Деловодна информация
01052"Институт по планинско животновъдство и земеделие", гр. Троян
195 21/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
01052-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян 110544670
ул. Васил Левски № 281
Троян BG315 5600 България
Доц. д-р Диан Георгиев +359 67066918
rimsa@mail.bg +359 67053032

Интернет адрес/и

www.rimsa.eu

http://www.rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Научен институт

I.5) Основна дейност 

научна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”
15712000      
Доставки

Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
105000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на Слънчогледов шрот - прогнозно количество 90 (деветдесет) тона 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

базата на „ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 281.

I-ва обособена позиция: Слънчогледов шрот - прогнозно количество 90 (деветдесет) тона и прогнозна стойност 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лева без ДДС
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
36000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Царевица (зърно) - прогнозно количество 90 (деветдесет) тона 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

базата на „ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 281

Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките. II-ра обособена позиция: Царевица (зърно) - прогнозно количество 90 (деветдесет) тона и прогнозна стойност 26 100,00 (двадесет и шест хиляди и сто) лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
26100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Сено - прогнозно количество 70 (седемдесет) тона 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

базата на „ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 281

Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките. III-та обособена позиция: Сено - прогнозно количество 70 (седемдесет) тона и прогнозна стойност 11 900,00 (единадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
11900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Сол (каменна) - прогнозно количество 7 (седем) тона 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

базата на „ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 281.

Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките. IV-та обособена позиция: Сол (каменна) - прогнозно количество 7 (седем) тона и прогнозна стойност 1 400,00 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
1400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Силаж - прогнозно количество 80 (осемдесет) тона 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

базата на „ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 281.

Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките. V-та обособена позиция: Силаж - прогнозно количество 80 (осемдесет) тона и прогнозна стойност 9 600,00 (девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
9600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Концентриран фураж - прогнозно количество 40 (четиридесет) тона 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

базата на „ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 281.

Обект на поръчката са доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките. VI-та обособена позиция: Концентриран фураж - прогнозно количество 40 (четиридесет) тона и прогнозна стойност 20 000,00 (двадесет хиляди) лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се изисква

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставки на комбинирани и груби фуражи по предварителни писмени заявки за нуждите на „ИПЖЗ-Троян” град Троян, съгласно техническите изисквания на всяка една от позициите и условията на документацията за участие. Фуражите се доставят като качеството им отговаря на изискванията на българските и международни стандарти (или еквивалент), като всяка доставка се придружава от сертификат за качество (декларация за съответствие). Всяка доставка на различните видове фуражи следва да бъде придружена с аналитично свидетелство, декларация или друг вид документ, удостоверяващи, че не са обработени с химикали и са годни за консумация от животни. Разфасовката при доставка на фуражните компоненти (насипно/в чували) се уточнява между Възложителя и Изпълнителя при подаване на заявките.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 90

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

„ИПЖЗ-Троян”, гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 281, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите всеки присъстващ упълномощен представител представя на комисията писмено пълномощно от законните представители на участника (в оригинал).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Технически изисквания за Концентриран фураж (агнета, овце и крави):
- агнета – стартер;
- овце – майки;
- крави – млечни.
Технически изисквания за Силаж:
- Силаж – царевичен.
Технически изисквания за Слънчогледов шрот:
- влага – мин 10% макс 12%;
- протеин – мин. 34,5% макс. 35,8%
- влакнини – 22%
** Заявените количества фуражи зависят от броя на животните, пазарните условия, свързани са с продажбата им за разплод и угояване, развитието на масови заболявания по стадата, налагане на карантина и други фактори, които не могат да се предвидят към настоящия момент.
** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че посочените количества от всяка една обособена позиция са прогнозни и не се задължава да закупи цялото количество през време на действие на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.196-199 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва