, 4В, М, Color M, Color Doppler, Power Doppler, мощностен доплер с указване на посоката на кръвотока, PW (с регулируем „прозорец“: 0.5-20mm на стъпки от 0.5-5mm), PW с HPRF, Трапецовидно изобразяване, Еластография, без натиск.23. Да има Continuous wave Doppler с мерене на скорости от поне до 5500cm/s;24. Софтуер за намаляване на зърнистите артефакти („отблясъците“), в изображението – регулируемо на степени;25. Тъкано хармонично изображение с променлива честота на най-малко две стъпки. Да има технология подобряваща тъканните хармоници;26. Възможности за постобработка на запаметените изображения и клипове в В, Color Doppler, Високорезолюционен цветен доплер, PW и CW режими за минимум следните параметри: Увеличение, Завъртане, Ротация, Динамичен обхват, Цветни карти, Сиви карти, Базова линия, Корекция на ъгъла и др.;27. Дуплекс режим и Триплекс режим в реално време – В, цветен и спектрален доплер;28. Колоризация на двуразмерния образ с цветни скали;29. Максимална скорост на смяна на кадрите (frame rate) поне 250 f/sec;30. Непрекъснато динамично фокусиране с минимум 4 фокусни зони;31. PW – да е с поне 24kHz PRF и да мери скорости до поне около 900 cm/s;32. Видео памет с капацитет минимум 8000 кадъра или 130 сек;33. Вградено архивиращо устройство на HDD - мин 1000 GB за запис на статични и динамични образи;34. Най-малко 2 бр. USB изходи за директно записване на статични образи и клипове на външна flash памет;35. Специализиран програмен пакет за измервания и изчисления за Абдомен и Кардиология, възможност за добавяне от потребителя на нови формули и измервания. Възможност за Stress Echo режим.36. В 2D режим да имаме измерване B Histogram;37. Наличие на възножност за режим на подобрен визуализация на иглата, при биопсия;38. Автоматично трасиране на доплеровата крива с възможност за избор на автоматично показваните параметри; и др. съгл. Техн.спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Микроскоп, изследователски с монитор 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 бр. Техническа характеристика и параметри: Микроскопски статив за преминаваща и отразена светлина с оптика, коригирана за безкрайност, изработена от стъкло без съдържание на олово и със специална противогъбична обработка; Вграден LED светлинен източник; Ниско разположен и обърнат навътре револвер на обективите с пет гнезда; Механична масичка с дясно управление с размери минимум 211 х 154мм и и възможност за движение по осите съответно 76 mm (X) и 52 mm (Y); Вграден универсален АВВЕ кондензор с числена апертура 1.25, Кондензор със 7 позиции за наблюдение при светло поле (4X - 100X) , 2Х, тъмно поле, фазов контраст (Ph1, Ph2, Ph3) и флуоресценция със затвор; Слот за поставяне на анализатор вграден в статива. Тринокулярен тубус с оптика, коригирана за безкрайност, изработен от безоловно стъкло, с 30° наклон и възможност за корекция на междуочното разстояние не по-малко от 48-75мм.; разпределение в пътя на светлината 0/100, 50/50, 100/0 и възможност за корекция на диоптъра на един от окулярите. Номер на полето FN 20. План-ахроматни обективи, с оптика, коригирана за безкрайност и лещи от стъкло без съдържание на олово, със следните параметри: -4х (числена апертура, минимум: 0.10; работна дистанция, минимум: 18.5 mm), -10х (числена апертура, минимум: 0.25; работна дистанция, минимум: 10.5 mm), -40х (числена апертура, минимум: 0.65; работна дистанция, минимум: 0.6 mm), -100х имерсионен (числена апертура, минимум: 1.25; работна дистанция, минимум: 0.15mm). 2 бр. широкоъгълни окуляри, увеличение 10х, номер на полето минимум (FN) 20, с оптика, оригирана за безкрайност без съдържание на олово. Двустранни макро- и микровинт (за груба и фина настройка) и механизъм за промяна съпротивлението на движение на макровинта. Механизъм за застопоряване на фокуса - изключва опасността от счупване на обектива и/или покривното стъкло на препарата при смяна на увеличението. Захранващ кабел. Флуоресцентна приставка за отразена светлина с вграден LED светлинен източник за синя светлина с пикова дължина на вълната 470 nm. Винт за контрол на интензитета на флуоресцентната светлина. Захранващ кабел за независимо от микроскопа ел.захранване. Противопрахов калъф. Адаптер за свързване на микроскопа с цифрова микроскопска камера, тип C-mount, с оптика 0.5х, даващ пълния размер на зрителното поле FN=22. - Допълнителен оптичен адаптор за цифров фотоапарат; - Цифров фотоапарат с вграден обектив и възможност за десетократен оптичен зум (еквивалентен на 38-380 мм при 35 милиметров формат) с резолюция минимум 7,10 пиксела, - размер на LCD екран минимум 2,5 инча, - ISO чувствителност от мин. 50 до 4000 - Максимална апертура: 2.8; - Тип на памет-картата: xD; - Автономно захранване : 4 бр. Батерии тип «AA»; Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебно-лабораторни бинокулярни микроскопи 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

10 броя. със следните минимални технически характеристики Широкополеви бинокулярен оптичен микроскоп; Бинокулярна глава под ъгъл с възможност за настройване на разстоянието между окулярите с обхват 50 70 mm; Общо увеличение 40х – 1000х; Ахроматни обективи – 4х, 10х, 40х, 100х имерсионен; Двуслойна предметна масичка с определен обхват на преместване X-Y 50-50 mm; Макро и микро винт; Ирисова диафрагма; Вградена халогенна лампа 6V/20W или LED осветление; Захранване – 220-230 V; Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Нискотемпературен фризер 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой. Темепратурен диапазон: - 86°C / -40°C, като задължително условие е да достига отрицателна температура от - 86 °C
Работа при температура на околна среда не по-малко 30°C; Обем: 400 L (литра) или повече; Брой компресори: мин. 1;
Не по-малко от 4 вътрешни врати; 4 рафта; Без кошници и регулируеми рафтове; Визуална и акустична аларма; Аларма при прекъсване на захранването; Аларма за минимална и максимална температура; Аларма за отворена врата; Аларма при дефект на темп. сензор; Порт за връзка с външна аларма; Възможност за включване на GSM модул; Приблизително време за работа на алармите и back up системата след спиране на захранването: 72 часа; Отвор за инсталация на PT100/CO2 back up; Дигитален дисплей; Дейта Логер (Регистратор на данни); RS 232 или RS 485 интерфейс; Поне 1 брой USB-порт за качване и сваляне на информация; Размразяване: Ръчно; Без светлина в интериора; Ключалка; Екстериор от боядисана стомана; Интериор от неръждаема стомана; Вътрешни размери: не по-малко WxDxH (mm) 480 x 608 x 1415; Изолация: не по-малко от 120 mm
Захранване: (V) 230, (Hz) 50/60; Шум: (DBA) < 55; Охлаждащ агент: разрешен в ЕС, безфреонов или с възможност за зареждане с хладилен агент разрешен в ЕС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентичен или сходен апарат и/или оборудване, по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, ведно с доказателства за извършените дейности. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по извършване на доставките.
2. Участниците трябва да предлагат апаратура/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените технически спецификации. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти или еквивалент.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати и/или оборудване и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентичен или сходен апарат и/или оборудване, по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Изискванията трябва да са изпълнени за всяка посочена изпълнена дейност.
2. Участниците трябва да предлагат апаратура/оборудване, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените технически спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет. Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора, който се сключва по отношение на обособената позиция, посочена от участника без включен ДДС, за който ще се сключи договор.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
3. Възложителят е предвидил настоящата процедура „Публично състезание” да се проведе по реда и условията на чл.181,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.61 от ППЗОП.Посочените нормативни изисквания ще се прилагат при спазване на принципите на равнопоставеност,публичност и прозрачност.- Комисията ще отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание,включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.Всички предложения от офертите на участниците в настоящата поръчка се представят чрез числова стойност,която ще се оповести в момента на отваряне на офертите.-Техническото и ценово предложение на всеки от участниците ще бъдат подписани най-малко от трима членове на Комисията и ще бъде предложено по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието ще приключи. -В закрити заседания Комисията ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.При необходимост и наличие на предпоставките за прилагане на хипотезата на „необичайно благоприятни оферти”,Комисията ще изисква от съответния участник представянето на подробна писмена обосновка по реда и условията на чл. 72 от ЗОП.Комисията подрежда офертите,които отговарят на изискванията и условията за изпълнение на поръчката,в низходящ ред съгласно получените офети.-В закрити заседания Комисията ще разгледа документите,свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.-До разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с критериите за подбор не се допускат участници,чиито оферти (техническо и ценово предложение) не отговарят на условията на поръчката и не са получили оценка по реда на т.6.3.-Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията писмено ще уведоми участника.В срок до 5р.дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.-Комисията разглежда документите по т. 6.4 и т. 6.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съгласно избрания критерий за възлагане.На осн. чл.61,т.7 от ППЗОП, останалите участници чиито оферти са оценени, не се класират.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва