Деловодна информация
00118
1200 - 263 06/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00118-2018-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сливен 000590654
бул. Цар Освободител № 1
Сливен BG342 8800 България
Даниела Петкова, инж. Гинка Тужарова +359 44611100
g_tujarova@abv.bg +359 44662350

Интернет адрес/и

www.sliven.bg

http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2018-007
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца
45200000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗОП - „изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж“. Необходимо е изработване на инвестиционен проект във фаза работен, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и ремонт на бивше начално училище „Х.Димитър“, което ще бъде преобразувано в Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с множествени увреждания и техните семейства. Сградата се намира в кв. Клуцохор.Основните СМР са:Разваляне на тухлена зидария 25см-7.9м3;Разваляне на тухлена зидария 12 см-93.53м2;Демонтаж на врати-34бр.;Демонтаж прозорци-37бр.;Направа на тухлена зидария 25см-44.31м3;Направа на тухлена зидария 12см-304.31м2;Демонтаж дюшеме-496.58м2;Направа на армирана бетонова настилка 10см-496.58м2;Направа на циментова замазка по подове-627.88м2;Направа на настилка от ламинирани плоскости по подове-445.28м2;Направа на настилка от гранитогрес по подове-294.97м
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
485958.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

град Сливен, сграда на бивше начално училище „Х.Димитър“

Предмет на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗОП - „изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж“. Необходимо е изработване на инвестиционен проект във фаза работен, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и ремонт на бивше начално училище „Х.Димитър“, което ще бъде преобразувано в Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с множествени увреждания и техните семейства. Сградата се намира в кв. Клуцохор.Основните СМР са:Разваляне на тухлена зидария 25см-7.9м3;Разваляне на тухлена зидария 12 см-93.53м2;Демонтаж на врати-34бр.;Демонтаж прозорци-37бр.;Направа на тухлена зидария 25см-44.31м3;Направа на тухлена зидария 12см-304.31м2;Демонтаж дюшеме-496.58м2;Направа на армирана бетонова настилка 10см-496.58м2;Направа на циментова замазка по подове-627.88м2;Направа на настилка от ламинирани плоскости по подове-445.28м2;Направа на настилка от гранитогрес по подове-294.97м2;Почистване тавани-663.88м2;Стъргане по стени- 1649.85м2;Стъргане тавани-131.3м2;Направа на кърпежи вътрешна вароциментова мазилка по стени-394.72м2;Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени нова-923.36м2;Направа на гипсова шпакловка по стени-2088.18м2;Боядисване с латекс върху гипсова шпакловка по стени-2088.18м2;Боядисване с латекс по стени- 251.69м2;Боядисване с латекс по тавани- 183.38м2;Направа на фаянсова облицовка по стени-151.41м2;Направа на окачен таван от гипсокартон гладък на конструкция- 663.88м2;Боядисване с латекс по окачен таван от гипсо-картон гладък-663.88м2;Направа на первази от гранитогрес по подове- 157м1;Доставка и монтаж первази PVC-419.4м1;Обръщане около отвори външно-271.1м1;Обръщане около отвори вътрешно- 271.1м1;Направа на външна мазилка Гранопор на Баумит по фасади или еквивалентно-450.92м2;Очукване на външна мазилка- 128.62м2;Кърпежи външна вароциментова мазилка-128.62м2;Доставка и монтаж на външна дограма PVC, стъклопакет, цвят по указание-врати-15.34м2;Доставка и монтаж на външна дограма PVC, стъклопакет, цвят по указание-прозорци-134.88м2;Доставка и монтаж вътрешна дограма -врата ламинирана с дървени каси и первази с полиуретанова боя-31.42м2;Доставка и монтаж вътрешна дограма-врата ламинирана с дървени каси и первази с полиуретанова боя-51.69м2;Вътрешна витрина с врата PVC-12м2;Направа на дъсчена обшивка по покриви-1034.99м2;Доставка и монтаж на хидроизолация под керемиди-1034.99м2;Покриване с керемиди-1034.99м2;Демонтаж керемиди-1034.99м2;Демонтаж на дъсчена обшивка-1334.99м2;Доставка и монтаж олуци-198м1;Доставка и монтаж водосточни тръби-62.2м1;Изхвърляне на строителни отпадъци-64.5м3;Подмяна на тротоарни плочи-730м2;Направа на асфалтова настилка-470м2;Тревни площи-870м2;Ремонт ограда -2бр.;Доставка и монтаж на камера, окабеляване, инсталиране-2бр.;Зазиждане отвори-0.8м3;Направа на первази от гранитогрес по подове-22.8м1;Гипсова шпакловка по тавани-131.3м2;Гипсова шпакловка по стени-251.69м2;Демонтаж на дървена покривна конструкция-35м3;Направа и монтаж на нова дървена покривна конструкция-35м3;Демонтаж на тавански гредоред-425м2;Направа на кофраж за плоча и греди-550м2;Заготовка и монтаж армировка-4500кг;Доставка и полагане на бетон В 20 за плочи и греди-75м3;Изпълнение на "армотухлени колони"-по детайл-20бр.;Отстраняване на дефекти на елементи на конструкцията от течове;Отстраняване на дефекти по носещи тухлени зидове;Външен водопровод (Сградно водопроводно отклонение) за двата подобекта;СМР за мътрешен водопровод - за двата подобекта;СМР за външна канализация- СКО-за двата подобекта;СМР за външна канализация-площадкова-общо за двата подобекта;СМР за вътрешна канализация;СМР за електроинсталации за двата подобекта;СМР за котелно,СМР за мълниезащита;СМР за осветителна инсталация;СМР за силова инсталация;СМР за мълниезащитна и заземителна инсталации;СМР за ОВК за двата подобекта.
Критериите по-долу
 
ДА “Срок за проектиране“ (Сп)    10
“Срок за изпълнение на СМР“ (Ссмр)    15
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
485958.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 27/11/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП BG16RFOP001-5.001-0014-C01 - проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен““, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс, за обществената поръчка ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, както следва: I-ва група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от V-та категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" и буква „г“– жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители, реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) -Приложение № 1.
Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той следва да представи Удостоверение за временно или постоянно вписване в ЦПРС към Камарата на строителите.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за съответната категория строеж, както следва: пета категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП – Приложение № 1.
Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.


За всички обособени позиции:
1.Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за съответната категория строеж, както следва: пета категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да отговаря на следните изисквания:1.Всеки Участник трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:1.1.Проектиране, идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.1.2.Изпълнението на СМР (строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж), идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.По т. 1.1 участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
По т. 1.2 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
По т. 1.1 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
По т. 1.2 – Списък на строителството (строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж), идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ В ЕЕДОП.
2.Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително и отговорник за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството на поръчката.
Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала и ръководния състав, включително и доказателства за минимални изисквания към тях
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.


1.1.Всеки Участник трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:1.1.Проектиране, идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.Под проектиране, „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по изработване на технически инвестиционни проекти свързани с реализация на: доставка и монтаж на външна PVC дограма – 150 m2 , доставка и монтаж на хидроизолация на покрив – 1034,99 m2, доставка и монтаж на топлоизолация по неизолирани външни стени – 450 m2;1.2.Изпълнението на СМР (строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж), идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.Под строителство, „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира строително-монтажни работи по: доставка и монтаж на външна PVC дограма – 150 m2 , доставка и монтаж на хидроизолация на покрив - 1034,99 m2 , доставка и монтаж на топлоизолация по неизолирани външни стени – 450 m2
2.Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително и отговорник за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството на поръчката, както следва:1. Контрол по качеството - 1 бр.
2. Квалифицирани работници:2.1. Работници за монтаж на дограма – 4 бр.;2.2. Работници за полагане на хидро и топлоизолация – 4 бр.;2.3. Ел. работници – 2 бр.;2.4. ВиК работници – 2 бр.;3. Общи работници - 5 бр.;3. Участникът трябва да разполага с персонал - екип от проектанти и ръководен състав със следните минимални изисквания към тях, както следва: Ключов експерт № 1: Ръководител екип. Квалификация и умения: образование – строителен инженер (степен магистър) или еквивалент,специалност Промишлено и гражданско строителство /Строителство на сгради и съоръжения/ или еквивалент;Ключов експерт № 2: по част „Архитектура”. Квалификация и умения: образование – Архитект или еквивалент, специалност „Архитектура” или еквивалент;
Ключов експерт № 3: по част „Конструкции”. Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър) или еквивалент, специалност Промишлено и гражданско строителство /Строителство на сгради и съоръжения/ или еквивалент.
Ключов експерт № 4: по част „В и К” Квалификация и умения: образование - строителен инженер (степен магистър) или еквивалент, специалност „В и К” или еквивалент;Ключов експерт № 5: по част „Електроинсталации”. Квалификация и умения: образование – техническо (степен магистър) или еквивалент, електроинженер или еквивалент; Ключов експерт № 6: по част „ОВК”. Квалификация и умения: образование – инженер (степен магистър) или еквивалент, специалност "Отопление, вентилация и климатизация" или еквивалент; Ключов експерт № 7: Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: да има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.Ключов експерт № 8: по част „Геодезическа” - притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия” или еквивалент;Ключов експерт № 9 по част „Пожарна безопасност” - притежаващ пълна проектантска правоспособност по част ПБ или еквивалент;Ключов експерт № 10 по част ПУСО (План за управление на строителните отпадъци) - притежаващ пълна проектантска правоспособност по по част ПУСО или еквивалент.В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.Продължава в VI.3)Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка.За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, чл. 101, ал. 11 от ЗОП,обстоятелствата по чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ.Гаранц. за изп. на договора е в размер на 5% от стойността на договора за общ. поръчка,без включен ДДС.Условията,размера и начина на плащане са посочени в раздел VIII от докум. за общ. поръчка.Възложителят сключва писмен договор за общ. поръчка с определения изпълнител по реда и разпоредбите на чл.112 от ЗОП при условие,че при подписване на договора опр. изпълнител изпълни условията на чл.112,ал.1 от ЗОП.В съответствие с чл.67,ал.6 участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
2. Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, и техническите способности и професионалната компетентност.
4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
5. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
6. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 5.
7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 3 и т. 5. В приложимите случаи по т. 3 ? т. 7 се попълва част II, буква B на приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП.
8. Когато участника ползва подизпълнители последните трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от обществената поръчка, който ще изпълняват.
9. Преди сключването на договор за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Сливен
бул. Цар Освободител 1
Сливен 8800 България
g_tujarova@abv.bg +359 44611127
www.sliven.bg +359 44662350

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва