Деловодна информация
00267Община Пловдив
1-187 30/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
30/05/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0060 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Градини и паркове 0004715040100
ул.Даме Груев 64а
Пловдив BG421 4000 България
Мария Плякова- юрисконсулт, Иван Георгиев - технически въпроси +359 32631084
gradini@abv.bg +359 32624301

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180517RPjb6536759
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на два броя употребявани лекотоварни автомобили за нуждите на ОП Градини и паркове- община Пловдив
34100000      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на два броя лекотоварни автомобили, употребявани .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
46666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, ул.Даме Груев 64а

Предметът на поръчката включва доставка на два броя употребявани лекотоварни автомобила. Вид на автомобила- самосвал , с брой места 5+1, работен обем на двигателя от 2200 см3, товароносимост от 2,5т-3,5 т, вид на горивото- дизел, екологичен клас за изгорели газове -ЕВРО 5 или еквивалент, година на производство - минимум 2010 г. Подробни технически изисквания за автомобилите са описани в техническата спецификация, която е част от документацията към поръчката.
Гаранционен срок за автомобилите - минимум 6 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставят изисквания

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са описани в проекто-договора и документацията към поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/09/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

гр.Пловдив, ул.Даме Груев 64 а - административна сграда ОП Градини и паркове

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители както и средствата за масово осведомяване.На
основание чл.104, ал.2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди преди провеждане на предварителния подбор, поради това оценката и класирането на участниците ще е по чл.61 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-7 и чл.107 от ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания са прилагат и за всеки член на обидинението. Когато участник предвижда ползването на подизлълнител или се позовава на капацитета на трети лица, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, за когото възложителят установи, че е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано лице с регистрирани дружества , освен ако са налице основанията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, От процедурата се отстранява участник и при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 ,т 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва