Деловодна информация
00338
АО-05-03-4652 12/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00338-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Веселка Дакова и Галимир Минчев +359 84-618171/+359 84-618124
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180605fzNM2787428
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт, поддръжка и резервни части и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по три обособени позиции”
50100000      
Услуги

Предметът на поръчката обхваща ремонт, поддръжка и резервни части и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Периодично техническо обслужване, текущ и осн.ремонт на леки и лекотов.МПС,ходова част,двигател,спирачна уредба,охладителна уредба,съединител, скоростна(предавателна)кутия, кардано предаване и диференциал,горивна система,изпускателна система и др...", обособена позиция №2„Извършване на сезонно и период.обслужване на леки и лекотовар.МПС:проверка на състоянието на гумите, подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс - при необходимост,изправяне на джанти,ремонт и възстанов.на гуми, проверка и смяна и/или допълване на консумативи и др.." и обособена позиция № 3„Комплексно техн.обслужване,текущ и осн.ремонт, вкл.доставка и подмяна на резервни части,материали, консумативи,бояджийски и тенекеджийски дейности и смазочни материали на автобуси, товарни и специализирани МПС“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
83533      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

„Период.техн.обслужване,тек.и осн.ремонт на леки и лекотов.МПС,ходова част,двигател,спирач.уредба,охлад.уредба,съединител,скорост.(предават.)кутия,кардан.предаване и диференциал,горив.система и др." 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
50110000      
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

базата/ите на изпълнителя.

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща извършване на периодично техническо обслужване, текущ и осн.ремонт на леки и лекотов.МПС,ходова част,двигател,спирачна уредба,охладителна уредба,съединител, скоростна(предавателна)кутия, кардано предаване и диференциал,горивна система,изпускателна система и др.;диагностика,ремонт и пълнене на климатик/климатроник,обслужване и/или ремонт на запалит.уредба и електроинсталацията(без радиоапаратите),компютърна диагностика;бояджийски и тенек.дейности;доставка на всички необходими резерв.части, материали и косумативи. Включените в обособена позиция №1 превозни средства са:лек автомобил /3200 см3/год.на производство:2008г.,лек авт./1984 см3/год.на произв.:2006г.,лек авт.джип 4+1/1996 см3/год.на произв.:2014г., лек авт.джип 6+1/2982 см3/год.на произв.:2012г., лек авт.микробус/2068 см3/год.на произв.:1998г., лек авт.фургон/2445 см3/год.на произв.:1981г., лек авт.комби/1997 см3/год.на произв.:1995г.,лек авт.микробус/2497 см3/год.на произв.:2008г., лек авт./2230 см3/год.на произв.:2004г., лекотоварен авт./2497 см3/год.на произв.:2008г., лекотов.авт./1905 см3/год.на произв.:1996г.,лек авт./2200 см3/год.на произв.:1996г.,лекотов.авт./1560 см3/год.на произв.:2013г., лек авт./1800 см3/год.на произв.:1997г., лек авт./1868 см3/год.на произв.:1998г.,лек авт.микробус/2383 см3/год.на произв.:1996г,лек авт./1900 см3/год.на произв.:2001г.,лек.авт./1149 см3/год.на произв.:2011г.,лек авт./1796см3/год.на произв.1994г.,лек.авт./1598 см3/год.на произв:2009г.,3 бр.лек авт./1690 см3/год.на произв.2003г.,лек авт./1905 см3/год на произв.:2003г., лек авт./1868 см3/год.на произв.2005г.,лек авт./1119 см3/год на произв.:1991г., лек авт./1800 см3/год на произв.1999г.,лек авт.микробус/2156 см3/год на произ.2004г.,лек авт./1761 см3/год на произв.2000г.,лек авт./1394 см3/год на произв.:1998г.,лек авт.микробус/2496 см3/год.на произв.2012г.,лек.авт./1985 см3/год.на произв.2008г.,лек.авт./1800 см3/год.на произв.1997г.,лек авт./1149 см3/год.на произв.:2015г., лек.авт./1868см3/год.на произв.:2004г., лек.авт./1994 см3/год.на произв.1999г.,микробус пикап/1998 см3/год.на произв.:1992г., мотопед/49 см3/год.на произв.:2001г., ремарке за лек авт. год.на произв.:2016г.,ремарке за лек авт. год.на произв.:2017г.,лек авт./1749см3/год.на произв.:2005г.,лек авт./1686 см3/год.на произв.:2002г.,лек автомобил/1300 см3/год.на производство:2000г.,лекотов.авт./1870 см3/год.на произв.:2002г.,лекотов.авт./1868 см3/год.на произв.:2006г.,лекотов. авт./2198 см3/,год.на произв.:2006г.,лек авт./1800 см3/год.на произв.1998г.,лек авт./1560 см3/год.на произв.2005г.,лек авт./1868 см3/год.на произв.2003г.,лек.авт./2500 см3/год.на произв.:1989г.,лекотов.авт./2499 см3/год.на произв.2004г.,лекотов.авт./2800 см3/год.на произв.2004г.,лекотов.авт./2148 см3/год.на произв.2001г.,лек авт.катафалка/2497см3/год.на произв.1993г.,лек авт.катафалка/1988см3/год.на произв.1988г.,лекотов.авт./ 2500 см3/год.на произв.1995г.,лекотов.авт./2000 см3/год.на произв.2006г.,лек авт./1600 см3/год.на произв.:2015г.,ремарке за лек авт. год.на произв.:2002г.,лек авт./1749см3/год.на произв.:2005г.,лек авт./2400 см3/год.на произв.:1997г. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
34766      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: К1-предл.цена за 1човекочас вложен труд (часова ставка) -тежест 60, К2–предлагана отстъпка от доставната цена на всички резервни части, принадлежности и консумативи, вложени при обслужване и ремонт - тежест 40.

II.2) Описание 1

„Извършване на сезонно и период.обслужване на леки и лекотов.МПС: проверка на състоянието на гумите,подмяна(монтаж и демонтаж)и баланс - при необходимост,изправяне на джанти,ремонт и др." 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
50110000      
34300000      
50112300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

базата/ите на изпълнителя.

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща извършване на сезонно и период.обслужване на леки и лекотовар.МПС:проверка на състоянието на гумите, подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс - при необходимост,изправяне на джанти,ремонт и възстанов.на гуми, проверка и смяна и/или допълване на консумативи и флуиди(масла–двигателно,хидравлично,диференциално,двутактово,грес,филтри,антифриз, спирачно масло,течност за чистачки и др.);вътреш.почистване и външно измиване на МПС;доставка на всички необходими консумативи и смазоч.материали. Включените в обособена позиция №2 превозни средства са:превозни средства са:лек автомобил /3200 см3/год.на производство:2008г.,лек авт./1984 см3/год.на произв.:2006г.,лек авт.джип 4+1/1996 см3/год.на произв.:2014г., лек авт.джип 6+1/2982 см3/год.на произв.:2012г., лек авт.микробус/2068 см3/год.на произв.:1998г., лек авт.фургон/2445 см3/год.на произв.:1981г., лек авт.комби/1997 см3/год.на произв.:1995г.,лек авт.микробус/2497 см3/год.на произв.:2008г., лек авт./2230 см3/год.на произв.:2004г., лекотоварен авт./2497 см3/год.на произв.:2008г., лекотов.авт./1905 см3/год.на произв.:1996г.,лек авт./2200 см3/год.на произв.:1996г.,лекотов.авт./1560 см3/год.на произв.:2013г., лек авт./1800 см3/год.на произв.:1997г., лек авт./1868 см3/год.на произв.:1998г.,лек авт.микробус/2383 см3/год.на произв.:1996г,лек авт./1900 см3/год.на произв.:2001г.,лек.авт./1149 см3/год.на произв.:2011г.,лек авт./1796см3/год.на произв.1994г.,лек.авт./1598 см3/год.на произв:2009г.,3 бр.лек авт./1690 см3/год.на произв.2003г.,лек авт./1905 см3/год на произв.:2003г., лек авт./1868 см3/год.на произв.2005г.,лек авт./1119 см3/год на произв.:1991г., лек авт./1800 см3/год на произв.1999г.,лек авт.микробус/2156 см3/год на произ.2004г.,лек авт./1761 см3/год на произв.2000г.,лек авт./1394 см3/год на произв.:1998г.,лек авт.микробус/2496 см3/год.на произв.2012г.,лек.авт./1985 см3/год.на произв.2008г.,лек.авт./1800 см3/год.на произв.1997г.,лек авт./1149 см3/год.на произв.:2015г., лек.авт./1868см3/год.на произв.:2004г., лек.авт./1994 см3/год.на произв.1999г.,микробус пикап/1998 см3/год.на произв.:1992г., мотопед/49 см3/год.на произв.:2001г., ремарке за лек авт. год.на произв.:2016г.,ремарке за лек авт. год.на произв.:2017г.,лек авт./1749см3/год.на произв.:2005г.,лек авт./1686 см3/год.на произв.:2002г.,лек автомобил/1300 см3/год.на производство:2000г.,лекотов.авт./1870 см3/год.на произв.:2002г.,лекотов.авт./1868 см3/год.на произв.:2006г.,лекотов. авт./2198 см3/,год.на произв.:2006г.,лек авт./1800 см3/год.на произв.1998г.,лек авт./1560 см3/год.на произв.2005г.,лек авт./1868 см3/год.на произв.2003г.,лек.авт./2500 см3/год.на произв.:1989г.,лекотов.авт./2499 см3/год.на произв.2004г.,лекотов.авт./2800 см3/год.на произв.2004г.,лекотов.авт./2148 см3/год.на произв.2001г.,лек авт.катафалка/2497см3/год.на произв.1993г.,лек авт.катафалка/1988см3/год.на произв.1988г.,лекотов.авт./ 2500 см3/год.на произв.1995г.,лекотов.авт./2000 см3/год.на произв.2006г.,лек авт./1600 см3/год.на произв.:2015г.,ремарке за лек авт. год.на произв.:2002г.,лек авт./1749см3/год.на произв.:2005г.,лек авт./2400 см3/год.на произв.:1997г.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29767      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: К1-предл.цена за 1човекочас вложен труд (часова ставка) -тежест 60, К2–предлагана отстъпка от доставната цена на всички резервни части, принадлежности и консумативи, вложени при обслужване и ремонт - тежест 40.

II.2) Описание 1

„Комплексно техн.обслужване,тек.и осн.ремонт,вкл.доставка и подмяна на резерв.части,материали,консумативи, боядж.и тенекед.дейности и смазочни материали на автобуси,товар.и специализ.МПС" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
50110000      
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

базата/ите на изпълнителя.

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща извършване на комплексно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи,бояджийски и тенекеджийски дейности и смазочни материали на автобуси, товарни и специализирани МПС.Включените в обособена позиция №3 превозни средства са: пътнически автобус/5193см3/год.на произв.2014г.,колесен трактор год.на произв.1992г.,камион спец.авт./4249 см3/год.на произв.1999г.,камион спец.авт./11967 см3/год.на произв.2003г.,товарен авт.бордови/3990 см3/год.на произв.1995г.,специален авт./5880см3/год.на произв.2002г.,товар.авт./2998 см3/год.на произв.2010г.,товар.авт./2998 см3/год.на произв.2013г.,мини челен товарач/2767см3/год.на произв.2008г.,колесен трактор/1462 см3/год.на произв.2002г.,дробилна машина год.на произв.2016г.,товар.авт./10850см3/год.на произв.2007г.,товар.авт./4250см3/год.на произв.1983г.,товар.авт.спец.автовишка/3972 см3/год.на произв.1996г.,ПСМ багер товарач год.на произв.2008г.,спец.авт.противопожарен/6128 см3/год.на произв.1979г.,товар.авт./4580 см3/год.на произв.2001г.,ПСМ валяк вибрационен/1500 см3/год на произв.2013г.,ПСМ валяк бандажен /1600 см3/ год.на произв.:2014г.,самосвал самоходно шаси/1000 см3/год.на произв.1985г.,самосвал самоходно шаси/1000 см3/год.на произв.1987г.,ремарке год.на произв.2014г.,спец.пътно строит.техника колесен багер год.на произв.1988г.,товар.автомобил/1995 см3/ год.на произв.2018г.,спец.пътно строит.техника тракторно ремарке год.на произв.:1980г.,училищен автобус/5193 см3/ год.на произв.:2007г.,микробус пътнически/2370 см3/год.на произв.:1995г.,микробус товарен/2500 см3/год.на произв.:1998г.,автобус/11967см3/год.на произв.:1998г.. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: К1-предл.цена за 1човекочас вложен труд (часова ставка) -тежест 60, К2–предлагана отстъпка от доставната цена на всички резервни части, принадлежности и консумативи, вложени при обслужване и ремонт - тежест 40.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността(правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическато и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.1 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.1:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.1. се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2.Изискване: Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.2 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2 : Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2. се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Изискване:Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, които да притежават професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
2.Изискване: Участникът да разполага със сервизна база на територията на Община Разград, разполагаща със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както следва:
За Обособена позиция № 1
- стенд за регулиране на преден и заден мост;
- спирачен стенд;
- подемник за ремонт на ходовата част;
- специализиран софтуер за диагностика на МПС;
- оборудване за извършване на тенекеджийски и авто-бояджиски услуги;
- оборудване за диагностика, ремонт и пълнене на климатик /климатроник;
- оборудване за извършване на услуга по репатриране на автомобил;
За Обособена позиция № 2
- машини за монтаж и демонтаж на гуми, баланс, изправяне на джанти и свързаните с тази дейност допълнителни аксесоари;
- подемник или обслужващ канал за смяна на масла, филтри и др., да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване или източване на отработените масла, нефтопродукти и флуиди;
- система за гресиране и смазване;
- оборудване за външно измиване и вътрешно почистване на МПС(водоструйки, пароструйки, прахосмукачки и др.);
За Обособена позиция № 3
- пълно оборудване за техническо обслужване, текущ и основен ремонт на товарни МПС, автобуси, и специализирани автомобили, (подемници, обслужващи канали, стендове, специализиран софтуер за диагностика, машини за монтаж и демонтаж на гуми, баланс, и свързаните с тази дейност допълнителни аксесоари и др.);
- оборудване за извършване на тенекеджийски и авто-бояджиски услуги;
- подемник или обслужващ канал за смяна на масла, филтри и др., да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване или източване на отработените масла, нефтопродукти и флуиди;
- пневматична система за гресиране и смазване;
- оборудване за извършване на услуга по репатриране на автомобил;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС за съответната обособена позиция, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл.181, ал.2 от ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансирането на поръчката се осигурява със собствени бюджетни средства.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва