Деловодна информация
00512
Р-1554 01/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00512-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Медицински университет - Пловдив 000455471
бул. Васил Априлов № 15А
Пловдив BG421 4000 България
Чл. - кор. проф. д-р Стефан Костянев дмн - Ректор на МУ Пловдив +359 32602299
elena.slavova@mu-plovdiv.bg +359 32602534

Интернет адрес/и

http://meduniversity-plovdiv.bg

http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/възлагане/3830-00512-2018-0010


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/възлагане/3830-00512-2018-0010
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт на съществуващи сгради с идентификатори 56784.522.3587.1 и 56784.522.3587.2 - бивши ведомствени жилища на Медицински университет Пловдив ”
45000000      
Строителство

Обект на настоящата реконструкция е сграда с две крила, със самостоятелни идентификатори 56784.522.3587.1 и 56784.522.3587.2, като едното крило е на един етаж, а второто на два етажа, намираща се на ул. “Л. Каравелов“ № 28. Застроена площ – 466,49 м2. РЗП – 733,37 м2.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1730000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Място на изпълнение на поръчката са съществуващи сгради с идентификатори 56784.522.3587.1 и 56784.522.3587.2 - бивши ведомствени жилища на МУ- Пловдив, ул. Любен Каравелов № 28а, гр. Пловдив

Обект на настоящата реконструкция е сграда с две крила, със самостоятелни идентификатори 56784.522.3587.1 и 56784.522.3587.2, като едното крило е на един етаж, а второто на два етажа, намираща се на ул. “Л. Каравелов“ № 28. Обхват на строителството. След реконструкцията на сградата, същата ще получи нова конструктивна схема – скелетно-стоманобетонна рамкова конструкция с носещи масивни тухлени стени. Стоманобетоновите колони и плочи ще бъдат монолитно изляти, като колоните се прорязват частично в стените и са с минимален размер 25/40 см. Дебелината на плочите ще бъде 22 см. Устойчивостта на сградата за сеизмични въздействия се осигурява с носещи масивни тухлени стени и обрамчващите я колони. Наличието на здрави скални маси в непосредствена близост до нивото на терена, налага стъпаловидно фундиране, като в местата на новоизлятите колони са направени уширения в ивичните основи. Връзката на ниво с ниво на фундиране е решено с рандбалки в местата на смяна на нивата. Покривната конструкция се запазва дървена, но вече стъпила на таванската плоча. Оформена е като два пресичащи се двускатни покрива. Покривът се покрива с дъсчена обшивка и керамични керемиди. Дограмата се подменя с нова PVC и алуминиева. Предвижда се поставяне на топлоизолация по външните ограждащи стени за повишаване на топлотехническите свойства на сградата. Електрическата и водопроводната и канализационна инсталации са стари и се подменят с нови, за които има разработени съответни проекти. Предвижда се изграждане на система за целогодишно поддържане на комфортен микроклимат в обособените помещения. За целта ще се изградят нови отоплителни, климатични и вентилационни инсталации, за които има изготвен проект. Технически показатели: Застроена площ – 466,49 м2. РЗП – 733,37 м2.
Критериите по-долу
 
ДА Техническата оценка (ТО): Т1. Срок за явяване след получаване на уведомлението за констатиран гаранционен дефект    5
Техническата оценка (ТО):Т2. Срок за започване на отстраняването на констатиран гаранционен дефект    5
Техническата оценка (ТО):Т3. Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
1730000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от минимум V- категория, а за чуждестранните лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.Участниците декларират изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълват част IV, раздел А от ЕЕДОП.
За доказване на съответствието с минималното изискване Възложителят може да изиска от участниците допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларираните в ЕЕДОП документи и удостоверение, издадени от компетентни органи, съгласно националното законодателство на страната, в която са регистрирани участниците, с които се доказва регистрацията им в професионалните или търговските регистри на страната с предмет строителство. За българските участници – Удостоверение и Талон за вписване в Централния професионален регистър за извършване на строежи минимум от V – та (пета) категория.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

Не се изискват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.Възложителя поставя изискване през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са изпълнили дейности:- с предмет идентичен/сходен на настоящата поръчка - строително-ремонтни работи на административни сгради, или жилищни сгради, или обекти с обществено предназначение. - с обем идентичен на настоящата поръчка - строително-ремонтни работи по видовете части „Архитектура“, „ВиК“, „ОВК“ и част „Електро“ от КС на възложителя, които в съвкупност да не са на по-малка стойност от прогнозната стойност на поръчката. За доказване на съответствието с минималното изискване в т.1 Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП за описаните в ЕЕДОП строителни дейности, отговарящи на изискванията на възложителя, удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнение на строителните дейности. 2.Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват „строителство“.За доказване на съответствието с минималното изискване в т.2 Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларирания в ЕЕДОП сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентния документ. 3.Участникът следва да прилага внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват „строителство“. За доказване на съответствието с минималното изискване в т. 3Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП декларирания в ЕЕДОП сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентния документ. 4.Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно:4.1 Минимум по едно технически правоспособно лице, което да осъществява техническото ръководство на обекта по отделните части на КС на възложителя, 4.2 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд;4.3. Отговорник по контрол на качеството. За доказване на съответствието с минималното изискване Възложителят може да изиска от участника допълнително по всяко време и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документи доказващи квалификацията и опита на декларираните в ЕЕДОП от участника експерти.Участникът следва да декларира изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълни част ІV, раздел В от ЕЕДОП, под формата на списък на техническия и ръководен персонал на разположение на участника за изпълнение на предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа: име и фамилия на предложените технически лица и функцията им при изпълнение на предмета на строителството, както и правната връзка с участника, информация за образованието (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионалната квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) и професионалния опит (месторабота, период, длъжност, основни функции) на предложеното лице.

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.Възложителя поставя изискване през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са изпълнили дейности:- с предмет идентичен/сходен на настоящата поръчка - строително-ремонтни работи на административни сгради, или жилищни сгради, или обекти с обществено предназначение. - с обем идентичен на настоящата поръчка - строително-ремонтни работи по видовете части „Архитектура“, „ВиК“, „ОВК“ и част „Електро“ от КС на възложителя, които в съвкупност да не са на по-малка стойност от прогнозната стойност на поръчката.Участникът следва да декларира изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълни част IV, раздел В от ЕЕДОП като представи описание на строителните дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, включващо вида и обема на извършените дейности с посочване на стойностите, датите, на които е започнало и приключило изпълнението и съответните възложители. 2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват „строителство“. Участникът следва да декларира изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълни част ІV, раздел Г от ЕЕДОП. 3 Участникът следва да прилага внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват „строителство“. Участникът следва да декларира изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълни част ІV, раздел Г от ЕЕДОП. 4.Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно:4.1 Минимум по едно технически правоспособно лице, което да осъществява техническото ръководство на обекта по отделните части на КС на възложителя и който да отговаря на следните минимални изисквания:А) завършено образование, съгл. изискв. на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентно образование – при чуждестранни участници. Мин. изискване може да бъде покрито от участниците с едно или повече техн. лица, с оглед индивидуалната квалификация и правоспособност на съответния предложен от участника специалист.Б) 3 години проф. опит (общ проф. опит – мин. 3 години; специф. опит: като техн. ръководител на екип/обект – мин. на 1 проект/обект, сходен с предмета на поръчката през последните 5 год.)
4.2 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните мин. изискв.:А) да притежава актуален документ за завършен курс/обучение по здравословни и безопасни условия на труд в строителството или екв. – при чуждестр. участници.Б)1 година проф. опит на тази длъжност в областта на строителството.4.3. Отговорник по контрол на качеството, който да отговаря на следните мин. изискв.:А) 3 години проф. опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на СМР/СРР;Б) да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквив. документ;В) и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството.Участникът следва да декларира изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълни част ІV, раздел В от ЕЕДОП, под формата на списък на техническия и ръководен персонал на разположение на участника за изпълнение на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 240 календарни дни от деня следващ датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.Гаранционен срок на СМР. Предложените от изпълнителя гаранционни срокове, следва да не са по-кратки от посочените в Наредба №2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите, да са в месеци и да са относими до видовете работи от договора.В цената, която ще бъде заплатена от възложителя за изпълнението на поръчката, са включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на строителните дейности, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на необходимата техника на обектите, необходимите подготвителни и довършителни работи, почистване на обектите и извозване на строителните отпадъци, в това число и застраховките по чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Ректорат на Медицински университет, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15 А

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, се представят поотделно комплектовани документите по: чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (по т. 2.1. - 2.4 от V раздел на документацията); по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП (по т. 2.5.от V раздел на документацията); и документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (по т. 2.6. от V раздел на документацията), които се поставят в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под формата на: а. парична сума, внесена по сметката на възложителя; б. или безусловна и неотменима банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза на възложителя; в. или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.В случай, че гаранцията е под формата на парична сума, Изпълнителят представя доказателство, че сумата е внесена по сметката на Възложителя: Медицински университет, гр. Пловдив BG 61 UNCR 7527 3398 6013 37, BIC: UNCRBGSF, при Банка „УниКредит Булбанк” АД.Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Медицински университет - Пловдив и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване. Влиза в сила от датата на издаването й и има срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с един месец. Банковите разходи по откриването на банкова гаранция са за сметка на изпълнителя. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря наизискванията, посочени в раздел IХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА от документацията за участие. Участниците се отстраняват от участие, когато са налице основанията на чл. 54 и чл. 107 от ЗОП или предлаганата от участника цена надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка. Всеки участник следва да представи само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти. Участниците са длъжни да оферират всички видове дейности от КС на възложителя.Финансовата оценка (ФО) се образува като сбор от оценките по показателите с относителна тежест: Ц1. Цена за изпълнение на видовете работи, предвидени в КС на възложителя – 65 т./65% и Ц2. Цена за изпълнение на видовете работи, непредвидени в КС на възложителя – 5 т./5%. Величината на показателя Ц2 се изразява с число до 5 и се формира като средноартиметичен сбор на получените точки от всички ценообразуващи подпоказатели - К1+К2+К3+К4+К5, където: К1 - Часова ставка лв./чч – 1 т.; К2 - Допълнителни разходи върху труда (%) – 1 т.; К3 - Допълнителни разходи върху механизация (%) – 1 т.; К4 - Доставно-складови разходи върху материали (%) – 1 т.; К5 - Печалба (%) – 1 т., или общо 5 точки.Техническата оценка (ТО) се образува като сбор от оценките по следните показатели с относителна тежест, представляващи сбора от оценките както следва: ТО = Т1 + Т2 + Т3. При промяна датата, часа и мястото за отваряне на офертите за участие участниците ще бъдат уведомени чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва