Деловодна информация
00912ДПБ Карлуково
РД-4-1057 06/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00912-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна психиатрична болница - Карлуково 000289067
с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, ул. Железничарска №14
с. Карлуково BG315 5782 България
Цветинка Мартинова - Началник склад +359 882809101
dpbkarlukovo@abv.bg +359 882809072

Интернет адрес/и

www.dpbkarlukovo.bg

www.dpbkarlukovo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)
www.dpbkarlukovo.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест/ обособени позиции
15000000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест/ обособени позиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на месо и месни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставката на месните продукти е съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното завадение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на риба и други водни животни 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставките на риба и други водни животни са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на плодове и зеленчуци /преработени и консервирани/ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
15331100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад при ДПБ Карлуково

Доставката на плодове и зеленчуци са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификазия са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа реди доставката, като писмено уведоми затова изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
65000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на млечни продукти 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставката на млечни продукти са съгласно техническа спецификация. Количествата посочени в Техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем.Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителя може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на птичи яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставките на яйца са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификазия са прогнозни и не задължават възложителя да гизакупи в пълен обем. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката ана възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката взависимост от реалните потребности на лечебнотозаведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на различни хранителни продукти 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
15810000      
15850000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Хранителен склад на ДПБ Карлуково

Доставките на хляб и хлебни изделия са съгласно техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са погнозни и не задължават възложителя да гизакупи впълен обем. Срокът за който се сключва договорът за обществената поръчка е 12 месеца. Срокът за доставка е до 24 часа от получаване от страна на изпълнителя на заявката на възложителя. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните потребности на лечебното заведение, но не по-късно от 5/пет/ часа преди доставката, като писмено уведоми за това изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
115000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания относно годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност /доставка/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3/три/ години от датата на подаване на офертата за участие.
Като дейност /доставка/, "идентична или сходна с тази на поръчката", се приема:
доставка на храни и/или на хранителни продукти.
3.2. Участникът следва да има на разположение обект /собствен, наее или на друго основание/ за производство или за търговия с храни от съответната група /съобразно обособената позиция, за която подава оферта/, регистриран по реда на чл.12, ал.9 от Закона за храните, за което да е издадено валидно удостоверение от компетентния за това орган на името на участника.
3.3. Участникът следва да разполага с минимум едно транспортно средство, което отговаря на всички изисквания /нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и др./ за превоз на хранителните продукти от съответната група /съобразно обособената позиция, за която подава оферта/, за което има издадено валидно удостоверение за регистрация на транспортно средство с посочени хранте, за транспортирането на които е регистрирано транспортното средство.


3.1. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор /виж т.3.1. по-горе/ чрез представяне на ЕЕДОП /образец1/, попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел В - Технически и професионални способности, т.1 б.
3.2. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор /виж т.3.2. по- горе/ чрез представяне на ЕЕДОП /образец 1/ попълнен в част IV Критерий за подбор, раздел В, т.3, с изрично посочване на:
- административен адрес на обекта
- собственик на обекта
- правно основание, на което участникът има обекта на свое разположение /собствен, нает, друго - конкретизира се/
- номер, дата и издател на Удостоверението по чл.12, ал.9 от Закона за храните
- групите храни, за които е издадено удостоверението по чл.12 от Закона за храните
3.3. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор /виж .3.3 по-горе/ чрез представяна на ЕЕДОП /образец 1/, попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел В - Технически и професионални способности, т.3, с изрично посочване на:
- транспортното средство - модел, марка
- собственик на транспортното средство
- правно основание, на което участникът има ра разположение транспортното средство /собствено, наето, друго - да се посочи/
- номер, дата и издател на Удостоверението за регистрация на транспортното средство
- храна, за транспортиране на която е регистрирано.
б/.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставените хранителни продукти да са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората, да отговарят на изискванията на ЗХ, както и на всички други специални нормативни и ненормативни актове. Хранителните продукти да бъдат с добър външен вид, да отговарят на всички нормативни изисквания за опаковане, етикетиране и транспортиране - съобразно изискванията за съответна група храни. Всеки доставен хранителен продукт да бъде в срок на годност и с остатъчен срок на годност - не по-малко от 60%. Доставките се извършват по количествена заявка според нужите на Възложителя. Мястото на извършване на доставката е хранителен склад на ДПБ Карлуково на адрес с. Карлуково, обл.Ловеч, ул."Железничарска" №14. Доставките се извършват до 24 часа след писмена заявка от Възложителя. Възложителят може да променя заявените кол-ва не по-късно от 5 часа преди доставката. Достав. се извършват със специализирани транс. сред. за пренос на храни. Доставяните хр.прод. да бъдат придружавани с документи
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ДПБ Карлуково

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните основания да отстраняване, посочени в чл.54, ал.1,т.1-7 от ЗОП, а именно:
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, 321а и чл.352-353 е от Наказателния кодекс
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила
- е налице неравнопоставеност в случайте по чл.44, ал.5 от ЗОП
- е установено, че:
а/ е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор
б/ не е предоставил изискваща се информация свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор
- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен
- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП.
Информацията относно липсата или наличието на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП част III
II. Други основания за отстраняване:
1. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл.4 от Закона.
2. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.
Участникът декларира съответствието си с посочените изисквания, като попърва образец ЕЕДОП, част III, раздел Г

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби, свързани с настоящата процедура, се подават съгласно чл.196 от ЗООП и сроковете по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва