Деловодна информация
00267Община Пловдив
628 09/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
09/05/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
бул. Шести септември № 274, ет.4
Пловдив BG421 4019 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180423BDVA6400867
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на: -св. уредба на к-ще ул."В.Левски"/ул."Г.Бенев"/ ул. "Полет"-реконстр.-св. уредба на кръстовище ул."В.Левски"-обръщало на Агроцентър"
71320000      
Строителство

Обществената поръчката е с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на:
-светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски”/ ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” - реконструция
-светофарна уредба на кръстовище ул. "Васил Левски" - обръщало на Агроцентър". Обществената поръчката включва включва проектиране и реконструкция на светофарна уредба на ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” и проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър.
Община Пловдив е взела решение да се реконструира светофарната уредба на ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” и на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър да се изгради нова, с цел осигуряване на безопасност и комфорт на пътуващите, подобряване на безопасността на движение и удовлетворяване изискванията на движението.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обществената поръчката е с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за изграждане на:
-светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски”/ ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” - реконструция
-светофарна уредба на кръстовище ул. "Васил Левски" - обръщало на "Агроцентър". Обществената поръчката включва включва проектиране и реконструкция на светофарна уредба на ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” и проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър.
Община Пловдив е взела решение да се реконструира светофарната уредба на ул. „Васил Левски” / ул.”Георги Бенев”/ ул.”Полет” и на кръстовище ул. „Васил Левски” - обръщало на Агроцентър да се изгради нова, с цел осигуряване на безопасност и комфорт на пътуващите, подобряване на безопасността на движение и удовлетворяване изискванията на движението.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е вписан в ЦПРС за строежи Втора група, Трета категория, съгл. Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (EEДОП) - Част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ на ЕЕДОП. Документите за доказване на изискването - копие на валидно удостоверение от ЦПРС за строежи Втора група, Трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя или еквивалент ще се представят, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. За чуждестранни лица е аналогичен документа, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър,съгласно законодателство на държавата, в която са установени. При условията на чл. 67 ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – копие на валидно удостоверение от ЦПРС или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателството) да изпълни предмета на поръчката.
На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника/иците определен за изпълнител/и да представи/ят актуални документи, доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерий за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и в случай че не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. В случай че определеният/те изпълнител/и е/са чуждестране/нни участник/ци, той/те трябва да представи/ят документ, с който да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил регистрация в ЦПРС за строежи от съответната група.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изискване поставено от възложителя

няма изискване поставено от възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на изпълненото през последните пет години проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, за минимум три обекта от списъка, който списък се попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП. Удостоверенията за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. 2.а) Списък на проектантския екип и специфичният опит на лицата от проектанският екип се декларира в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП. Копие от удостоверения за пълна проектантска правоспособност (за участниците – чуждестранни лица, еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени) се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП;
2.б) Списък на ръководния персонал и специфичният опит на ръководния персонал с образователната квалификация и професионален опит на лицата се декларира в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП. 3.Списъка на работниците необходими за качествено изпълнение предмета на поръчката се декларира от участника в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП.4. Списък за техническото оборудване, с което участникът разполага, позволяващо му да изпълни съответните СМР, съгласно техническата спецификация се декларира в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП.5. Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие строителни дейности БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент се декларира от участника в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г на ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие строителни дейности БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент при условията на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
6. Сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на действие строителни дейности BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент се декларира от участника Част IV: Критерии за подбор, раздел Г на ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие на сертификат за за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на действие строителни дейности BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент при условията на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП. 7. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда с обхват на действие строителни дейности БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент се декларират от участника в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г на ЕЕДОП.; Ще се представи заверено копие на сертификат за за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на действие строителни дейности БДС EN ISO 14001: 2015 или еквивалент при условията на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.


1. Участникът в процедурата да е изпълнил през последните 5 години (считано от датата на подаване на офертите) проектиране и строителство /реконструкция/ основен ремонт на светофарни уредби с идентични характеристики, сходни с обекта на поръчката не по- малко от 3 (три) обекти. 2. За реализация предмета на обществената поръчка, участникът в процедурата следва да разполага с проектантски екип и с екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР, предмет на обществената поръчка, с образователна квалификация и професионален опит, съответстващи на предвидените за изпълнение дейности, съобразно предмета на обществената поръчка, както следва:а) За Проектантския екип:
а) ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”
ръководи цялостното проектиране на обекта, съгласно предмета на поръчката, с квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност “Транспортно строителство”, или еквивалентна; с общ професионален опит в пътния сектор - не по-малко от 5 год.; със специфичен професионален опит в проектирането на светофарни уредби - не по-малко от 5 год., да е участвал в изработването на най-малко 3 (три) проекта за светофарни уредби
ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ “Конструктивна”:участва в проектирането, съобразно обекта на обществената поръчка;
квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност „ПГС”, „ССС“ или еквивалентна; с общ професионален опит в проектирането на конструкции - не по-малко от 5 год.; със специфичен професионален опит в проектирането на стоманени конструкции - не по-малко от 3 год.; да е участвал в екип за проектиране на светофарни уредби;
ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ “Електро”
участва в проектирането, съобразно обекта на обществената поръчка;
квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност Електро инженер; с общ професионален опит в проектирането на електро инсталации - не по-малко от 5 год.; със специфичен професионален опит в проектирането на светофарни уредби - не по-малко от 3 год.; да е участвал в екип за проектиране на светофарни уредби;
ПРОЕКТАНТИ по съответните специалности, съгласно техническата спецификация - минимум 1 човек за съответната специалност
Проектантският екип да е с пълна проектантска правоспособност и професионален опит поне 3 (три) години в извършването на дейности, идентични с дейностите по изпълнение на обекта на настоящата обществена поръчка.
б) За Екипа от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА
ръководи цялостното строителство на обекта, съгласно предмета на поръчката;
квалификация и професионален опит: да има специфичен професионален опит в строителството на светофарни уредби - не по-малко от 5 год.;
да е бил ръководител на екип при изпълнение на обекти , сходни с предмета на настоящата поръчка на най-малко 3 (три) обекта.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката.
4. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, описано по вид и характеристика, под форма на собствено или наето за срока на изпълнение на поръчката съобразно изискванията за извършване на СМР.
5. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие строителни дейности БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент;
6. Наличие на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на действие строителни дейности BS OHSAS 18001: 2007 или еквивалент;
7. Наличие на внедрена система за управление на околната среда с обхват на действие строителни дейности БДС EN ISO 14001 : 2015 или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

в сградата на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив, бул. "Шести септември" № 274, ет.4

На отварянето могат да присъстват участниците или упълномощени техни представители, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП и по чл. 55 ал.1 т.1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата, както и участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва