Деловодна информация
00373Тракийски университет
3725 20/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00373-2018-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
П. Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180620SNBq1808169За%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на ремонти дейности за нуждите на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора
45000000      
Строителство

Извършване на ремонти дейности за нуждите на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора. Настоящата поръчка обхваща строителна дейност по текущи ремонти на сгради, в чийто обем са включени основните видове работи от Количествената сметка на Възложителя за съответните обекти, за която се подава оферта като: демонтаж и монтаж на врати; боядисване с латекс и блажна боя на стени и тавани; демонтаж и монтаж на стенни облицовки и облицовки от фаянсови плочки; демонтаж и монтаж на ел. контакти и осветителни тела; подмяна и изграждане на ВиК инсталации; демонтаж и монтаж на подови настилки и ламинирани паркети; дейности по изграждане на електрически инсталации. Възложителят е предвидил настоящата процедура „Публично състезание” да се проведе по реда и условията на чл. 181, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП – оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68295.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката са посочените в Техническата спецификация обекти от № 1 до № 5 на Ветеринарномедицински факултет при Тракйиски университет гр. Стара Загора, Студентски град.

Извършване на ремонти дейности за нуждите на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора. Настоящата поръчка обхваща строителна дейност по текущи ремонти на сгради, в чийто обем са включени основните видове работи от Количествената сметка на Възложителя за съответните обекти, за която се подава оферта като: демонтаж и монтаж на врати; боядисване с латекс и блажна боя на стени и тавани; демонтаж и монтаж на стенни облицовки и облицовки от фаянсови плочки; демонтаж и монтаж на ел. контакти и осветителни тела; подмяна и изграждане на ВиК инсталации; демонтаж и монтаж на подови настилки и ламинирани паркети; дейности по изграждане на електрически инсталации.Възложителят е предоставил Техническа спецификация за всеки от обектите в приложен към досието на настоящата обществена поръчка файл в Ecxel формат.Възложителят е предвидил настоящата процедура „Публично състезание” да се проведе по реда и условията на чл. 181, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП – оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
68295.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят е предвидил настоящата процедура „Публично състезание” да се проведе по реда и условията на чл. 181, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП. В съответствие с нормата на чл. 61 от ППЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор и личното състояние на участниците.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство”, клас: 43.11-Събаряне и разрушаване; 43.21-Изграждане на електрически инсталации; 43.22-Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; 43.29-Изграждане на други инсталации; 43.31-Полагане на мазилки; 43.32-Монтаж на дограма и дърводелски работи; 43.33-Полагане на облицовки и настилки; 43.34-Боядисване и стъклопоставяне; 43.39-Други довършителни строителни дейности.
Ако участникът е обединение, изискването се отнася до този член на обединението, за когото се предвижда извършването на СМР.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство”, клас: 43.11-Събаряне и разрушаване; 43.21-Изграждане на електрически инсталации; 43.22-Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; 43.29-Изграждане на други инсталации; 43.31-Полагане на мазилки; 43.32-Монтаж на дограма и дърводелски работи; 43.33-Полагане на облицовки и настилки; 43.34-Боядисване и стъклопоставяне; 43.39-Други довършителни строителни дейности. В случай, че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответстващи на изпълнение на строежи от посочена категория.
В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП (преди сключване на договора), участникът следва да представи заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи I-ва група, трета категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в която е установено, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП преди сключването на договора, лицето следва да извърши съответна регистрация в ЦПРС по реда на Закона за Камарата на строителите и да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изискване участниците да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ при условията на чл. 171а от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка – за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени; за лице от държава - членка на Европейския съюз или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България – съответен валиден аналогичен документ съгласно чл. 171а от ЗУТ.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната сума по застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие от застрахователната полица (застрахователен сертификат) за застраховка „Професионална отговорност в строителството”, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България – заверено копие на еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Възложителят поставя изискване участниците да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ при условията на чл. 171а от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка – за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени; за лице от държава - членка на Европейския съюз или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България – съответен валиден аналогичен документ съгласно чл. 171а от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Възложителят поставя изискване през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за която се подава оферта.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идинтично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно:
- Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници;
б) 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;
в) професионален опит в техническо ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект.
- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) правоспособност – курс за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент;
б) професионален опит – най-малко 3 (три) години опит в контрола на качеството при изпълнение на СМР на строителни обекти.
При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставените от Възложителя изисквания, като попълнят информацията в Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът следва да представи документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката и на членовете на ръководния и технически състав, в който е посочена професионалната компетентност и опит на лицата.


Възложителят поставя изискване през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за която се подава оферта.
Под „дейност по строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за която се подава оферта“ следва да се разбира изпълнени дейности по извършване на текущи ремонти на сгради и строително-ремонтни работи, в чийто обем са включени основните видове работи от Количествената сметка на Възложителя за обектите, като: демонтаж и монтаж на врати; боядисване с латекс и блажна боя на стени и тавани; демонтаж и монтаж на стенни облицовки; демонтаж и монтаж на ел. контакти и осветителни тела; подмяна и изграждане на ВиК инсталации; демонтаж и монтаж на подови настилки и ламинирани паркети; дейности по изграждане на електрически инсталации.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно:
1. Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници;
б) 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;
в) професионален опит в техническо ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект.
2. Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) правоспособност – курс за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент;
б) професионален опит – най-малко 3 (три) години опит в контрола на качеството при изпълнение на СМР на строителни обекти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

стая 340, ет. 3 - Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т. 1,т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Възложителят е предвидил настоящата процедура „Публично състезание” да се проведе по реда и условията на чл.181, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.61 от ППЗОП. В съответствие с нормата на чл.61 от ППЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор и личното състояние на участниците. Действията на Комисията ще бъдат извършени в следната последователност: 1.Комисията ще отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите. Всички предложения от офертите на участниците в настоящата поръчка се представят чрез числова стойност, която ще се оповести в момента на отваряне на офертите; 2.Техническото и ценово предложение на всеки от участниците ще бъдат подписани най - малко от трима членове на Комисията и ще бъде предложено по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието ще приключи; 3.В закрити заседания Комисията ще разгледа представените оферти и ще оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия. При необходимост и наличие на предпоставките за прилагане на хипотезата на „необичайно благоприятни оферти”, Комисията ще изисква от съответния участник представянето на подробна писмена обосновка по реда и условията на чл.72 от ЗОП. Комисията подрежда офертите, които отговарят на изискванията и условията за изпълнение на поръчката, в низходящ ред съгласно получените оценки; 4.В закрити заседания Комисията ще разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки; 5.До разглеждане на документите за лично състояние и съответствие с критериите за подбор не се допускат участници, чиито оферти (техническо и ценово предложение) не отговарят на условията на поръчката и не са получили оценка по реда на т.6.3.; 6.Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията писмено ще уведоми участника. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация; 7.Комисията разглежда документите по т.6.4 и т.6.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съгласно избрания критерий за възлагане. На основание чл.61, т.7 от ППЗОП, останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва