Деловодна информация
02709СЗДП - ТП - ДГС Никопол
1114 28/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие - Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол 2016174760180
ул. Васил Левски № 27
Никопол BG314 5940 България
инж. Андриян Ангелов +359 06541-2797
persin@abv.bg +359 06541-3034

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180622XbTg9620257


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180622XbTg9620257
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственист и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на кантон 4-ти километър на СЗДП ТП-ДГС Никопол
45400000      
Строителство

Предметът на процедурата включва: Поставяне на топлоизолация и подови настилки, шпакловка, боядисване, ремонти на електрическата и ВиК инсталации и др. Техническите характеристики, гаранционни срокове, необходимите количества стоки и услуги предмет на поръчката са описани в Техническата спецификация – Образец № 4 от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45400000      
45410000      
45422000      
45431000      
45442100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

кантон 4-ти километър на СЗДП ТП-ДГС Никопол, на разстояние 4(четири) километра от гр. Никопол

Предметът на процедурата включва: Поставяне на топлоизолация и подови настилки, шпакловка, боядисване, ремонти на електрическата и ВиК инсталации и др. Техническите характеристики, гаранционни срокове, необходимите количества стоки и услуги предмет на поръчката са описани в Техническата спецификация – Образец № 4 от документацията.
№ по ред Видове дейности мярка количество
АС
1 Арматура за плочи до ф 12 кг 100,00
2 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ФИБРАН 2 см м2 72,00
3 МАДЖУНИРАНЕ И ШЛАЙФАНЕ ПРЕДИ ПЪРВИ ПЛАСТ ЛАТЕКС м2 781,00
4 Гипсова шпакловка м2 72,00
5 Трикратно боядисване с латекс м2 953,00
6 Импрегниране на циментова замазка по подове м2 208,00
7 Изравнителна циментова замазка с d до 4см. м2 83,00
8 Настилка от теракот І- во качество на лепило м2 74,00
9 Настилка теракот по стъпала на лепило със завършваща лайсна м2 18,00
10 Первази от теракот м 72,00
11 ИЗКЪРТВАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ръчно м2 13,00
12 ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНЕ м2 8,00
13 Армирана бетонова настилка В 15 м3 1,00
14 Ръчно приготвяне на бетон В 15 м3 1,00
15 Вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани м2 21,00
16 Пренос разтвори с кофи ръчно на 30 м м3 1,50
17 ЛЕПЕНЕ НА ДЪБОВ ПАРКЕТ м2 61,00
18 Циклене на паркет м2 61,00
19 Двукратно лакиране паркет с паркетол м2 61,00
20 ПЕРВАЗИ ОТ PVC м 100,00
21 ПРОГОНКА НА ДЪРВЕНА ВРАТА 90/ 200 бр. 32,00
22 Изшкурване на дървени повърхности м2 24,00
23 БАЙЦВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ м2 24,00
24 Настирка от ламиниран паркет 8 мм м2 57,00
25 Фаянсова облицовка м2 44,00
26 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕРВАЗИ м 5,00
27 Натоварване и извозване на стр. отпадъци на 20 км. м3 10,00
ВИК
28 Преустройство инсталация топла и студена вода в бани бр, 6,00
29 Монтаж електрически бойлер бр, 6,00
30 Монтаж тоалетно седало с комплект бр, 2,00
31 Монтаж на тоалетна мивка бр, 2,00
32 Доставка и мантаж на капак за тоалетно седало бр, 4,00
33 Монтаж на смесителна батерия бр, 9,00
34 Монтаж на душ батерия бр, 6,00
35 Монтаж на вентилатор за баня бр, 7,00
Ел.част
36 Доставка и монтаж на скрити ключове бр, 47,00
37 Доставка и монтаж на скрит контакт бр, 40,00
38 Доставка и монтаж розетка за антена бр, 9,00
39 Доставка и монтаж розетка за телефон бр, 8,00
40 Доставка и монтаж радиопанел бр, 8,00
41 Доставка и монтаж на апартаментно табло по проект бр, 2,00
42 Наладка и окомплектовка главно ел.табло бр, 1,00
43 Свързване жила до 6 мм2 бр, 40,00
44 Монтаж пендел. аплик или плафониера бр, 56,00
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерий за оценка е предложена най - ниска цена
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в процедурата може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП - всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят изисква от участниците да разполагат с техническо лице, необходимо за изпълнение на поръчката.

Участникът да разполага с най-малко едно техническо лице и/или организация, включено или не в структурата на участника, лючително такова, което ще изпълнява строителството /информацията се попълва на съответното място в ЕЕДОП/
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя списък с най-малко едно ехническо лице и/или организация, включено или не в структурата на участника, включително такова, което ще изпълнява строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор
чрез представяне на попълнен и подписан единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) .
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се ^представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.
Когато в обществената поръчка участва обединение от физически и/или юридически лица, ЕЕДОП се представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС – гр.Никопол с адрес: гр.Никопол ул.Васил Левски № 27

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът е 10/десет/ дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва