Деловодна информация
00016
837 29/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00016-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com

http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-594-.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-594-.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е: „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.„Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“.
Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка.
Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233142      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е на територията на Община Априлци, като точните параметри за настоящата поръчка са подробно описани в част „Техническа спецификация"

1. Изкоп на земни маси за почистване на канавки и банкети
2. Изкоп за пoчистване на съоръжения шахти и водостоци
3. Транспорт на земни маси до 10 км.
4. Доставка и полагане на трошен камък фракция 0/40
5. Доставка и полагане на трошен камък фракция 0/63
6. Доставка и полагане на трошен камък фракция 0/100
7. Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт
8. Направа на кръпки с неплътна асфалтова смес без изрязване и обкантване
9. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес ръчно
10. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес машинно
11. Битумен разлив
12. Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза (нивелетно профилиране), включително натоварване и извозване.
13. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.
14. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.
15. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.
16. Запълване на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 3 мм.с битумна паста
17. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли.
18. Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, включително всички свързани с това разходи
19. Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци ІІ типоразмер, включително всички свързани с това разходи
20. Укрепване на тръбни стойки за монтаж на стандартни пътни знаци
21. Подложен бетон С15/20 вкл превоз и полагане
22. Бетон положен на място за стени С20/25 вкл превоз и полагане
23. Кофраж за подпорни стени
Критериите по-долу
 
ДА Методология на работа при изпълнение на СМР    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от II група, IV категория*, като участниците чуждестранните лица следва да имат право, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, да изпълняват строителство на строежи от II група, IV категория
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка Професионална отговорност в строителството за строежи от II група, IV категория*

Минимална застрахователна сума в размер на 100 000 лв. Минималното застрахователно покритие включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от лицата, осъществяващи строителството. За чуждестранни лица - еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката
Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството


Участникът трябва да предложи екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва:
Технически ръководител - строителен инженер или архитект или строителен техник или еквивалентно образование, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител” на най-малко един строителен обект.
Специалист контрол на качеството (СМР) - притежаващ висше образование, с образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентно образование, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 години.
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер с образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентно образование, стаж на длъжност, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд минимум 3 години.
Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество съгласно стандарт ISO 9001:2008/ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство, или еквивалентен сертификат
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка финансиране за обекта, предмет на настоящия договор не е осигурено. В случай че за изпълнението на обекта не бъдат осигурени финансови средства в срок до три месеца от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, то всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на Общинска администрация - Априлци

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197-199 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва