Деловодна информация
00447
92-01-6 05/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
00447-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Денислав Денчев +359 29486-208
denislav.denchev@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията 92-06-1/2018
09310000      
Доставки

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
210000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенцията по вписванията
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
210000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


От прогнозната стойност 7 000,00 лв. без ДДС са предвидени за допълнителни доставки за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да има валидна лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ издаден от КЕВР.
2. Участникът да е регистриран в регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус „активен“.
3. Участникът да има сключен рамкови договори със съответните електроразпределителни дружества.
Участниците декларират в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочват вида и номера на документа/ите, удостоверяващ/и правото им да извършват дейността.
В случай че участникът е чуждестранно лице или обединение, в което участва чуждестранно лице, в случая на чл.67, ал.5 от ЗОП се допуска представянето на еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държавата, където чуждестранното лице е установено. В този случай участникът следва да приложи извадка от съответния нормативен акт по националното му законодателство, който урежда посоченото обстоятелство. Документите се представят в превод на български език. В случай, че чуждестранното лице или обединението, в което участва чуждестранното лице, бъде определено за изпълнител, преди сключване на договора и започване на изпълнение на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка той следва да притежава и представи валиден лиценз за „търговия с електрическа енергия”, включващо дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със Закона за енергетиката и други относими нормативни актове.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят критерии

Не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да има разработена и въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент в съответствие с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът да има опит в изпълнението на доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ доставки с предмета на поръчката се разбира доставка на електрическа енергия на ниво ниско напрежение. Под „сходен обем“ се разбира доставка на приблизително същото количество изразходвана енергия през предходните 12 месеца, посочени от Възложителя в Техническата спецификация.


1. При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „Г“, т.1 информация за внедрената система за управление на качеството, с която разполага, с посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност и обхват на сертификата, както и сертификационния орган, от който е издаден.
Съответствието на участника се доказва по чл. 67, ал. 5 и/или ал. 6 от ЗОП със заверено копие „Вярно с оригинала“ на валиден сертификат за качество EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват, включващ търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, или се представя декларация или удостоверение за наличие на регистрация в аналогов регистър от компетентните органи съгласно съответния национален закон на държавата, в която участникът е установен, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
2. При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“ изпълнените доставки с посочване на стойностите, датите и получателите, в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.
Съответствието на участника се доказва по чл. 67, ал. 5 и/или ал. 6 от ЗОП с документ за извършената доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток. В качеството си на дружество, притежаващо лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране на обектите на възложителя, както и да сключи комбинирани договори за доставка, съгласно чл.11, т.10 от Правилника за търговия с електрическа енергия. Да включи възложителя като участник / непряк член / в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, без възложителят да заплаща такса за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/08/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Елисавета Багряна 20, сградата на Агенция по вписванията

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява:
- участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП;
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а). предварително обявените условия на поръчката;
б). правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 от ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- - Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;
- Участник, който след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;
- Участник, който при проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, при която е изискано да предостави разяснения или допълнителни доказателства за данните, посочени в офертата, извърши промени в техническото и/или ценовото си предложение.
Най-късно при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение, представляваща 5 % от максимално допустима стойност на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора, при условие че не са налице основния за нейното задържане и/или усвояване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg/ +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва