Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП07-1 11/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0073 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ОП +359 32656800
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://op.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180622DUZM6677495
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект:„Допълване на съществуваща система за осветление на Многофункционална спортна зала,гр.Пловдив по две обособени позиции
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала”, гр. Пловдив по две обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция № 1: „Строителство на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала”, гр. Пловдив“ (ОП 1)
Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала”, гр. Пловдив“ (ОП 2).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
795000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

Строителство на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала”, гр. Пловдив 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Подробно описание на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, включително естество, обем и изисквания за изпълнение на поръчката за обособената позиция, са представени в техническите спецификации – Приложения №1.1.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
770000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала”, гр. Пловдив 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Подробно описание на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, включително естество, обем и изисквания за изпълнение на поръчката по обособената позиция, са представени в техническите спецификации – Приложение №1.2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция №1-Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
За обособена позиция №2- Участникът да притежава удостоверение за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му за упражняване на тази дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
При подаване на офертата съответствието с поставеното изискване за годност се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят копия на съответните удостоверения за вписване. Документите за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП документите няма да бъдат изисквани, ако данните са налични в публичен регистър и/или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени, като преди сключване на договор, са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние за нито една от двете обособени позиции.

Не се поставя изискване за минимално/ни ниво/а.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция №1:
1. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство: изграждане на осветителна система и/или допълване на съществуваща осветителна система, постигаща минимум 1200 лукса хоризонтална осветеност на спортна зала.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага съгл. чл. 59, ал. 6 от ЗОП. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. Документи за доказване на изискването, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
2. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват, в съответствие с предмета на поръчката (реализация на осветителни проекти).Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт БДС ISO 9001:2008 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с изпълнението на поръчката. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителството (реализацията на осветителния проект). Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на на качеството, с предметен обхват в областта на строителствотo, по-конкретно реализиране на осветителни проекти – (заверено копие).
За обособена позиция №2 - не се поставя изискване за технически и професионални възможности.


За обособена позиция №1 - 1) Изпълнен един обект, който включва следните дейности:изграждане на осветителна система и/или допълване на съществуваща осветителна система, постигаща минимум 1200 лукса хоризонтална осветеност на спортна зала. При подаване на офертата, участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 1 А от ЕЕДОП за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Документи за доказвае на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, на които е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2) Валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008- за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват, в съответствие с предмета на поръчката (реализация на осветителни проекти).
2. За обособена позиция №2- няма изискване за минимално/ни ниво/а.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация за конкретната обособена позиция, приложения одобрен инвестиционен проект и цялата свързана с предмета на поръчката законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) на изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив пл. Стефан Стамболов №1

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57 от ЗОП.
Основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от ЗОП като възложителят няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица или предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване, свързани с личното състояние се прилагат за всеки икономически оператор - член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.
Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
Специфични национални и други основания за отстраняване:
- Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
- Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС).
- От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
- От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срока на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
Гаранцията за изпълнение за всяка обособена позицияи е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за съответната позиция без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка. Участникът, определен за изпълнител определя сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител по сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва