Деловодна информация
00267Община Пловдив
 
да
да
18/06/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0065 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолова +359 32656751
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180611WeIu6609580
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС
45000000      
Строителство

Избраният за Изпълнител на обособена позиция №1 и №2 ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
Избраният Изпълнител на обособена позиция №3 ще изпълни строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2220978      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  1
  Във връзка с изискванията посочени в Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г. и на основание чл. 46, ал. 5 от ЗОП Възложителя ще възложи на един изпълнител една обособена позиция.
Правилата, които ще се прилагат, когато участник е спечелил повече от една обособена позиция са:
Участникът ще бъде определен за изпълнител на обособената позиция, чийто обект е с най-голяма РЗП.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район Тракия, бл. 287 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Пловдив, район Тракия, бл. 287
застроена площ - 544,80 кв. м,
разгъната застроена площ - 4063,02 кв. м.
Сградата се състои от една секция с два входа – вх.А и вх.Б - 7 етажа и сутерен. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дограма; Топлинно изолиране на покрив; Подмяна на стълбищно осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    3
Срок за изпълнение на СМР    7
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
487562.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 487562,40 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 20315,10 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 467247,30 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер до 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Момина сълза“ № 9-27, район „Западен” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда в гр.Пловдив, Район „Западен“ БЛОК 28, ул. „Момина сълза“ № 9-27
Застроена площ: 1 695 кв.м.
Разгъната застроена площ 8920 кв.м.
Жилищната сграда се състои от четири блок секции – две блок секции с по три входа и две отместени блок секции с по два входа – общо десет входа. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки: Подмяна на съществуваща стара дограма; Топлинно изолиране на външните стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на под; Въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на инвестиционен проект    3
Срок за изпълнение на СМР    7
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
1070400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценови оферти надвишаващи следните максимални стойности няма да бъдат допуснати до оценка и класиране: Максимална стойност 1070400,00 лв. без ДДС, разпределена, както следва:
- цена за изработване на работен проект и за извършване на авторски надзор 44600,00 лв. без ДДС;
- цена за изпълнение на СМР 1025800,00 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер до 10% от стойността на СМР.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски” 1 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45443000      
45421100      
45410000      
45321000      
45261400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски” №1; р-н Централен, УПИ III.
Застроена площ: 356,61кв.м
РЗП– 5100,12 кв.м
В проекта за обновяване са предвидени следните енергоспестяващи мерки:
• Подмяна на старата дограма с PVC петкамерна - двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло;
• Топлоизолиране от външната страна на фасадни стени с изолация от 8 см. минерална вата клас А1.
• Подът към външен въздух се предвижда да се изолира с минерална вата клас А1.
• Полагане на топлинна изолация от минерална вата клас А1, по покриви-тераси.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    10
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
663015.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участник, чието ценово предложение надвишава стойността посочена в раздел II.2.6) ще бъде отстранен от участие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (лицата, които ще извършват строителството) да има/т право да осъществява/т строителство на строеж ІV категория съгласно ЗУТ. За целта е необходима регистрация за посочената категория строеж в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България или еквивалентна регистрация, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.
За доказване на годността (правоспособността) за извършване на професионална дейност се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от съответната категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, но преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален общ оборот в определен размер.

Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален общ оборот в размер, както следва:
- За обособена позиция №1 – 975 000,00 лв. без ДДС;
- За обособена позиция №2 – 2 140 000,00 лв. без ДДС;
- За обособена позиция №3 – 1 326 000,00 лв. без ДДС.
За доказване на икономическо и финансово състояние се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на един или повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил успешно минимум 1 строеж идентичен или сходен с предмета на обособената позиция.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на обособени позиции №1 и № 2 на поръчката.


Изпълнен 1 строеж, който включва следните СМР: полагане на хидроизолация, топлоизолация и поставяне на дограма на обект с РЗП, както следва: за Обособена позиция №1 – 4000,00 м2, за Обособена позиция № 2 – 8900,00 м2, за Обособена позиция № 3 – 5000,00 м2.
* В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, изискването за всяка обособена позиция ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива по - високите от изискуемите параметри за РЗП.
За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, като се посочва най-малко следната информация за всеки изпълнен строеж: възложител на строителството; период на изпълнение; вид на строежа; описание на изпълнените строителни дейности.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Строителството се счита за изпълнено, когато има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.
2. Служители/експерти, необходими за разработване на проектната документация, както следва:
- Ръководител на екипа - Архитект: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство при изработване на проектна документация, в най – малко 1 изпълнен и приет от възложител проект за изпълнение на СМР, който вкл. полагане на хидроизолация, топлоизолация и поставяне на дограма на обект с РЗП 4000,00 м2.
- Проектант по част „Конструктивна”: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент.
Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в най – малко 1 изпълнен и приет от възложител проект за изпълнение на СМР, който вкл. полагане на хидроизолация, топлоизолация и поставяне на дограма на обект с РЗП 4000,00 м2.
- Проектант по част „Енергийна ефективност”: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент. Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „Енергийна ефективност“ в най – малко 1 изпълнен и приет от възложител проект за изпълнение на СМР, който включва полагане на хидроизолация, топлоизолация и поставяне на дограма на обект с РЗП 4000,00 м2.
- Проектант по част „ОВК”: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент.
- Проектант по част „Електро”– електро-инженер: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент.
- Проектант по част „Пожарна безопасност”: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент.
- Проектант по част „ПБЗ”: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент.
- Проектант по част „Управление на отпадъците”: Да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент.
За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
* Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всяка обособена позиция трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и цялата свързана с предмета на обособената позиция законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП представляват специфични национални основание за изключване.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка се осигуряват от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ приета с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет. В съответствие с Постановление №29 от 26 януари 2017 г. за изменение и допълнение па ПМС №18 от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията и, настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП, като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договор без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител на съответната обособена позиция, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва