Деловодна информация
00774
10-11-5606 05/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2018 (дд/мм/гггг)
00774-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Стара Загора 000818022
бул. Цар Симеон Велики 107
Стара Загора BG344 6000 България
Мария Боянова +359 42614813/ +359 42614806
m.boyanova@starazagora.bg +359 42259132

Интернет адрес/и

www.starazagora.bg

https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016/tekusht-remont-na-fizkulturen-salon-na-sou-v-levski-gr-stara-zagora


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016/tekusht-remont-na-fizkulturen-salon-na-sou-v-levski-gr-stara-zagora
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущ ремонт на физкултурен салон на СОУ „В. Левски“, гр. Стара Загора“
45200000      
Строителство

Целта на настоящата обществена поръчка е текущ ремонт на физкултурен салон на СОУ „В. Левски“ .Предвиждат се следните дейности: •Покривни работи: Предвижда се да се демонтира старата хидроизолация и върху подготвена и с подобрени наклони основа да се положи нова топлоизолация от XPS 10 см. , с топлопроводност ? = 0,033 W/mK. Монтира се ново хидроизалационно покритие от PVC мембрана с дебелина 2 мм. Ще се подменят съществуващите олуци и водосточни тръби с нови такива. • Вътрешен ремонт: Демонтират се старите врати и се монтират нови AL, с коефициент на топлопроводимост 1,40 W/m2K на външните стени. След подмяната на дограмата страниците да бъдат обърнати с гипсокартон, шпакловани и боядисани, както и всички стени на помещенията. Предвижда се подмяна на всички съществуващи настилки с нови, съответно с демонтаж на старите, обработка на демонтираните повърхности по съответния начин и полагане на новите настилки, които са гранитогрес, ламиниран паркет и в салона PVC винилова на
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
98861.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Стара Загора

Целта на настоящата обществена поръчка е текущ ремонт на физкултурен салон на СОУ „В. Левски“, гр. Стара Загора.
Предвиждат се следните дейности:
•Покривни работи: Предвижда се да се демонтира старата хидроизолация и върху подготвена и с подобрени наклони основа да се положи нова топлоизолация от XPS 10 см. , с топлопроводност ? = 0,033 W/mK. Монтира се ново хидроизалационно покритие от PVC мембрана с дебелина 2 мм. Ще се подменят съществуващите олуци и водосточни тръби с нови такива. • Вътрешен ремонт: Демонтират се старите врати и се монтират нови AL, с коефициент на топлопроводимост 1,40 W/m2K на външните стени. След подмяната на дограмата страниците да бъдат обърнати с гипсокартон, шпакловани и боядисани, както и всички стени на помещенията. Предвижда се подмяна на всички съществуващи настилки с нови, съответно с демонтаж на старите, обработка на демонтираните повърхности по съответния начин и полагане на новите настилки, които са гранитогрес, ламиниран паркет и в салона PVC винилова настилка. •Външен ремонт: От външна страна сградата ще се боядиса с фасаген, като цокъла ще се изкърпи и ще се изпълни облицовка с плочки гранитогрес. Минимални изисквания към основните материали: 1. Топлоизолацията на покрива да е с XPS с деб. 100 мм., с коефициент на топлопроводност ? = 0,033W/mK ; 2.Алуминиева дограма с прекъснат термомост; Коефициент на топлопроводимост 1,40.; 3.Гранитогрес и фаянсови плочи с минимална дебелина 10 мм. Да съответствува на изискванията на БДС EN 14411:2013.;4. Ламиниран паркет с клас на износване 32 с мин. деб. 10 мм. Да съответствува на изискванията на БДС EN 13329.; 5. Винилова спортна настилка с мин. обща дебелина (EN428) 6,50 мм; дебелина на износващия слой (EN429) 0,70 мм; устойчивост на изхабяване (EN 660-1)– клас Т; триене (EN 13036)- 88; устойчивост на пожар (EN 13501-1)
Част: Електро: Вътрешни ел. инсталации: Ремонта предвижда демонтаж на старата ел. инсталация – кабели, осветители, ключове и контакти и направа на ел инсталация с нови такива, които да осигуряват необходимата осветеност в сградата. Предвиждат се реконструкция на ГРТ и изграждане на гръмоотводна уредба за покрива.; Част: В и К: Ремонтът на ВиК инсталациите включва подмяна на съществуващите тръби с нови полипропиленови и подмяна на всички водочерпни прибори и санитарно оборудване с нови.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
98861.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


1. Участникът следва да е изпълнил идентично или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум две/ през последните 5 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.
*** Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира текущ ремонт на сгради.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

зала в сградата на Общинска администрация Стара Загора, находяща се на бул. Цар Симеон Велики № 107

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума - превод по набирателната сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“АД;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранция покриваща размера на авансовото плащане в размер на 20 % от стойността на СМР с ДДС
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва