Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП52(1) 08/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
08/05/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0054 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Вероника Шеханова-юрисконсулт в дирекция Обшествени поръчки +359 32656780
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180430SHeB6471809
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на съдове за смесени битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив по две обособени позиции
34928480      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на съдове за смесени битови отпадъци по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 „Доставка на метални съдове за смесени битови отпадъци“
Обособена позиция №2 „Доставка на пластмасови съдове за смесени битови отпадъци“
Конкретно необходимите стоки за всяка от обособените позиции по вид и характеристика са подробно описани в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на метални съдове за смесени битови отпадъци“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34928480      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на договора е мястото на доставка- в гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" №64А.

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на контейнери за битови отпадъци - тип "Бобър", 1,1 м3, нов, метален, и контейнер за битови отпадъци тип "Мева" (метална кофа) 110л., нова, в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение.
Минимален брой на контейнери - тип "Бобър", 1,1 м3, нов, метален - 120 бр.
Минимален брой на контейнери - тип "Мева" (метална кофа) 110л., нова - 500 бр.
Посоченото количество е минимално, като конкретният обем на доставка ще бъде определен при сключване на договора в зависимост от предложеното в Ценовото предложение на Изпълнителя.
Доставката на контейнерите, предмет на обособената позиция, е необходимо да се извърши еднократно, в срок, предложен от участника, но не по- дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора, с който ще се възложи предметът на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
134600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с най-ниска цена за Обособена позиция №1 ще се счита тази с най- ниския сбор от единичните цени за всеки артикул в ценовото предложение на участника, т.е сборът от единичните цени за доставка на 1 бр. контейнер тип „Бобър“ и на 1 бр. контейнер тип „Мева“ (метална кофа).

II.2) Описание 1

„Доставка на пластмасови съдове за смесени битови отпадъци“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34928480      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото на изпълнение е мястотo на доставка-в гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" №64А.

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на контейнери за битови отпадъци - тип "Мева" (пластмасова кофа) 120л., нова и контейнер за битови отпадъци тип "Мева" (пластмасова кофа) 240л., нова, в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение.
Минимален брой на контейнери - тип "Мева" (пластмасова кофа) 120л., нова - 250 бр.
Минимален брой на контейнери - тип "Мева" (пластмасова кофа) 240л., нова - 250 бр.
Посоченото количество е минимално, като конкретният обем на доставка ще бъде определен при сключване на договора в зависимост от предложеното в ценовото предложение на изпълнителя.
Доставката на контейнерите, предмет на обособената позиция, е необходимо да се извърши еднократно, в срок, предложен от участника, но не по- дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора, с който ще се възложи предметът на обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32066      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с най-ниска цена за Обособена позиция №2 ще се счита тази с най- ниския сбор от единичните цени за всеки артикул в ценовото предложение на участника, т.е сборът от единичните цени за доставка на 1 бр. контейнер тип „Мева“ (пластмасова кофа) 120л., на 1 бр. контейнер тип „Мева“ (пластмасова кофа) 240л.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за техническите и професионалните възможности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките за всяка от обособените позиции следва да се извършат еднократно, в срок, предложен от участника, но не по- дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора. Транспортът до мястото на доставка следва да се организира и извършва от изпълнителя. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на страните, са съгласно проекта на договор, техническото и ценовото предложение- неразделна част от документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/11/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/06/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП.
2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП.
3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
4. За когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При разглеждането на оферите се прилага чл. 104, ал.2 от ЗОП, т.е. оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние.
Съгласно чл.47, ал. 10 от ППЗОП, участниците могат да представят едно заявление за участие, ако представят оферта за повече от една обособена позиция на настоящата процедура. Посоченото обстоятелство се отбелязва в ЕЕДОП, част II, раздел А, поле: Обособени позиции.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва