Деловодна информация
00152
677 15/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
00152-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за спешна медицинска помощ Велико Търново 814221002
Ниш 1
Велико Търново BG321 5000 България
Веселин Узунов +359 62648843
csmpvt@vdsbg.com +359 62648843

Интернет адрес/и

http://csmp-vt.com

http://csmp-vt.com/order.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://csmp-vt.com/order.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген
50100000      
Услуги

Предмет на поръчката е услуга по доставка на резервни части за санитарните автомобили на ЦСМП Велико Търново - марки Ситроен, Форд и Фолксваген, посочени в списъци, неразделна част от настоящата документация, както и поддръжка и ремонт на автомобилите за едногодишен период след влизане в сила на договора
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марка Ситроен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Мястото на изпълнение на поръчката е сервиз на изпълнителя в радиус до 30 километра от град Велико Търново, специализиран в поддръжката и ремонта на съответната марка автомобили

Автомобилите, за които следва да се доставят резервни части и да се осъществява поддръжка, и ремонт, годините на производството и пробега им са описани в техническа спецификация - задание, част от документацията за възлагане на поръчката
Критериите по-долу
 
ДА срок за приемане на автомобила в сервиза след заявката (в часове)    10
срок за доставка на авточаст (в дни)    10
гаранционен срок след извършване на ремонта (пробег в км)    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
% отстъпка от цената на авточастите    25
цена за труд    25
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марка Форд 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Мястото на изпълнение на поръчката е сервиз на изпълнителя в радиус до 30 километра от град Велико Търново, специализиран в поддръжката и ремонта на съответната марка автомобили

Автомобилите, за които следва да се доставят резервни части и да се осъществява поддръжка, и ремонт, годините на производството и пробега им са посочени в техническа спецификация - задание, част от документацията за възлагане на поръчката
Критериите по-долу
 
ДА срок за приемане на автомобила в сервиза след заявката (в часове)    10
срок за доставка на авточаст (в дни)    10
гаранционен срок след извършване на ремонта (пробег в км)    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
% отстъпка от цената на авточастите    25
цена за труд    25
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марка Фолксваген 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Мястото на изпълнение на поръчката е сервиз на изпълнителя в радиус до 30 километра от град Велико Търново, специализиран в поддръжката и ремонта на съответната марка автомобили

Автомобилите, за които следва да се доставят резервни части и да се осъществява поддръжка, и ремонт, годините на производството и пробега им са посочени в техническа спецификация-задание, част от документацията за възлагане на поръчката
Критериите по-долу
 
ДА срок за приемане на автомобила в сервиза след заявката (в часове)    10
срок за доставка на авточаст (в дни)    10
гаранционен срок след извършване на ремонта (пробег в км)    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
% отстъпка от цената на авточастите    25
цена за труд    25
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за съответствие ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват сервизно обслужване и ремонт на автомобили – посочва се в в част IV, р-л В на ЕЕДОП. 2. Участникът трябва да разполага със сервиз, в който по силата на договор или оторизационно писмо от производителя на съответната марка автомобили да извършва специализирана поддръжка и сервизно обслужване на марката МПС, за която е офертата му, на не повече от 30 км от град Велико Търново – посочва се в в част IV, р-л В на ЕЕДОП. 3. Участникът трябва да има сключен договор или оторизационно писмо, доказващи възможностите му да закупува оригинални резервни части на марката МПС, за чиято обособена позиция желае да му бъде възложено изпълнението на поръчката – в част IV, р-л В на ЕЕДОП ЕЕДОП се посочва наличието на договор, контрагента по него и срока му на действие. 4. Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение предмета на поръчката - в част IV, р-л В на ЕЕДОП се посочват инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката или се посочва, че е приложен списък и последния, съгласно образеца, част от настоящата документация, се прилага към офертата. 5. Участникът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение предмета на поръчката - в част IV, р-л В на ЕЕДОП се посочва броя и професионалната компетентност на физическите лицата (персонала), които ще изпълнява поръчката или се посочва, че е приложен списък и последния, съгласно образеца, част от настоящата документация, се прилага към офертата. 6. Участникът през последните три години от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум пет услуги с предмет, идентичин или сходен с предмета на поръчката - посочва се в в част IV, р-л В на ЕЕДОП или се посочва, че е приложен списък и последния, съгласно образеца, част от настоящата документация, се прилага към офертата.

1. сертификат за съответствие ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват сервизно обслужване и ремонт на автомобили; 2.договор или оторизационно писмо от производителя на съответната марка автомобили да извършва специализирана поддръжка и сервизно обслужване на марката МПС, за която е офертата му, на не повече от 30 км от град Велико Търново; 3. Участникът трябва да има сключен договор или оторизационно писмо, доказващи възможностите му да закупува оригинални резервни части на марката МПС, за чиято обособена позиция желае да му бъде възложено изпълнението на поръчката; 4. Участникът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение предмета на поръчката; 5. Участникът през последните три години от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум пет услуги с предмет, идентичин или сходен с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/08/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/06/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

град Велико Търново, ул.Ниш №1 сградата на ЦСМП

Пълномощниците на участниците се допускат при отваряве на офертите след като се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


май 2019г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва