Деловодна информация
2551
471 04/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
2551-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) „Нанчо Попович“ – гр. Шумен 000922747
ул. „Кирил и Методий“ № 68
Шумен BG333 9700 България
Гергана Николова +359 5485023
pmg.shumen.dir@abv.bg +359 5485024

Интернет адрес/и

www.pmg.icon.bg

http://www.pmg.icon.bg/index.php?page=pk&action=pk1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.pmg.icon.bg/index.php?page=pk&action=pk1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на компютри, компютърна техника и мултимедийно оборудване за нуждите на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен
30000000      
Доставки

изпълнението на поръчката включва: 1. доставка, асемблиране и настройка на 60 бр. компютърни конфигурации, всяка от които се състои от настолен компютър и монитор, с минимални технически параметри, посочени в т. I от Техническите спецификации (Приложение№1); 2. доставка, инсталиране, конфигуриране и настройка на 15 бр. мултимедийни системи, всяка състояща се от интерактивна дъска, преносим компютър и проектор, инсталирани и настроени да работят като мултимедийна система, монтирани в 15 класни стаи в ППМГ „Н.Попович“ – гр. Шумен, с минимални характеристики и параметри, посочени в т. II на Техническите спецификации (Приложение №1), включително и окабеляване на 15 класни стаи, в които ще бъдат монтирани и инсталирани мултимедийните системи; 3. доставка на 1 бр. преносим компютър с минимални технически параметри/характеристики, посочени в т. III от Техническите спецификации ( Приложение №1) и 4. гаранционно поддържане/обслужване на доставената техника.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

сгарадата на Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, с административен адрес: гр. Шумен, п. к. 9700, ул. „Кирил и Методий“ № 68

изпълнението на поръчката включва: 1. доставка, асемблиране и настройка на 60 бр. компютърни конфигурации, всяка от които се състои от настолен компютър и монитор, с минимални технически параметри, посочени в т. I от Техническите спецификации (Приложение№1); 2. доставка, инсталиране, конфигуриране и настройка на 15 бр. мултимедийни системи, всяка състояща се от интерактивна дъска, преносим компютър и проектор, инсталирани и настроени да работят като мултимедийна система, монтирани в 15 класни стаи в ППМГ „Н.Попович“ – гр. Шумен, с минимални характеристики и параметри, посочени в т. II на Техническите спецификации (Приложение №1), включително и окабеляване на 15 класни стаи, в които ще бъдат монтирани и инсталирани мултимедийните системи; 3. доставка на 1 бр. преносим компютър с минимални технически параметри/характеристики, посочени в т. III от Техническите спецификации ( Приложение №1) и 4. гаранционно поддържане/обслужване на доставената техника.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
79000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците в настоящата процедура трябва през последната година, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне една доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;
2. Участниците в настоящата процедура следва да имат внедрена и да прилага Система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/ EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация или еквивалентен в областта на доставка и сервиз на информационните технологии (ИТ) и оборудване.


1.Участниците в настоящата процедура трябва през последната година, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне една доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


съгласно Техническите спецификации - Приложение №1
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 68

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1 – т.7 и по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и участник, който: 1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 3. е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право; 4. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП,
както и участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва