Деловодна информация
5660
10 01/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
5660-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Народно Читалище „Пробуда 1929“ 000923557
ул. „Христо Ботев“ № 1
с. Хитрино BG333 9780 България
Десислав Венелинов Десподов - Председателят на читалищното настоятелство +359 53412121
probuda_1929@mail.bg +359 53412121

Интернет адрес/и

http://www.hitrino.org/

http://www.hitrino.org/bg/nch_probuda_1929


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.hitrino.org/bg/nch_probuda_1929
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изв. на основен ремонт, на НЧ „Пробуда 1929“ в с. Хитрино, в рамките на проект: „Подобр. на средата и достъпа до култ. услуги, чрез изв. на осн. ремонт, оборудване и обзав. на читалище „Пробуда 1929“
45212300      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на основен ремонт на Народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино: Подобект нова пристройка – санитарен възел и Подобект съществуваща сграда.
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие - Приложение № 4.
Количествени сметки са съпътствани от Tехнически проект, който дават ясна представа за предвидените строително-монтажни работи.За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Хитрино.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
277863.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности, на територията с. Хитрино, общ. Хитрино.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на основен ремонт на Народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино.
Ремонтните работи на Народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино предвиждат:
ЗА ПОДОБЕКТ НОВА ПРИСТРОЙКА– САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ:
Строително - монтажните работи по част: „Архитектурна“ в обхвата на които се включени: Дейности по фасада; Дейности по покрив; Доставка и монтаж на вътрешна дограма; СМР в помещенията; Оборудване и обзавеждане на помещенията.
Строително - монтажните работи по част: „Енергийна ефективност“ в обхвата на които се включени: Топлоизолация на външни стени и по страници на дограма; Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата.
Строително - монтажните работи по част: „Конструкции“ в обхвата на които се включени: Нова пристройка.
Строително - монтажните работи по част: „ВиК“ в обхвата на които се включени: Водопровод; Канализация; Канализация извън сградата; Канализация в сградата; Изгребна яма
Строително - монтажните работи по част: „ОВК“ в обхвата на които се включени: Отоплителна инсталация.
ЗА ПОДОБЕКТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА:
Строително - монтажните работи по част: „Архитектурна“ в обхвата на които се включени: Дейности по фасада – Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле; Дейности по покрив; Доставка и монтаж на вътрешна дограма; СМР в помещенията;
Строително - монтажните работи по част: „Енергийна ефективност“ в обхвата на които се включени: Топлоизолация по подове; Топлоизолация на покрив с 10 см каменна вата.
Строително - монтажните работи по част: „ОВК“ в обхвата на които се включени: Отоплителна инсталация.
Строително - монтажните работи по част: „Електро“ в обхвата на които се включени: Ел.табла и захранващи линии; Осветление и контакти общо предназначение; Ел.инсталация за ОВК; Мълниезащитна инсталация; Демонтажни работи; Слаботокови и специални инсталации в т.ч.: телефон, кабелна ТV, интернет; Система за видеонаблюдение – по Спецификация -1; Система за СОТ - по Спецификация -2; Ел.инсталации ''Сцена''
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие - Приложение № 4.
Количествени сметки са съпътствани от Tехнически проект, който дават ясна представа за предвидените строително-монтажни работи.За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Хитрино.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Наличието на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
277863.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ИД № на проекта: 27/07/2/0/00944/19.01.2018 г. по Подмярка 7.2. от Мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Критерий за подбор: Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка - Първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „б” от ЗУТ – жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Удостоверяване: Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на този строеж.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
Удостоверяване: Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Минимално изискване: Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „б” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване: По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида.
По т. 2 участникът попълва поле 9) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване под формата на списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както и това дали същите са собствени или наети.
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:
По т. 1 - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
По т. 2 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Забележка: Под „сходно” строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен и/или текущ ремонт на сграда.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с това изискване се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: Тръбно скеле - 100 м2; Пробивна техника - 5 бр.; Комбиниран багер – 1 бр.; Самосвали – 2 бр.;
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с това изискване се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: Банкова гаранция; Парична сума, преведена по сметка на Народно читалище „Пробуда 1929“: БАНКА: ТЪРГОВСКА БАНКА „Д“; IBAN: BG45DEMI92401000031465; BIC код: DEMIBGSF или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Народно читалище „Пробуда 1929“ , с. Хитрино, ул."Христо Ботев" № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изискванията на възлож. към личното състояние на участниците е съгласно т. 3. от указанията „Изисквания към участниците“
2. Възложителят отстранява от участие в процедура:
2.1. участник, за когото са налице обст. по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5 от ЗОП;
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2.2. уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;
2.3. уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предв. обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на меж. екологично, соц. и труд. право, които са изброени в прил. № 10 от ЗОП;
2.4. уч-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.5. уч-ци, които са свързани лица;
2.6. за когото е установено, че:
а) е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предост. изискваща се информация, свързана с удост. липсата на основания за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;
2.7. за когото е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.8. За когото е установено наличие на основ. по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
3. Когато уч-кът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ.поръчка: правата и задълженията на уч-те в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за общ.поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата общ. поръчка.
4. При изготвяне на офертата участникът следва да декларира, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила, които са в сила в РБ са посочени в указанията към докум. за участие.
5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица (ТЛ), по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Когато участникът се позовава на капацитета на ТЛ, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от ТЛ задължения. ТЛ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
6. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв. с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормат. или администр. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
3. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Народно читалище „Пробуда 1929“
ул. Христо Ботев №1
с. Хитрино 9780 България
probuda_1929@mail.bg +359 53412121
http://www.hitrino.org/ +359 53412121

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва