Деловодна информация
00022
10.00.118 14/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00022-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Мая Василева - гл.експерт в Дирекция СБСКЕ +359 33120280
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180607sSta1212917


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180607sSta1212917
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТБО ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ – ВТОРИ ЕТАП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЕТКА 2 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЛЕТКА 2 ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”
45222110      
Строителство

Процедурата има за цел изграждане и въвеждане в експлоатация на КЛЕТКА 2 за битови отпадъци и КЛЕТКА 2 за строителни отпадъци, като подобекти от изготвен работен проект: “РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ - ВТОРИ ЕТАП" .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3977786.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45222110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Област Пловдив, Община Асеновград, Населено място–землището на Асеновград (ЕКАТТЕ 00702), Местност–„Капсидата”, Поземлен имот–част от ПИ№00702.009.008

Процедурата има за цел изграждане и въвеждане в експлоатация на КЛЕТКА 2 за битови отпадъци и КЛЕТКА 2 за строителни отпадъци, като подобекти от изготвен работен проект: “РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ - ВТОРИ ЕТАП" .
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
3977786.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
450

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Минимално изискване:
1. Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка - четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от II-ра категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.2, буква „г” от ЗУТ – съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Документ с който се доказва:
Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Документ, с който се доказва:
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи II-ра категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.2, буква „г” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на обществената поръчка, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Документ, с който се доказва:
По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
По т. 1. – Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Документ, с който се доказва:
По т. 2 участникът попълва поле 9) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване под формата на списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и това дали същите са собствени или наети.
По т. 2. – Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.
Документ, с който се доказва
По т.3. Участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на система за управление на качеството или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, както и период на валидност.
По т.3.–Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица.Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка.
Забележка: Под „сходно” строителство с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или разширение и/или реконструкция на депо за неопасни отпадъци и/или клетка/и за битови отпадъци.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, минимум: автокран 6,3т - 10 т.; автосамосвал 12т. - 3 бр.; булдозер 90-108к.с. - 2 бр.; багер от 0,5м3 до 1м3 - 3 бр.; вибрационен валяк - самоходен 6-8т. - 2 бр.; Заваръчна и изпитвателна техника за PEHD фолио с дебелина 2,0мм - 2 бр.; Подвижен компресор - 1 бр; Механична трамбовка - 2 бр.; електропробивна машина - 1бр.; бензинов къртач - 1 бр.; апарат за изпълнение на челна заварка - 1 бр.; електрожен комплект - 1 бр.; оксижен комплект - 1 бр.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/ EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.
4. Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда EN ISO 14001:2004/ EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.
5. Участникът трябва да разполага с необходимия минимум брой технически лица включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, и лицата, които ще изпълняват строителството:
Ръководител проект – да притежава висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „ХТС“, „ПГС“, „ССС“ или еквивалентна.
- да има професионален опит като „Ръководиетл проект“ или „Технически ръководител“ при строителство или разширение на депо за неопасни отпадъци и/или изграждане на клетка/и.
Технически ръководител – да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност степен на образование, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентно.
- да е изпълнявал длъжност „Технически ръководител” при строителство или разширение на депо за неопасни отпадъци и/или изграждане на клетка/и.
Инженер геодезист - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при строителство или разширение на депо за неопасни отпадъци и/или изграждане на клетка/и.
Координатор за Безопасност и здраве - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент; - Да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
- да има опит като „Координатор за безопасност и здраве” при строителство или разширение на депо за неопасни отпадъци и/или изграждане на клетка/и.
Специалист „Контрол по качеството“ - да притежава удостоверение ( сертификат) за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; -да има опит като експерт „Контрол по качеството“ при строителство или разширение на депо за неопасни отпадъци и/или изграждане на клетка/и.
Квалифицирани работници: Ел. работник – 2 бр.; Работник изолации – 2 бр. / работниците трябва да притежават сертификат на заварчик на фолиа от полиетилен висока плътност. / или еквивалентен документ, доказващ необходимата квалификация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно докумунтацията и в съответствие с приложимото законодателство.
При откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране. Възложителят ще сключи договор за изпълнение, съгласно чл.114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: Банкова гаранция, Парична сума, Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
845375

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности.
Списък и кратко описание на критериите за подбор.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
4. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
Документ, с който се доказва:
По т.4. Участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на система за управление на околна среда или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, както и период на валидност. По т. 4. – Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица.
Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
5. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, и лицата, които ще изпълняват строителството.
Документ, с който се доказва:
По т. 5 участникът попълва поле 2) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на информация за:
- професионалната квалификация на предложените експерти-учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация;
-опит на експертите-посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита , наименование на обекта, при реализацията на който лицето е участвало в екипа по изпълнението заедно с описание на неговите функции.
В ЕЕДОП се посочва и информация за документите, въз основа на които участникът декларира горепосочените данни.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичаве на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва