Деловодна информация
00360
1618 05/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2018 (дд/мм/гггг)
00360-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180531vkdm3859025
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД
98310000      
Услуги

Предметът на настоящата поръчка е за предоставяне на ежедневни услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; гладене на изпрано болнично бельо и работно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по клиники/отделения и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, с транспорт на изпълнителя от и до болницата за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98310000      
98311000      
98315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централен пункт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Предоставяне на ежедневни услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; гладене на изпрано болнично бельо и работно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по клиники/отделения и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, с транспорт на изпълнителя от и до болницата за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Прогнозното количество на сухото пране за срока на изпълнение е около 200 000 кг., от които 2 400 работно облекло и 197 600 кг. болнично бельо.
Количеството е ориентировъчно и зависи от обема на дейността на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да е вписан като обществена пералня в регистъра на обектите с обществено предназначение по реда на Наредба № 9 на МЗ от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.
Обстоятелството се описва в ЕЕДОП, като се посочва и регистрационния номер на участника в публичния регистър на обектите с обществено предназначение.
Доказателства: Удостоверение на името на участника за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение /обществена пералня за изпиране на бельо от здравни заведения/, издадено от РЗИ или еквивалент, валидно за целия срок на договора - заверено копие.
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник да е реализирал минимален общ оборот в размер на 600 000 /шестстотин хиляди/ лева, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години /2015, 2016, 2017/ в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случай че липсва информация относно общия оборот за целия изискуем 3-годишен период, участниците посочват датата на която са създадени или са започнали дейността си.
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност";
3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.


Реализиран минимален общ оборот в размер на 600 000 /шестстотин хиляди/ лева, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години /2015, 2016, 2017/ в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като дейността е „идентична или сходна” по предмет, когато предметът й е дейност по изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло, а е „идентична или сходна” по обем, когато годишният обем от тази дейност е не по-малко от 80 000 (осемдесет хиляди) килограма.
Доказателства: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:20ХХ (или еквивалентна), с обхват предмета на поръчката, а именно: изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло.
Доказателства: Участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
3. Технически лица за изпълнение на поръчката. Участникът следва да разполага с най-малко 15 технически лица, които пряко ще извършват изпълнението на поръчката, от които поне двама отговорници по качеството, назначени на трудов договор.
Списъкът на технически лица следва да съдържа информация за имената и конкретно посочване на поне двама от тях като отговорници по качеството.
Доказателства: Списък на отговорните и техническите лица (посочват се имената, заеманата длъжност и професионалната квалификация, за отговорниците по качество се посочва номер и дата на трудов договор), които ще бъдат пряко ангажирани с организацията, изпълнението, контрола и качеството на извършваната услуга, предмет на възлаганата обществена поръчка.
4. Техническо оборудване изпълнение на поръчката. Участникът следва да разполага с минимум 3 /три/ броя транспортни средства за превоз на болнично бельо; перални машини и съоръжения загрявани с пара тактови (тунелни) или машини бариерен тип с автоматично дозиране на препаратите за пране и дезинфекция - с капацитет минимум 500 кг./час, гладачни машини и съоръжения - с капацитет минимум 300 кг./час, сушилни машини и съоръжения - минимум 300 кг./час.
Списъкът на специализираните машини и автомобили следва да съдържа информация за марка, модел и брой, данни от регистрационните талони.
Доказателства: Списък на техническото оборудване, пералните машини и съоръжения, с които разполага за изпълнение на поръчката, включително за транспортните средства, които са на разположение за срока на действие на договора, описват се данните от регистрационните талони.
Документите за доказване на съответствие с посочените изисквания се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.


Изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, като дейността е „идентична или сходна” по предмет, когато предметът й е дейност по изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло, а е „идентична или сходна” по обем, когато годишният обем от тази дейност е не по-малко от 80 000 (осемдесет хиляди) килограма.
Участникът следва да разполага с най-малко 15 технически лица, които пряко ще извършват изпълнението на поръчката, от които поне двама отговорници по качеството, назначени на трудов договор.
Участникът следва да разполага с минимум 3 /три/ броя транспортни средства за превоз на болнично бельо; перални машини и съоръжения загрявани с пара тактови (тунелни) или машини бариерен тип с автоматично дозиране на препаратите за пране и дезинфекция, с капацитет минимум 500 кг./час, гладачни машини и съоръжения с капацитет минимум 300 кг./час, сушилни машини и съоръжения минимум 300 кг./час.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/07/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие участници: за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, чл.107, т.1, т.2, б.„а“ и б.„б“, т.3 от ЗОП; са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); нямат право да участват в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; които след покана на възложителя не удължат срока на валидност на офертата. Участниците е необходимо да подадат декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП по образец. Посочените по-горе обстоятелства са подробно описани в документацията за участие. При наличие на основание за отстраняване от процедурата, съответният участник може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съобразно чл.56, ал.1 от ЗОП.
Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става чрез съответното отбелязване в част III на приложения към документацията образец на ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител участник представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основанията за отстраняване, освен когато съответни обстоятелства са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
В случай, че избраният изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя:
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
BIC: TTBBBG22
IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва