Деловодна информация
00267Община Пловдив
992 12/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/07/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0075 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180625UtHu6707215
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с имената на улиците в град Пловдив"
44423450      
Услуги

Настоящата поръчка е с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с имената на улиците в град Пловдив“.Изискванията за изпълнение на поръчката са представени в техническата спецификация, предоставена от Възложителя, която е приложена към настоящата документация.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор към документацията за участие, както и в съответствие с действащото законодателство.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
41666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44423450      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Настоящата поръчка е с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с имената на улиците в град Пловдив". Изискванията за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Представена мостра    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания

няма изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите се попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП. Доказателства за извършената услуга се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

1.Участникът следва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, за последните 3(три) години да имат минимум две приключили изпълнения на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под идентични или сходни с тези на настоящата поръчка следва да се разбира изработката, доставката и монтажа на информационни табели в градски условия
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Освен на основанията по чл.54 ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл. 55 ал.1 т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е налице основанието по чл. 107 от ЗОП.Възложителят отстранява и участник, който няма право да участва в обществената поръчка на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон. Възложителят отстранява от процедура всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 274, ет. 4

На отварянето могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът избран за изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, банкова гаранция, застрaховка, която обезпечава изпълнение чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата ан чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва