Деловодна информация
00118
1200 - 261 05/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00118-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сливен 000590654
бул. Цар Освободител № 1
Сливен BG342 8800 България
инж. Милко Харалампиев +359 44611100
g_tujarova@abv.bg +359 44662350

Интернет адрес/и

www.sliven.bg

http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2018-006
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”
45200000      
Строителство

Целта на обществената поръчка е чрез изпълнение на заложените видове и количества строително-монтажни дейности в изготвената Проектно сметна документация /ПСД/, съответстващи на заложените енергоспестяващи мерки в Доклада от детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата на спортен комплекс „Асеновец” да се подобри класа на енергопотребление на сградата – от клас F на клас С, и се осигури изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт в залите.Основните видове строително-монтажни работи, включват:подмяна на съществуващата дограма с четирикамерен PVC профил с двоен стъклопакет с ширина 30 мм.;полагане на топлоизолация от 8 см. EPS /експандиран полистирен/ по фасади, и всички свързани с това СМР;полагане на топло и хидро изолация върху покривна конструкция, с изпълнение на мълниезащитна инсталация с активна глава;полагане на топлоизолация по подове, с подмяна на подово покритие, като за спортните зали е PVC винилова настилка;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1122000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

град Сливен, спортен комплекс "Асеновец"

Целта на обществената поръчка е чрез изпълнение на заложените видове и количества строително-монтажни дейности в изготвената Проектно сметна документация /ПСД/, съответстващи на заложените енергоспестяващи мерки в Доклада от детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата на спортен комплекс „Асеновец” да се подобри класа на енергопотребление на сградата – от клас F на клас С, и се осигури изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт в залите.Основните видове строително-монтажни работи, включват:подмяна на съществуващата дограма с четирикамерен PVC профил с двоен стъклопакет с ширина 30 мм.;полагане на топлоизолация от 8 см. EPS /експандиран полистирен/ по фасади, и всички свързани с това СМР;полагане на топло и хидро изолация върху покривна конструкция, с изпълнение на мълниезащитна инсталация с активна глава;полагане на топлоизолация по подове, с подмяна на подово покритие, като за спортните зали е PVC винилова настилка;подмяна на отоплителна инсталация и доставка и монтаж на котел на природна газ;подмяна на амортизирано осветление с нови енерго спестяващи осветителни тела и изпълнение на пожароизвестителна инсталация; подмяна на вътрешната водопроводна и канализационна инсталации.
Критериите по-долу
 
ДА Работна програма за изпълнение на строителството (РП)    25
Управление на критични точки (УКТ)    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1122000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс, за обществената поръчка ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, както следва: І - ва група, строежи от ІV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "б" от ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) -Приложение № 1.
Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той следва да представи Удостоверение за временно или постоянно вписване в ЦПРС към Камарата на строителите.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.1.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за съответната категория строеж, както следва:
първа група, четвърта категория, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ
Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП – Приложение № 1.
Преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.


За всички обособени позиции:
1.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за съответната категория строеж, както следва:
първа група, четвърта категория, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да отговаря на следните изисквания:1.Всеки Участник трябва да е изпълнил едно строителство, идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:Списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ В ЕЕДОП.2.Участникът следва да разполага с екип от експерти (ключови и неключови), за да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка и е съобразено с предмета на поръчката и нейния обем, които изискват наличието на специфични познания и опит.Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала и ръководния състав, включително и доказателства за минимални изисквания към тях.ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.
3.Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните стандарти: 1.EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен и 2. ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда или еквивалентен.Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификати, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.


1.1. Всеки Участник трябва да е изпълнил едно строителство, идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство, „сходно“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира строително-монтажни работи по: реконструкция на обществена сграда с разгъната застроена площ над 1500 м2.
2.Участникът следва да разполага с екип от експерти (ключови и неключови), за да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка и е съобразено с предмета на поръчката и нейния обем, които изискват наличието на специфични познания и опит, а именно:1. Ръководно – експертен екип:1.1. Правоспособни строителни инженери или строителни техници съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна с професионален опит по специалността минимум 5 г. - 2 бр.;1.2. Специалист Контрол по качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на тази вид дейност -1бр.;1.3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на тази вид дейност - 1 бр.;1.4. Специалист за управление на строителните отпадъци, който да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на тази вид дейност - 1 бр.
2. Квалифицирани работници – минимум 25 бр.;3. Общи работници – минимум 10 бр.
3.Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните стандарти: 1.EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен и 2. ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда или еквивалентен.
В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Продължава VI.3)Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка.За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, чл. 101, ал. 11 от ЗОП,обстоятелствата по чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ.Гаранц. за изп. на договора е в размер на 5% от стойността на договора за общ. поръчка,без включен ДДС.Условията,размера и начина на плащане са посочени в раздел VIII от докум. за общ. поръчка.Възложителят сключва писмен договор за общ. поръчка с определения изпълнител по реда и разпоредбите на чл.112 от ЗОП при условията на чл. 114 от ЗОП, и при условие,че при подписване на договора опр. изпълнител изпълни условията на чл.112,ал.1 от ЗОП.В съответствие с чл.67,ал.6 участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
2. Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, и техническите способности и професионалната компетентност.
4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
5. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
6. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 5.
7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 3 и т. 5. В приложимите случаи по т. 3 ? т. 7 се попълва част II, буква B на приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП.
8. Когато участника ползва подизпълнители последните трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от обществената поръчка, който ще изпълняват.
9. Преди сключването на договор за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
За настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране. Договорът за ще бъде сключен под условие по чл. 114 от ЗОП и ще влезе в сила след осигуряване на финансиране от бюджета на Община Сливен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Сливен
бул. Цар Освободител 1
Сливен 8800 България
g_tujarova@abv.bg +359 44611127
www.sliven.bg +359 44662350

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва