Деловодна информация
02709СЗДП ТП Държавно ловно стопанство "Русалка"
197 11/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка 2016174760035
УЛ.ТЪРГОВСКА №6
аПРИЛЦИ BG315 5641 България
инж.Латинка Стоянова; инж.Иван Георгиев +359 882425566
dlsrusalka@abv.bg +359 69582414

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180511EzxG9453496


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180511EzxG9453496
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл.165, ал.1 от закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
45233142      
Услуги

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за срок от 12 месеца, за нуждите на СП ДЛС Русалка
1.Обособена позиция – Работа с чук и кофа
2.Обособена позиция – Товарене и транспорт на инертни материали
3.Обособена позиция – Транспортиране на булдозер
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

РАБОТА С ЧУК И КОФА 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Териториалния обхват на ТП ДЛС "Русалка"

Разбиване на скални маси с багер, оборудван с хидравличен чук и кофа
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Технически изисквания към участниците:
Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:
-Багер с пригодени хидравличен чук и кофа – 1 бр.
-машинист/водач на багер с пригодени хидравличен чук и кофа - 1 бр. с правоспособност;

II.2) Описание 1

ТОВАРЕНЕ И ТРАНСПОРТ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Териториалния обхват на ТП ДЛС "Русалка"

Товарене и транстпортиране на инертни материали
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:
-машина /багер или фадрома/ за товарене на несортиран инертен материал – 1 бр.
-машинист/водач на багер или фадрома – 1 бр. с правоспособност;
-товарен автомобил за превоз на инертни материали с товароносимост не по –малка от 5 м3 – 1бр.
-машинист/водач на товарен автомобил

II.2) Описание 1

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БУЛДОЗЕР 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Териториалния обхват на ТП ДЛС "Русалка"

Транспорт с платформа на верижен трактор с тегло минимум 15 тона /булдозер/
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:
-камион – 1бр.
-машинист/водач на камион - 1 бр. с правоспособност;
-платформа за транспортиране на верижна техника – 1 бр.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за озпълнение на поръчката

Участникът да разполага с минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката, по обособени позиции, както следва:
- за обособена позиция 1 - минимум един брой Багер с пригодени хидравличен чук и кофа;
- за обособена позиция 2 - минимум по един брой - машина /багер или фадрома/ за товарене на несортиран инертен материал; и товарен автомобил за превоз на инертни материали с товароносимост не по –малка от 5 м3 ;
- за обособена позиция 3 – камион и платформа за транспортиране на верижна техника;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС"Русалка" в гр.Априлци, ул.Търговска №6

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, може да подаде само една оферта Образец № 1.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал. 1 от ЗОП , на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност,включително за наличие на дискриминационни икономически,финансови,технически или квалификационни изисквания в обявлението ,долументацията или във всеки друг документ,свързан с процедурата.Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт,съобразно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва