Деловодна информация
00039Община Павликени
ПОЧРОП-01-12-3065 31/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
00039-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Павликени 000133901
бул. Руски № 4
Павликени BG321 5200 България
Славена Грозева +359 889886177
obshtina@pavlikeni.bg +359 61052642

Интернет адрес/и

www.pavlikeni.bg

http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=263&lang=bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=337&lang=bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция, саниране и газификация на народно читалище „Братство-1884“ – гр.Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51“
45000000      
Строителство

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата, е с предмет: „Реконструкция, саниране и газификация на народно читалище „Братство-1884“ – гр.Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1300831.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45261100      
45321000      
45443000      
45331000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Сградата на народно читалище "Братство-1884", находяща се в кв. 51, УПИ ХVІІІ по ПУП на гр. Павликени.

1. Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция, саниране и газификация на народно читалище „Братство-1884“ – гр.Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51
Представлява реконструкция и изграждане на нова покривна конструкция, газификация на сградата, изграждане на отоплителна инсталация и климатична такава. В ареала на театралния салон, ремонт на помещения, подмяна на врати и дограма и ремонт и саниране на фасадата.
Всички строителни монтажни работи са графично представени в съответната част от техническия проект.
В основни линии ремонта включва подмяна на подови настилки, стенни и тавански облицовки, боядисване, подмяната на дограмата се извършва с ПВЦ профили със стъклопакет.
Покрив:
Върху съществуваща покривна стоманобетонна конструкция на централния кораб на сградата се лепи битумна рулонна хидроизолация а върху нея се полага поцинкована ламарина.
На страничните тела върху новоизградена дървена покривна конструкция се полага битумна рулонна хидроизолация а върху нея подцинкована ламарина. Подменя се системата от водосточни тръби.Ремонтират се корнизите .
Фасада:
По фасадата на сградата се топлоизолира,полага се нова мазилка,изгражда се нов цокъл от камък ,изграждат се нови странични външни стълби.Подменя се дървена двукатна дограма с бяла ПВЦ дограма със стъклопакет.
Интериор:
В централното фоайе на първи и втори етаж заедно със свързващото стълбище се прави покриване на стените с гипсокартон който се боядисва, мозаечният под се цикли, а тавана се покрива с латексова боя. Театралния салон заедно със сцената се ремонтират и обновяват основно като се предвижда полагане на ново меко шумоизолирано подово покритие /в залата/ ,реновиране на декоративни елементи по стените и тавана /дървени решетки, гипсови декоративни елементи и др./ На сцената се полага нова подова настилка-дюшеме /върху старата/,стените и тавана се боядисват .
Помещенията в страничните тела се ремонтират като в някои от тях се подменя подова настилка ,в други като в библиотеката напр. стените и тавана се обличат с гипсокартон и се боядисват , други само се боядисват,всичко това е видно в графичната част на проекта.
Кабинет №6 се прегражда с лека гипсокартонена стена и се оформя допълнително помещение -склад.
В сутерена се обособява помещение за котел.
Подменят се някои врати ,в съответствие с противопожарните норми .
Вратите на представителната част на сградата ,зала -входове ,изходи , се подменят.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1300831.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл.60 от ЗОП участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) (http://register.ksb.bg/) към КСБ за изпълнение на строежи първа група, трета категория.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Важно: При подаване на офертата - обстоятелството по т. 1 се удостоверява в Част IV, раздел А на ЕЕДОП, като се посочва информация, относно актуалното вписване на участника в съответен професионален или търговски регистър в държавата-членка в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и интернет-адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Доказване: Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, в т.ч. и подизпълнители които са посочени от него, че ще изпълняват СМР, да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП – заверени копия от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, актуални към датата на сключване на договора.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
При участие на обединение, което не е юридическо лице удостоверяването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители удостоверяването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предостави или са му служебно известни.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да имат застрахователна полица „Професионална отговорност" в строителството по чл.171 от ЗУТ, която да покрива минималната застрахователна сума съответстващо на обема и характера на поръчката за този вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135480320). Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни работи, трябва да притежава изискуемите застраховки/. В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. За участник(лице), установен(о)/регистриран(о) извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът(лицето).

По т. 1: Важно: При подаване на офертата за удостоверяване на поставеното изискване, участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние , за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е първа група, трета категория).
Доказване: Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, в т.ч. и подизпълнители които са посочени от него, че ще изпълняват СМР, да представи документи по чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП.
Съгласно чл.62, ал.2 ЗОП, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, самостоятелно или съвместно(като подизпълнител или член на обединение), следва да е изпълнил строителни дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Забележка: Под „строителни дейности“ сходни с предмет и обем на поръчката се приемат строителни дейности (изпълнявани на един или няколко обекта), свързани с изграждане или реконструкция и рехабилитация или основен ремонт на сграда за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата с РЗП минимум 3 000,00 кв. м.
2.Участникът следва да прилага следните системи:
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, и
- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.
Сертификатите следва да отговарят на чл.64, ал.5 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


По т. 1: При подаване на офертата участниците удостоверяват съответствие с поставеното изискване за изпълненото строителство през последните пет години,считано от датата на подаване на оферта, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с попълване на информацията изискваща се в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности - Информацията да описва стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
Доказване: Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираната от него в ЕЕДОП информация по този критерий за подбор, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
По т. 2: Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверени копия на актуални сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на горното изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 1% от стойността на договора без ДДС, която да обезпечи неговото изпълнение, както и гаранция за целия размер на авансовото плащане.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
-депозит на парична сума по сметка на възложителя;
-банкова гаранция в полза на възложителя;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са разписани в проекта на договор за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общинската администрация.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят по реда на чл.54 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия закон. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато участник е обединение от физически и/или юридически лица, основанията за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използването на подизпълнители или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 1 и 4 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Договорът за обществената поръчка ще бъде сключен под условие - клауза за отложено изпълнение до получаване от страна на изпълнителя на уведомление, че е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката. В случай, че уведомлението не е получено до изтичането на тримесечен срок от сключването на договора, всяка от страните по него може да поиска прекратяването му без предизвестие, на основание чл. 114 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва