Деловодна информация
00267Община Пловдив
768 05/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0061 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180525Jrgc6557152
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Конс. услуга за обект: „Инжен. – проектир. и изп. на СМР за изгр. на: -св. уредба на к-ще ул. "В. Левски"/ул. "Г. Бенев"/ул. "Полет" - реконстр. - св. уредба на к-ще ул "В. Левски"- обръщ. на Агроц."
71312000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е: „Консултантска услуга за обект: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на: -светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски“/ ул. „Георги Бенев“/ул. „Полет“ – реконструкция
- светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски“ – обръщало на Агроцентър“. Обектите на обществената поръчка са:
1.Светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет”
Реконструкция на съществуваща светофарна уредба.
2.Светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър.Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71312000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на обществената поръчка е: „Консултантска услуга за обект: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на: -светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски“/ ул. „Георги Бенев“/ул. „Полет“ – реконструкция
- светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски“ – обръщало на Агроцентър“. Обектите на обществената поръчка са:
1.Светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет”
Реконструкция на съществуваща светофарна уредба.
2.Светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър.Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът трябва да упражнява консултантска дейност, съгласно изискванията на чл. 166, ал.2 от ЗУТ.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП – Част IV: Критерий за подбор Раздел А: Годност. При условията на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП възложителят може да изисква документи- валидно удостоверение, издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при условията и реда на чл.166, ал.2 от ЗУТ или заверено копие на валиден лиценз, издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството при условията и реда на чл. 166 ал.2 от ЗУТ или еквивалент. Когато участниците са чуждестранни лица, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ представят копие от удостоверение,с което им се дава право да упражняват дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ:
-Издадено по реда на чл. 6а, във връзка с чл. 8 а от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или
-Издадено по реда на чл. 9 или чл. 10 от Наредба № РД -02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да декларира съответствието с този критерий за подбор като попълни съответния раздел в ЕЕДОП – Част IV: Критерий за подбор Раздел Б: икономическо и финансово състояние. При условията на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП възложителят може да изисква документи – заверено копие на валидна застраховка професионална отговорност по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ.

Да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ в минимален размер: 100 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списъка на основните договори за упражняване на строителен надзор на обекти на техническата инфраструктура, сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, включително, с посочване на стойностите датите и получателите се декларират от участника в ЕЕДОП, част IV: Критерий за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности. При условията на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП възложителят може да изисква документи от участниците- доказателства за извършена услуга.
2.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнение, в който е посочена професионалната компетентност се декларират от участника в ЕЕДОП, част IV: Критерий за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности.
При условията на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП възложителят може да изисква документи от участниците.


1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е упражнявал строителен надзор на поне един обект на техническата инфраструктура.
2.Изпълнителят да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката – правоспособни експерти за упражняване на тази дейност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.55 ал.1 т.1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата. Освен на основанията по чл.54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП. Възложителят отстранява и участник, който няма право да участва в обществена поръчка на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1 т. 3 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато са налице условията по чл. 4 от същия закон. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул. Шести септември № 274, ет.4 в сградата на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът избран за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без включено ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, банкова гаранция, застрaховка, която обезпечава изпълнение чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва