Деловодна информация
00808
92-01-3 11/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2018 (дд/мм/гггг)
00808-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул. Д-р Г.М.Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 882631490
Vyara.Hranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg/

http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ с девет обособени позиции
38550000      
Доставки

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ по проект BG16RFOP002-2.004–0001, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Изпълнението на поръчката включва доставката на измервателно и изпитвателно оборудване с технически и функционални характеристики, описани в техническата спецификация, гаранционно и сервизно обслужване на оборудването, за което е приложимо в гаранционния срок и обучение на служители на Възложителя за работа с оборудването (когато е приложимо).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
263295      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на апарат за определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38430000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на апарат за определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

„Доставка на лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38430000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4760      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

„Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38430000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32645      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

„Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38430000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
63280      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

„Доставка на муфелна пещ“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38430000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на муфелна пещ“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

„Доставка на апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38430000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
49480      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

„Доставка на еталонни средства за измерване на маса“ - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38340000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на еталонни средства за измерване на маса“ - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54385      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

"Доставка на еталонни мерки за измерване на обем“ - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38340000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

"Доставка на еталонни мерки за измерване на обем" - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6540      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

II.2) Описание 1

„Доставка на контролни уреди и спомагателна оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

„Доставка на контролни уреди и спомагателна оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28705      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има реализиран минимален оборот в размер, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, общо за последните три приключили финансови години в размер на:

- Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 19 000 (деветнадесет хиляди) лева без ДДС.
- Обособена позиция 2, с предмет „Доставка на лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 4 760 (четири хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС.
- Обособена позиция 3, с предмет „Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер““ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 32 645 (тридесет и две хиляди, шестстотин четиридесет и пет) лева.
- Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 63 280 (шестдесет и три хиляди, двеста и осемдесет) лева без ДДС.
- Обособена позиция 5, с предмет „Доставка на муфелна пещ“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева без ДДС.
- Обособена позиция 6, с предмет „Доставка на апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 49 480 (четиридесет и девет хиляди, четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.
- Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни средства за измерване на маса за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 54 385 (петдесет и четири хиляди, триста осемдесет и пет) лева, без ДДС.
- Обособена позиция 8, с предмет: Доставка на еталонни мерки за измерване на обем“ - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 6 540 (шест хиляди, петстотин и четиридесет) лева без ДДС.
- Обособена позиция 9, с предмет: с предмет: „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 28 705 (двадесет и осем хиляди седемстотин и пет лева) лева, без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно сходни доставки.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:20хх или еквивалентен, с обхват: доставка и/или производство на измервателно и изпитвателно оборудване, което се доказва със заверено копие на сертификат.
3. Участникът следва да осигури гаранционно обслужване от оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото ново оборудване.
4. Участикът трябва да предостави фотографски снимки/каталози на оборудването, които ще достави (чл. 52, ал. 5 ЗОП), без посочени цени в каталозите/снимките.
5. Ако участникът не е производител на предлаганото оборудване, той следва да е официално оторизиран от производителя им за представителство и търговия на оборудването на територията на Република България.
2.


1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко две сходни доставки.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:20хх или еквивалентен, с обхват: доставка и/или производство на измервателно и изпитвателно оборудване, което се доказва със заверено копие на сертификат.
3. Участникът следва да осигури гаранционно обслужване от оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото ново оборудване.
4. Участикът трябва да предостави фотографски снимки/каталози на оборудването, които ще достави (чл. 52, ал. 5 ЗОП), без посочени цени в каталозите/снимките.
5. Ако участникът не е производител на предлаганото оборудване, той следва да е официално оторизиран от производителя им за представителство и търговия на оборудването на територията на Република България.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Оборудването трябва да бъде ново и неупотребявано.2.Оборудването, да бъде доставено до адрес на Възложителя. 3. Изпълнителят осигурява гаранционно сервизно обслужване на оборудването в рамките на гаранционния срок при условията на фабрична гаранция на съответното оборудване. По време на гаранционния срок и при извършване на гаранционно обслужване се влагат само оригинални резервни части, материали и консумативи, съответстващи на фабричните изисквания на производителя на оборудването. 4. Изпълнителят извършва обучение на специалисти на Възложителя за работа с доставеното оборудване, съобразно изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации. Гаранционно (сервизно) обслужване. 1.Срокът за гаранционно сервизно обслужване на оборудването следва да е не по-кратък от посоченото в техническите спецификации за всеки продукт. 2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация/доставка на оборудването и др. в документацията
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София

На заседанието се допускат представители на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

срокът е съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва