Деловодна информация
00373
3277 29/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
29/05/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180525tlmo1767096
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Реактиви за хематологичен анализатор MEDONIC – M - SERIES“; - обособена позиция № 2 „Реактиви за биохимичен анализатор DAYTONA - RANDOX“; - обособена позиция № 3 „Реактиви за полуавтоматичен коагулометър AMELUNG КС4A“; - обособена позиция № 4 „Медицински консумативи“; - обособена позиция № 5 „Хранителни среди и консумативи за микробиологична лаборатория“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
14166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви за хематологичен анализатор MEDONIC – M - SERIES 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Дилуид - 20л - бр. - 1; 2. Лизиращ разтвор - 5л - бр. - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за биохимичен анализатор DAYTONA - RANDOX 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. ALBUMIN - 9х51 ml – опаковка – 1; 2. ALT - 6х51/6х14 ml – опаковка – 1; . Alk Phos 6х51/6х14 ml – опаковка – 1; 4. AST - 6х51/6х14 ml – опаковка – 1; 5. Bilirubin Direct - 2х30/8х4 ml – опаковка – 1; 6. Bilirubin Total - 2х50/8х4 ml – опаковка – 1; 7. Cholesterol - 9х51ml – опаковка – 1; 8. CK - 4х20/4х6ml – опаковка – 1; 9. Createnine - 7х50/2х40 ml – опаковка – 1; 10. Glucose GOD-PAP - 9х51 ml опаковка – 1; 11. Gamma GT - 6х51/6х14ml – опаковка – 1; 12. Iron - 6х20/3х20 ml – опаковка – 1; 13. Triglycerides - 6х51 ml – опаковка – 1; 14. Uric acid - 9х51 ml – опаковка – 1; 15. Urea - 6х51/4х20 ml – опаковка – 1; 16. Sample Precision Test Solution /SABS/ - 2х10 ml – опаковка – 1; 17. Reagent Precision Test Solution /RBS/ - 6х20 ml опаковка – 1; 18. RX Wash Solution №3 /Neutral/ - 6x25 ml – опаковка – 1; 19. RX Wash Solution №2 /Alkali/ - 6x25 ml – опаковка – 1; 20. RX Wash Solution №1 /Acid/ - 6x25 ml – опаковка – 1; 21. C1 RX Wash Solution - 1х2,5l – опаковка – 1; 22. SMS RX Wash Solution - 9х50ml – опаковка – 1; 23. Multi-Control Serum Level 2 и 3 - 10х5ml – опаковка – 1; 24. Calibration Serum Level 2 и 3 - 4х5ml – опаковка - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за полуавтоматичен коагулометър AMELUNG КС4A 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Тромбопластин с буфер - 6х4ml./1х25ml. – опаковка – 1; 2. Фибриноген с буфер - 6х4ml./1х125ml. – опаковка – 1; 3. Кефалин каолиново време - 6х3ml. – опаковка – 1; 4. Буфер са кефалин каолиново време Са Cl 0.025M - 60ml. – шише - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински консумативи 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Автоматична пипета с фиксиран обем 10µl – брой – брой – 4; 2. Автоматична пипета с фиксиран обем 20µl – брой – брой – 4; 3. Автоматична пипета с фиксиран обем 50µl – брой – брой – 4; 4. Автоматична пипета с фиксиран обем 100µl – брой – брой – 4; 5. Автоматична пипета с променлив обем 100 – брой – брой – 4; 6. Статив кръгъл вертикален за 6 пипети брой – брой – 4; 7. Автоматична пипета с променлив обем 20 - 200µl – брой – брой – 4; 8. Кутии с накрайници 5-200 µl – брой – брой – 5; 9. Кутии с накрайници 100-1000 µl – брой – брой – 5; 10. Вакуум епруветки EDTA 3мл. - 100бр. – опаковка – 1; 11. Микровети за ретикулоцити - 50бр. – опаковка - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хранителни среди и консумативи за микробиологична лаборатория 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Левин агар - петри 20ml – брой – 100; 2. Мюлер Хинтон агар - петри 22ml - брой 100; 3. Мак Конки агар - петри 20ml – брой – 100; 4. Обикновен агар суха база - 1оп. – брой – 2; 5. Полусолиден агар 0,5% - 20 епр.х 6ml кутия – 2; 6. L – Орнитин - 20епр.х 4ml – кутия – 3; 7. L – Лизин - 20епр.х 4ml – кутия – 3; 8. L – Аргинин - 20епр.х 4ml – кутия – 3; 9. Трипсинов бульон - 450ml – банка – 1; 10. База обикновен бульон - 100gr – опаковка – 1; 11. Симонс-цитрат агар - 20епр.х 7ml – кутия – 3; 12. Суха база Клиглер - 100gr – опаковка – 1; 13. Кръвен агар - петри 20ml – брой – 200; 14. Тампони за секрети - 200ml – опаковка – 2; 15. Кларк бульон - 20 епр.х 6ml – кутия – 3; 16. Китове за оцветяване по Грам – оп – опаковка – 4; 17. Ескулин 1% - стъкло 50ml – брой - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите;- доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП, във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП задължително се предоставя в електронен вид.В Р-л III от Указанията, Възложителя,подробно е разяснил подаването на ЕЕДОП.ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd,достъпен чрез Портала за обществени поръчки,секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електрорен вид и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП,при предоставянето му,с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF-формат.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински консумативи /реактиви, китове, тестове и др/, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 34- 3 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача" на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180525tlmo1767096

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва