Деловодна информация
00841
ОБ-1 15/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
00841-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ковачевци 000386694
Община Ковачевци
село Ковачевци BG414 2450 България
Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие +359 886747178
oba_kovachevtsi@abv.bg +359 886747178

Интернет адрес/и

http://kovachevtsi.com

http://kovachevtsi.com/?page_id=11249


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kovachevtsi.com/?page_id=11249
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция на целодневна детска градина "Радост", с.Лобош, общ.Ковачевци
45200000      
Строителство

Изпълнение на ремонтни дейности по обновяване на сградата и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.Строежът е V /пета/ категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за устройство на територията. За строежа е одобрен инвестиционен проект- технически проект (Приложение № 3.3 към документацията) и издадено разрешение за строеж №03/22.02.2017г. от гл.архитект на община Ковачевци.Строежът е реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура-ЦДГ „Радост” със застроена площ 369 кв.метра, разгърната застроена площ 729 кв.метра, в УПИ VII -286 в кв.25 по плана на село Лобош, община Ковачевци, област Перник.Строително-монтажните работи (СМР), предмет на поръчката, са съгласно одобрена пълна техническа документация, технически проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметка, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
398337      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

сградата на целодневна детска градина „Радост” в село в УПИ VII -286 в кв.25 по плана на село Лобош, община Ковачевци, област Перник.

Строежът е реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура-ЦДГ „Радост” със застроена площ 369 кв.метра, разгърната застроена площ 729 кв.метра, в УПИ VII -286 в кв.25 по плана на село Лобош, община Ковачевци, област Перник.
Строително-монтажните работи (СМР), предмет на поръчката, са съгласно одобрена пълна техническа документация, технически проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметка, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
Предметът на поръчката включва изпълнение на:
• Строително монтажни работи по покрив:
Цялостна подмяна на покривната конструкция и ново покривно покритие с керамични керемиди и полагане на топлоизолация - минерална вата с алуминиево покритие с дебелина 12 см, поставена над гредореда на тавана.
Демонтиране на съществуващи водосточните казанчета и водосточните тръби и след полагането на топлоизолация- монтиране на нови чрез нови прикрепващи елементи.
• Строително- монтажни работи по фасади:
Полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10см /?=0,030 W/mK/. По фасадата на сградата.
• Строително- монтажни работи в в сградата:
Изграждането на столова със санитарни помещения към нея за децата на партерно ниво. На същото ниво- изграждане на кухня с миялно помещение към нея, обособяване на склад за сухи продукти и склад за зеленчуци, изграждане на съблекалня със санитарен възел, които обслужват кухненския персонал. На същото ниво- изграждане на стая за игра с каучукова подова настилка, изграждане на нов вход на партера, от който се влиза в санитарните помещения, столовата и стаята за игра. Монтиране на отоплителна система в новоизградените помещения. Изграждане на активна мълниезащитна система.
• Строително- монтажни работи в двора на детската градина:
Премахване на асфалтовата настилка на площадката пред сградата и изграждане на настилка от бетонови блокчета с размер 10/20 в два цвята, както и подмяна на настилките около сградата с бетонови блокчета. Озеленяване на част от двора, подмяна на катерушките, люлките и пързалките, както и монтиране на пейки в двора.
• Топлоизолация:
Полагане на топлоизолация с дебелина 10 см. по фасадите на сградата до цокъла, който се запазва, полагане на топлоизолация на тавана на сградата от минерална вата с дебелина 12 см. с алуминиево фолио, частична подмяна на дограма.
• СМР в част ВИК, част ЕЛЕКТРО и част ОВК
Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и към начина на изпълнение на поръчката са посочени в Техническата документация (Приложение № 3 към документацията), която съдържа техническа спецификация (Приложение № 3.1 към документацията), количествена сметка (Приложение № 3.2 към документацията) и одобрен инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ (Приложение № 3.3. към документацията).
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
398337      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № 14/07/2/0/0081 от 26.01.2018 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи пета категория, а за чуждестранни лица -в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участие на обединения, които не са юридически лица, всеки участник в обединението трябва да отговаря на това изискване.Участникът попълва съответния раздел от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/).
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.1. Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот в сферата, която попада в обхвата на поръчката, в размер 500 000 (петстотин хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
Забележка: Оборот в сферата на предмета на поръчката се счита оборот от строителство.
В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: справка за оборота, попадащ в сферата на поръчката – строително-монтажни дейности за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;
2.2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.
Документи за доказване на това изискване:
Участникът попълва съответния раздел от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за тези изисквания.
Документ за доказване на изискването по чл.2.1: справка за оборота, попадащ в сферата на поръчката – строително-монтажни дейности за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;
Документ за доказване на изискването по чл.2.2: копие от застраховка Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.
Забележка:
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил строителство , идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Забележка:За строителство „идентично” или „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Изпълнено качествено и прието от Възложителя строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради. 2.Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката: Ръководни служители:– 1 (един) брой Ръководител екип – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” (ССС) , Промишлено и Градско строителство (ПГС) или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).Опит: минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради на такава позиция. – 1 (един) брой помощник ръководител - Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или професионална квалификация строителен техник или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради на такава позиция. – 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството – Професионална област /квалификация/: Висше или средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат / Удостоверение за контрол по качеството при изпълнение на СМР.Опит: минимум 2 (две) години при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради на такава позиция. 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве – Професионална област /квалификация/: Висше или средно специално образование и завършено обучение за Координатор по ЗБУТ, притежаващ актуално удостоверение за безопасност и здраве. Опит: минимум 2 (две) години при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради на такава позиция. Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответното специалност по посочените по-горе. Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите и съответните им специалности и правоспособност, съгласно законодателството на държавата, където е установен и регистриран участника. Технически лица /работници и служители/ за изпълнение на поръчката 3.Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката: Товарен автомобил – минимум 1 бр.; багер – 1 бр.; металорежещи инструменти – мин.2 бр.; пробивна техника – мин. 2 бр., тръбно скеле. Забележка: Техническото оборудването трябва да е собствено или предоставено на участника за ползване на правно основание от трети лица. Важно:Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.4. Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен.ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен.Забележка:Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП з

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

в заседателната зала на Община Ковачевци

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на ръзложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва