Деловодна информация
00714
523 22/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
22/06/2018 (дд/мм/гггг)
00714-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД 000090065
бул. Цар Освободител № 150
Варна BG331 9000 България
Татяна Хинева +359 52613797
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180622wBkL260562
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

по чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП - представляващ лечебно заведение

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД по обособени позиции
33100000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура и оборудване, за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, а именно: ОП № 1 Окомплектован комбиниран стерилизатор, ОП № 2 Ротационен ръчен микротом, ОП № 3 Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация и клампа за парафинови блокчета, ОП № 4 Хистероскопско оборудване, ОП № 5 Пациентски монитори - 10 бр.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
333414      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Окомплектован комбиниран стерилизатор 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
33191100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

определено от Възложителя място, в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Задължителни (минимални) технически параметри и характеристики: Възможност за работа като обикновен паров стерилизатор съгл.EN 285 и като нискотемпературен пара-формалдехиден стерилизатор съгл. EN 14180; Проходен с две автоматични вертикално движещи се врати; Ефективен обем на камерата - между 295 – 310 литра; Вграден паров генератор с капацитет до 32 kW; Парогенераторът и неговата тръбна система да са от неръждаема стомана; Микропроцесорно управление; Възможност за пълен сервизен достъп от страната на зареждане и от страната на разтоварване на машината /да не се изисква сервизен достъп от страни/; Вграден панел за програмиране на работните програми и показване на работния процес в реално време. Да има следната функционалност: Избор на работна програма и стартирането й; съобщения за грешка и извеждане на служебна информация, касаеща обслужването на стерилизатора; показване на стойностите на зададените и контролирани параметри; Да има визуален (светлинен) индикатор, който да показва етапа на стерилизационния процес и да сигнализира за възникнала грешка по време на работния процес; Работни програми за парова стерилизация – минимум 5 броя: инструменти (с общо тегло до 7 – 14 кг на стерилизационна единиця) при 134°С, текстил при 134°С, гумени изделия при 121°С, порьозни материали (текстил или инструменти, опаковани в текстил) при 125°С, течности – при121°С; Работна програма за нискотемпературна пара-формалдехидна стерилизация на термолабилни материали при 60 до 65 °С; Тестови програми – минимум 3 броя: подгряване, вакуум тест, Bowie&Dick тест; Сензор, който да следи количеството на формалдехида в резервоара (тубата) и автоматична система, непозволяваща започването на стерилизационния цикъл при липса на формалдехиден разтвор; Работна концентрация на формалдехидния разтвор между 3,0 до 3,6 %, без специфични изисквания за форма на опаковка и специални изисквания за начин на зареждане с консуматива. Възможност за снабдяване от локалния пазар; Форма на камерата – паралелепипед; Габаритни размери на стерилизатора: Ширина – до 1400 мм, Дължина – до 1180 мм, Височина – до 2000 мм; Автоматично изключване след завършване на работния процес по време на работа през нощта и програмируем ранен старт; Да отговаря на следните директиви и стандарти: Machinery Directive 98/37/EC 2006/42 EC, European pressure equipment directive 97/23 EC, Medical Device Directive 93/42 EEC, Directive 2004/108/EC electromagnetic compatibility EMC, Sterilization. Steam sterilizers. Large sterilizers EN 285, Sterilizers for medical purposes. Low temperature steam and formaldehyde sterilizers. EN 14180, Low voltage directive 2006/95/EC и Стандарти: EN 12100-1, EN 14222 (ELD-V55), EN 12100-2, EN 61326, EN 61010-1, EN 60204-1, EN 14971, EN 61010-2-041; С включена система и софтуер за дистанционна диагностика, сервиз и мониторинг на процесите в реално време. Стерилизаторът следва да е със задължителна окомплектовка и с допълнителни технически параметри и характеристики съгласно указаната от възложителя техническа спецификация - част от документацията към поръчката. Стерилизаторът следва задължително да бъде окомплектован и със следното оборудване: Контейнери с обем ~ 45l - 4 бр., Контейнери с обем ~ 23l - 4 бр., Контейнери с обем ~ 22l - 2 бр., Контейнери с обем ~ 11,5l - 2 бр. с характеристики съгласно техническите спецификации в документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
181667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ротационен ръчен микротом 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

определено от Възложителя място в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Микротом с прецизна ориентация на пробата с референция за нулева позиция; със система за бързо захващане на пробата с една ръка; Основа на ножодържача – без странично (латерално) преместване; Ножодържач за нископрофилни ножчета за еднократна употреба с интегриран протектор за предпазване от порязване; С индикация за дебелината на среза; С две отделни системи за заключване на маховика за по-безопасна работа - заключване в най-горна позиция при смяна на ножчето или материала и заключване на главата за захващане на клампите за касети/блокчета; С балансиращас истема с пружинна компенсация на силите при процеса на извършване на срези; Режим на ретракция на пробата с възможност за включване/изключване; Въртене на маховика - по посока на часовниковата стрелка; Безшевна външна конструкция на микротома за лесно почистване; Дебелина на срезите в диапазон не по-малък от 1.0 до 60 µм, от 1 - 10µм със стъпка не по-голяма от 1 µм, от 10 - 20µм със стъпка не по-голяма от 2µм, от 20 - 60µм със стъпка не по-голяма от 5µм; Ход по вертикала не по-малък от 70мм, по хоризонтала – не по-малък от 24мм; Възможност за рязане на материали с размери не по-малки от 50х60х40мм; Ретракция на пробата: не по-малка от 60 µм, която функция да може да бъде изключвана; Механичен “триминг”: 10 и 30 µм; Прецизна X/Y ориентация на материалите ± 8? с индикация за нулева позиция; Система за латерално грубо подаване
Микротомът следва да е окомплектован с: Клампа за захващане на касети с максимална зона за рязане не по-малка от 40х40 мм; Клампа за захващане на парафинови блокчета с максимална зона за рязане не по-малка от 40х40 мм; Тавичка за събиране на отпадъци при рязането с магнитно закрепване към основата на микротома; Смазочно масло не по-малко от 50мл; Четка за разпъване на срезове с магнитно закрепване към микротома
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация и клампа за парафинови блокчета 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

определено от възложителя място в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация и клампа за парафинови блокчета, отговорящ на следните технически изисквания: Автоматичен тъканен процесор (хистокинет) с вградена аспирация и вакуум; Настолен модел, с колела; Каруселен тип, 12 секции -10 реагентни секции, 2 парафинови вани, с възможност за свързване на трета парафинова вана и втора кошничка за касети; Капацитет : не по-малко от 200 касети с 2 кошнички; Вакуумна система с макс. разлика в налягането 500 hPa; Вградена аспирационна система, състояща се от: екрани за предпазване от изпаренията, обхващащи реагентните съдове; шлаух за извеждане на изпаренията извън работното помещение; не по-малко от два филтъра от активен въглен за формалин и алкохоли/ксилол; Алуминиеви съдове за реагентите, резистентни към разтворители, с държачи и капаци с уплътнители, предотвратяващи изпаренията на реагентите в работното помещение; Минимум един брой метална стандартна кошничка за материали, с капацитет не по-малко от 100 касети; Възможност за избор на ръчен или автоматичен режим на работа; Мембранна клавиатура и LCD дисплей; Възможност за проследяване на целия цикъл - индикации на дисплея за секционните и програмни параметри, като брой кошнички за материали, наличие на вакуумна функция, оставащо инфилтрационно време, реално време, време на старт (време на забавен старт), общо работно време на програмата и край на работното време; Аудио аларми, съобщения за грешки и предупредителни кодове; Възможност за автоматично програмиране –минимум 9 свободно избираеми програми; Възможност за прекъсване на протокола преди края му за добавяне или премахване на касети; Възможност за промяна на програмите и в процеса на работа на тъканния процесор; Избираема температура на парафиновите вани в диапазон на по-малък от 45?С - 65?С; Изключване нагряването на парафиновите вани при температура 75?С ±4?С; Инфилтрационно време до 99ч и 59мин, индивидуално програмируемо за всяка секция; Възможност за незабавен старт или задавен на забавен старт до минимум 9 дни; Максимум 1 мин. време за изцеждане между станциите за редуциране на остатъците; Автоматична имерсия на кошничките с тъканите в секция в случай на прекъсване на електрозахранването; Индикация за прекъсване на ел.захранването, вкл. номер на станцията и времето над програмираното инфилтрационно време.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44280      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хистероскопско оборудване 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
33160000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

определено от възложителя място в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Доставката по тази обособена позиция включва Хистероскопски шейвър с помпа и инструментариум за хистероскопия, както следва:
1. Шейвърна моторна система, отговаряща на следните технически изисквания: работа със съвместима ръкохватка в режим на осцилация с максимални обороти от минимум 4800 оборота в минута; Автоматично разпознаване на свързаната ръкохватка; Да има възможност за предварително задаване на максималните обороти; Да има бутони на предния панел за управление и настройка на параметрите; Да има дисплей за визуализация на работния режим и зададените обороти; Да има възможност за синхронизация с помпа; Да има едностъпален двустепенен педал за активиране на ръкохватката и аспирацията при синхронизация със съвместима помпа; Да бъде окомплектована с 1 бр. ръкохватка, отговаряща на следните технически изисквания: максимална скорост на осцилация не по-малко от 4800 оборота в минута, с ергономичен дизайн,с ниска нива на шум и вибрации, с прав централен канал за аспирация, подходяща за обработка в миялна и стерилизация на автоклав при 134? С, с фиксиращ заключващ механизъм за наличните ножове и възможност за ротация на ножа при 360?, със сваляща се регулируема ергономична дръжка за захващане, с възможност за работа с минимум 2 вида шейвърни ножове за осцилация; Ръкохватката да е окомплектована минимум със следните аксесоари: 1 бр. адаптер за почистване на ръкохватката, 1 бр. шейвърен нож с минимум ф 4мм, с овален назъбен режещ отвор с дължина 30-32 см, стерилизируем, 1 бр. шейвърен нож с минимум ф 4мм,назъбен режещ отвор с правоъгълна форма, дължина 30-32 см, стерилизируем.
2. Комбирана помпа за аспирация и иригация, отговаряща на следните технически изисквания: двуролкова; с цветен touch screen екран за управление и постоянен мониторинг на зададените стойности за поток и налягане; с непрекъснат мониторинг и следене на вътрешното налягане чрез функция за контрол на аспирационния/иригационния поток; с графична инструкция, която да се визуализира автоматично на дисплея при поставяне на съответните шлаухи; с налични фабрични програми за минимум 4 режима на работа: хистерископия, резекция, лапароскопия и хистероскопски шейвър; с възможност за създаване на нови потребителски програми; с режим на работа за бърз контрол на иригацията/аспирацията при силно кървене; с възможност за активиране на функция за мониторинг на количеството флуид в иригационната банка; възможност за регулиране на налягането: при хистероскопия - в диапазона минимум от 0-90mmHg или по-добър; при лапароскопия - в диапазона минимум от 0-350mmHg или по-добър; с възможност за регулиране на потока: при хистероскопия - в диапазона минимум от 0-180 ml/min или по-добър, при лапароскопия - в диапазона минимум от 100-1200 ml/min или по-добър; Комбинираната помпа следва да бъде минимално окомплектована аксесоарите, посочени в техническата спецификация към поръчката.
3.Инструментариум за хистероморселация, включващ: 1 бр. оптика с дължината 18-22 см, с паралелен окуляр и работен канал за инструменти; със зрителен ъгъл минимум 5? и максимум 10?; луер конектор за разтвор; 1 бр. шафт - ротационен, за непрекъсната иригация, с диаметър максимум 25 Fr; 1 бр. обтуратор за ротационен шафт; 1 бр. биполярен електрод за коагулация.
4.Хистероскоп, състоящ се от: 1 бр. оптика, със зрителен ъгъл 30?, диаметър максимум ф 3 мм, дължина минимум 30 см; 1 бр. шафт, размер не повече от ф 5 мм, с луер адаптер и кранче, със заключващ механизъм за ползване със съвместим вътр. шафт; 1 бр. вътр. шафт, размер не повече от ф 4.4 мм, с работен канал за полуригидни инструменти с диаметър минимум ф 5 Fr., с луер адаптер и кранче. Хистероскопът следва да е минимално окомплектован с аксесоарите, посочени в техническата спецификация към поръчката.
Всички инструменти да са многократни и да подлежат на стерилизация с автоклав при 134 ? C.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
75917      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Пациентски монитори- 10 бр. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
33195000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

определено от възложителя място в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Предмет на доставката са 10 бр. пациентски монитори, отговарящи на следните технически изисквания: LCD дисплей с размер поне 12”; изобразяване на минимум 2 графични ЕКГ канала; автоматичен запис и преглед на минимум 72-часови ЕКГ криви; показване на пулсова честота; показване на кислородна сатурация в % и графика (плетизмограма); измерване на неинвазивно кръвно налягане; минимум два от пациентските монитори да са с 2 канално измерване на инвазивно кръвно налягане (IBP), а останалите да са с възможност за надграждане в последствие с посочената функционалност; показване на честота на дишане и графика на дишането; измерване на температура – 2 канала; Показване на минимум 480 часа – графични и таблични трендове; възможност за връзка с централна мониторна станция. Пациентските монитори да са със следната минимална окомплектованост: ЕКГ кабел –5 отвеждания - 1 бр.; еднократни ЕКГ електроди – 1 к-т; SpO2 сензор за възрастни – 1 бр.; кожен температурен сензор – 2 бр.; NIBP маншет за възрастни - 1 бр.; тръбичка (3m) с конектори за NIBP маншети - 1 бр.; зарядна литиева батерия - 1 бр.; захранващ кабел – 1 бр.; инструкция за употреба – 1 бр.
Предметът на настоящата позиция включва и доставката на 1 бр. централна мониторна станция /съвместима с мониторите/ със следните харектеристики: възможност за връзка с минимум 16 пациентски монитора; едновременно наблюдение на различен брой монитори (2, 4, 6, 8, 16); наблюдение в реално време на 14 графични и цифрови параметри; автоматичен запис на криви и трендове; принтиране на рапорти или експортиране в *.pdf формат; възможност за поддръжка на два LCD монитора; двупосочна връзка, възможност за стартиране на NIBP измерване от мониторната станция; окабеляване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Съгласно чл. 77 от ЗМИ участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, издадено от ИАЛ или други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, издадени от компетентен орган на съответната държава. Доказване: Информацията по т. 1. се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2. В случай че участникът, определен за изпълнител, е български икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен носител на документите, посочени в т. 1, с оглед факта, че регистрите са публични.
Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, като представя копия на притежаваните от него документи.
2. В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 участникът следва да посочи също дали е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.
Доказване: В случай че участникът, определен за изпълнител, е български икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен носител на документите, посочени в т. 2, с оглед факта, че регистрът е публичен.
Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, като представя копия на притежаваните от него документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП възложителят поставя изискване участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Доказване: За обостоятелствата, посочени в настоящата точка участникът представя списък на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, с посочване на три имена и данни за притежававаните от тях документи.
Информацията се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „а“. В случай че някой от посочените документи е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.
Декларираните обстоятелства се доказват при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като се представят копия на съответните документи, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП


Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне едно лице - техник медицинска апаратура или лице, притежаващо професионална компетентност, относима към предмета на поръчката
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка, е до нейната прогнозна стойност, като финансовият ресурс по отделните обособени позиции е до посочената за всяка от тях прогнозна стойност. Участник, оферирал по-висока цена от прогнозната стойност по отделната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие при възлагането на поръчката за тази позиция на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 90

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

в зесадателна зала, находяща се на ет. 1 в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1.1.за к.са налице основанията по чл.54,ал.1,и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възник.преди или по време на процедурата;
1.2.к.не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др.условие,посочено в обявлението за общ.поръчка или в документацията;
1.3.к.е представил оферта,к.не отговаря на предв.обявените условия на поръчката;
1.4.к.не е представил в ср.обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета,съгл.чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
1.5.участник,к.не отговаря на правила и изисквания,свързани с опазване на околната среда,соц.и труд.право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на м/народ.екологично,соц.и труд.право,к.са изброени в приложение №10 от ЗОП;
1.6.участници,к.са свързани лица.
2.Специф.нац.основания за отстраняване на участник са наличие на обстоятелствата по:
2.1.осъждания за престъпления по чл.194 – 208,чл.213а–217,чл.219–252 и чл.254а–255а и чл.256-260 НК;
2.2.нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228, ал.3 от КТ;
2.3.нарушения по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;
2.4.чл. 3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРС;
2.5.наличието на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ;
3.Съгласно разпоредбата на чл.56 ЗОП участник,за к.са налице основанията по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 ЗОП има право да представи док-ва,че е предприел мерки,к.гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съот.осн-е за отстраняване.
Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по т.1,възникнали преди или по време на процедурата. Основанията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физ.и/или юрид.лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
4.За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
4.1.За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1 ЗОП-свидетелство за съдимост;
4.2.За обстоятелството по чл.54,ал.1,т.3 ЗОП-удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
4.3.За обстоятелството по чл.54,ал.1,т.6 ЗОП-удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа инф-я за влязло в сила наказ.постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54,ал.1,т.6 ЗОП,участникът представя декларация,че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за общ. поръчка.
4.4.За обстоятелствата по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП-удостоверение,издадено от Агенцията по вписванията.
Когато участникът,избран за изпълнител,е чуждестр.лице,той представя съответния документ,издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата,в която е установен.Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,участникът представя декларация,ако такава декларация има прав.значение съгласно законодателството на съответ.държава.Когато декларацията няма правно значение,участникът представя офиц.заявление,направено пред компетентен орган в съотв.държава.
Възложителят не изисква представянето на документи по т.4,когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публ.безпл.регистър или инф-ята или достъпът до нея се предоставя от комп.орган на възложителя по служ.път.
5.Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока на действие на договора в размер на 5%от стойността му без ДДС.
6. Всеки участник може да представи само една оферта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва