Деловодна информация
00373
2873 08/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
08/05/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180430VxDR1700392
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 /един/ брой апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. В техническа спецификация, неразделна част от указанията, Възложителя подробно е описал техническите характеристики на апарата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет – гр. Стара Загора, Студентски град

1/един/брой апарат със следните минимални и задължителни характеристики: А. Хроматографска помпа - Минимум две бутала за едновременното градиентно смесване на четири елуента.Електронен контрол на налягането и скоростта на потока;Максимално работно наляганe – 600 бар или повече; Максимален обхват на потока 10,0 мл/мин. или повече;Точност на потока ? ±1%;Прецизност на потока ? 0,07% RSD и < 0,02 мин SD; Прецизност на смесване при градиент < 0,2 % RSD;Активна система за промиване на задбуталното пространство.Активен входящ клапан; Вакуум-дегазатор с поне 4 канала;Инертни материали в контакт с разтворителите, позволяващи работа в широк pH обхват.Работен обхват pH 1 – 12,5 или по-широк.Поставка за бутилките с разтворители и включени бутилки за елуентите.Всички нужни капиляри за правилна инсталация на системата.Б. Аутосемплер работещ при максималното работно налягане на помпата - Капацитет минимум 120 виалки с обем ? 1,8 мл;Възможност за измиване на иглата отвътре и отвън;Обем на инжектиране от 0,1 до минимум 100 µl с възможност за увеличаване;Прецизност на инжектиране < 0,25 % RSD;Ефект на нежелан пренос (carry-over) < 0,004 %;Възможност за работа с проби с висок вискозитет ? 45 cp;Охлаждане на пробите до 4оС с точност ± 2 о С, или по-добра. В. Термостатиращо устройство за хроматографските колони - С възможност за термостатиране от 5,0 о С над околната до поне 80,0 о С;Капацитет поне 1 колона с дължина 30 см и вътрешен диаметър 4,6 мм.Температурна стабилност ? ± 1 ° C.Температурна точност/прецизност на контрола ?± 0.5 ° C. Г. Тройно-квадруполен масспектрометър - 1. Йонизационна камера:-Високоефективен йонен източник с ESI интерфейс. - Йонизационния източник е съвместим с потоци до 2,5 ml/min. 2. Високоефективна йонна оптика и квадруполна система за максимално отвеждане на йоните.3. Тройно-квадруполен масспектрален анализатор. Два квадрупола с колизионна клетка между тях за елиминиране на неутралния шум. Горна граница на масовия обхват до поне 3000 Da.Масова стабилност: < 0.10 Da / 24h.Скорост на сканиране – минимум 12 000 amu/s.Режими на работа: Сканиране (Full scan в Q1 и Q3), селективно йонно мониториране (SIM в Q1 и Q3), фрагмениране по маса (MS/MS), селективно йонно мониториране на фрагментни йони (SRM/MRM).Възможност за автоматична настройка (autotune).Детекторна система с минимум шест порядъка динамичен обхват.Превключване на полярността на определяните йони посредством софтуера по време на анализ за по-малко от 30 msec.Масова разделителна способност ? 0,5 amu (FWHM).MRM Чувствителност – граница на определяне на дапсон при положителна ESI ? 2 0 ng/kg животинско месо, MRM. Чувствителност – граница на детекция на хлорамфеникол при отрицателна ESI ? 13 fg вещество на колоната.Едновременно извършване на потвърдителен и количествен анализ, чрез задействане на повече от 7 MRM, според интензитета на количествения и качествения MRM. Получените MRM преходи (не спектър) да се сравнят с библиотеки с MRM преходи на производителя, за идентифициране на аналитите.Диференциално изпомпваща вакуум система с механична помпа и турбомолекулярна помпа.Д. Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение с дебит минимум 30 l/min.Е. Модул специално пригоден за работа с аналитичната апаратура, осъществяващ комуникация и управление на компонентите на системата, със следните минимални параметри:1. Хроматографски и масспектрометричен софтуер.Професионален софтуерен пакет на база на Windows 10 ОС или еквивалентна.Пълно управление LC/MS/MS системата и приставките към нея, събиране, обработка и съхранение на данните
Възможност за експорт на аналитични данни в различни файлови формати.Софтуерна библиотека с MRM преходи (не спектри от сканиране) за поне 600 съединения от интерес във ветеринарната медицина (антибиотици, противовъзпалителни,противопаразитни). Библиотеката да е разработена и проверена от производителя на аналитичната апаратура,като включва името на съединенията, CAS номер,прод.в т.II.2.14
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

молекулна формула, маса на неутралната молекула, препоръчителен MRM преход и други. Библиотеката да позволява ръчно добавяне на нови аналити.2. Хардуерна система от международно утвърден производител със следните минимални характеристики: Intel Xeon 4 core, 8 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, 22” TFT LCD монитор, операционна система Windows 10 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалент...
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентичен или сходен медицински апарат. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участниците трябва да предлагат апарат, който да е сертифициран от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - заверени копия от декларации за съответствие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати и/или оборудване и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника.
Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП, във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП задължително се предоставя в електронен вид.В Р-л III от Указанията, Възложителя,подробно е разяснил подаването на ЕЕДОП.ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd,достъпен чрез Портала за обществени поръчки,секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електрорен вид и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП,при предоставянето му,с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF-формат.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участниците трябва да предлагат апарат, който да е сертифициран от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/06/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат на Тракийски унверситет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача" на адрес:
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180430VxDR1700392

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 ог ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва