Деловодна информация
00714
530 25/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00714-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА ЕООД 000090065
бул. Цар Освободител № 150
Варна BG331 9000 България
Татяна Хинева +359 52613797
ag_varma@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180625ufdU273968
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебно заведение - по чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРИСТРОЙКА-ВЪНШЕН АСАНСЬОР към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф.д-рД.Стаматов-Варна ЕООД,находяща се в УПИХ-324 с идентификатор10135.2556.324,кв.995 по плана на5м.р.,бул.Цар Освободител 150 гр.Варна
45313100      
Строителство

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за изграждането на пристройка до съществуващата сграда на СБАГАЛ -Варна, в която да се монтира болничен асансьор. Съществуващата сграда е с монолитна стоманобетонна конструкция, на 10 нива, първото от които е почти изцяло подземно.Пристройката на външния асансьор е прилежаща към северозападната част на съществуващата сграда,разположена в центрирана позиция към ширината на основния коридор на болницата.Състои се от 9 надз.нива,колкото са и нивата на болницата. В първия етаж е разположено прилежащо към асансьорна клетка машинно помещение.Конструктивната система е скелетна,гредова с 2СТБ асансьорни клетки.
Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълни всички договорени и/или необходими строителни работи със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя спецификации, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
231303      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45313100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, бул. Цар Освободител 150

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за изграждането на пристройка до съществуващата сграда на СБАГАЛ -Варна, в която да се монтира болничен асансьор. Съществуващата сграда е с монолитна стоманобетонна конструкция, на 10 нива, първото от които е почти изцяло подземно.Пристройката на външния асансьор е прилежаща към северозападната част на съществуващата сграда,разположена в центрирана позиция към ширината на основния коридор на болницата.Състои се от 9 надз.нива,колкото са и нивата на болницата. В първия етаж е разположено прилежащо към асансьорна клетка машинно помещение.Конструктивната система е скелетна,гредова с 2СТБ асансьорни клетки.
Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълни всички договорени и/или необходими строителни работи със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя спецификации, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение в това число: Управление на риска- макс.10 т.; Организация и начин на изпълнение на строетелството - макс.25 т.; Срок за изпълнение на строителството - макс. 10 т.    45
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
231303      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.ИЗИСКВАНЕ:Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория строеж на поръчката, а именно: първа група, първа категория строежи, а за чуждестранни лица- в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
1.1. ДОКАЗВАНЕ:Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на вписването си в ЦПРС или аналогичен регистър. За доказване на професионалната годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, за съответната група и категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците следва да имат застраховка по чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт /І група - първа категория/.
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участниците следва да имат застраховка по чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
1.1. ДОКАЗВАНЕ: участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5години, считано от датата на подаване на офертата. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя. Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации
2.1. ДОКАЗВАНЕ:Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническия персонал. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.
За доказване на обстоятелствата участникът представя: списък на техническите лица, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката
3.1. ДОКАЗВАНЕ:Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на техническата си обезпеченост с инструменти, съоръжения и техническо оборудване. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.
За доказване на обстоятелствата участникът представя: списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване и посочва основанието, на което разполага с тях.
4. ИЗИСКВАНЕ: Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен.
4.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 ( или еквивалент) с обхват включващ изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен, с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата.
Ако съответните документи по т.4.1 са на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.
Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 с обхват на сертификата, изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.


1. Участникът трябва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Изпълнението,независимо от датата на започването му, трябва да е приключило към датата на подаване на оферти по настоящата поръчка.
За сходни с предмета на настоящата поръчка се считат СМР/СРР на обект/и от жилищното строителство и/или на жилищни и/или смесени многофункционални сгради и/или сгради за обществено обслужване и други.
Участникът следва да докаже изпълнение на дейности по всички части поръчката, а именно - дейности по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „Електро“, „Пожарна безопасност“, „Паркоустройство и благоустройство ".
Поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършени от него СМР/СРР с един или няколко обекта.
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
•Ключов експерт 1: Ръководител на обекта – да притежава квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или еквивалент/, с опит като ръководител минимум 5 обекта;
•Ключов експерт 2: Ключов експерт по част „Архитектура“- Архитект, висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент с минимум 5 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 3: Ключов експерт по част „Конструкции“- висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент с минимум 5 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 4: Ключов експерт по част: „Електрическа“ - висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 5: Ключов експерт по част: „Паркоустройство и благоустройство“ -висше образование, образователна степен “Магистър”, със специалност „Озеленяване” или „Парково и ландшафтно устройство”,ландшафтен архитект или еквивалент, с минимум 3 години професионален опит по специалността;
•Ключов експерт 6: Ключов експерт по „Безопасност и здраве“ - висше образование, степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалент, да притежава валидно удостоверение “Координатор по безопасност и здраве”, “Специалист по БЗР” или еквивалентен документ;
•Ключов експерт 7: Ключов експерт Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството.
3. Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:
•Багер;
•Кран (мобилен);
•Самосвал;
•Валяк;
•Трамбовка;
•Скеле - подвижно;
•Ударопробивна техника;
•Пробивна и къртачна техника;
•Техника за рязане на метални и неметални материали;
•Техника за заваряване;
•Дърводелска техника;
•Оптико-лазерна измервателна техника – нивелири, ъглови лазери.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/10/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване съгл. чл. 54 ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Максималният срок за изпълнение, предложен от участниците не може да надвишава 90 календарни дни. Ако участник предложи срок за изпълнение, по- дълъг от тук посочения, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата
1. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ е в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане, в зависимост от размера на аванса, който изпълнителят пожелае, но не повече от 50%. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя, както следва:
•100% от гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ)/разрешение за ползване (РП) на обекта.
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора за обществена поръчка е в размер на пет на сто (5%) от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя поетапно, както следва:
•сумата, съставляваща ? (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписване на констативен протокол акт обр. 15.
•сумата, съставляваща останалата ? (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение, за гаранционно поддържане на извършените СМР, се освобождава в срок от 60 месеца, след издаване на УВЕ/РП.
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
2.1. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
2.1.1. парична сума;
2.2.2. банкова гаранция;
2.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2.3. Гаранцията по т.2.1.1 и т.2.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
2.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
2.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
2.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
2.7.При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметката на Възложителя СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД:
Сосиете Женерал Експресбанк АД
IBAN: BG11TTBB94001515064722
BIC: TTBBBG22
2.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
2.9. Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя по договора, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
-застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД;
-застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
2.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
3. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП - 10 -дневен срок от изтичане на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва