Деловодна информация
00267Община Пловдив
317 12/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0063 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общинско предприятие Паркиране и репатриране - Община Пловдив 0004715040588
ул.Хр.Г.Данов № 28
Пловдив BG421 4000 България
Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция Обществени поръчки +359 32656726
op_parkirane@abv.bg +359 32656751

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180608ioBC6583470
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на 30 (тридесет) броя нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране” -Община Пловдив” 20180608ioBC6583470
38700000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка и монтаж на 30 (тридесет) броя нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране” -Община Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
240000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Обществената поръчка е за доставка и монтаж на 30 (тридесет) броя нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране” -Община Пловдив. Към момента на откриване на обществената поръчка, за доставка и монтаж на нови паркинг автомати, в бюджета на ОП "Паркиране и репатриране" - Община Пловдив, са предвидени 80 000 (осемдесет хиляди) лева без ДДС за календарната 2018г. За останалата част от прогнозната стойност, предвидена за разходване през 2019г., в размер на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева без ДДС, не е осигурено финансиране, поради което договорът в тази му част ще бъде сключен под условие, съгласно чл.114 от ЗОП.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    20
Срок за доставка    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
240000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не си изискват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се поставя.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък на дейностите идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите - попълва се изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 1б) от ЕЕДОП.

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Дейности сходни с предмета на поръчката представляват доставки на паркинг автомати за платено паркиране. Възложителят изисква обем на идентични или сходни доставки – участникът да е извършил доставки на минимум 10 (десет) броя нови паркинг автомати за платено паркиране.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Към момента на откриване на обществената поръчка, за доставка и монтаж на нови паркинг автомати, в бюджета на ОП "Паркиране и репатриране" - Община Пловдив, са предвидени 80 000 (осемдесет хиляди) лева без ДДС за календарната 2018г. За останалата част от прогнозната стойност, предвидена за разходване през 2019г., в размер на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева без ДДС, не е осигурено финансиране, поради което договорът в тази му част ще бъде сключен под условие, съгласно чл.114 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/10/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Пловдив, ул.Христо Г. Данов № 28, ет.2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1. за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
2. За когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
3. за когото важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
4. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и критериите за подбор;
5. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
6. участник, който не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
7. участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва