Деловодна информация
00841
ОБ-2 15/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
00841-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ковачевци 000386694
Община Ковачевци
село Ковачевци BG414 2450 България
Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие +359 886747178
oba_kovachevtsi@abv.bg +359 886747178

Интернет адрес/и

http://kovachevtsi.com

http://kovachevtsi.com/?page_id=11249


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kovachevtsi.com/?page_id=11249
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”, с. Лобош, община Ковачевци
39300000      
Доставки

1 Доставка на маси за столова на партерен етаж на детска градина бр. 7.00
2 Доставка на столове за столова на партерен етаж на детска градина бр. 28.00
3 Доставка и монтаж на кухнеско оборудване на детска градина
3.1 Дървена лавица 900х450 бр. 1.00
3.2 Умивален крайстенен шкаф 1800х600/900 с 2 бр. умивални басейна алпака 400х400/300 бр. 1.00
3.3 Кухненски крайстенен умивален басейн 600х600/900 бр. 5.00
3.4 Кухненска крайстенна работна маса 900х600/900 бр. 3.00
3.5 Хладилник 600х600/1800 бр. 3.00
3.6 Кухненска крайстенна работна маса 1200х750/900 бр. 3.00
3.7 Ел. кухненска готварска печка с 4 плочи и фурна бр. 1.00
3.8 Ел. фурна 600х600/900 бр. 1.00
3.9 Шубер 800х800 бр. 3.00
3.1 Дървен двустранен шкаф 2600х750/900 с 3 бр. полици през 250 мм на 15 мм над пода бр. 2.00
3.11 Контейнер за отпадъци бр. 1.00
4 доставка и монтаж на радиатори за стая за игра и столова партерен етаж бр. 7.00
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
45295      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39300000      
39200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Мястото на доставка и монтаж на стоките, предмет на настиящата поръчка, е сградата на Целодневна детска градина „Радост”, с.Лобош, община Ковачевци.

1 Доставка на маси за столова на партерен етаж на детска градина бр. 7.00
2 Доставка на столове за столова на партерен етаж на детска градина бр. 28.00
3 Доставка и монтаж на кухнеско оборудване на детска градина
3.1 Дървена лавица 900х450 бр. 1.00
3.2 Умивален крайстенен шкаф 1800х600/900 с 2 бр. умивални басейна алпака 400х400/300 бр. 1.00
3.3 Кухненски крайстенен умивален басейн 600х600/900 бр. 5.00
3.4 Кухненска крайстенна работна маса 900х600/900 бр. 3.00
3.5 Хладилник 600х600/1800 бр. 3.00
3.6 Кухненска крайстенна работна маса 1200х750/900 бр. 3.00
3.7 Ел. кухненска готварска печка с 4 плочи и фурна бр. 1.00
3.8 Ел. фурна 600х600/900 бр. 1.00
3.9 Шубер 800х800 бр. 3.00
3.1 Дървен двустранен шкаф 2600х750/900 с 3 бр. полици през 250 мм на 15 мм над пода бр. 2.00
3.11 Контейнер за отпадъци бр. 1.00
4 доставка и монтаж на радиатори за стая за игра и столова партерен етаж бр. 7.00
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Най-ниска предложена цена    100
II.2.6) Прогнозна стойност
45295      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № 14/07/2/0/00810 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор по отношение икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.:
За „идентичен или сходен предмет“ Възложителя ще приеме: Дейности по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и оборудване.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

заседателната зала на Община Ковачевци

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на ръзложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва