Деловодна информация
5207
OП-02-2 04/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
5207-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна опера – Пловдив 115314988
гр. Пловдив, ул. Гладстон № 15
Пловдив BG421 4000 България
Калин Ананиев +359 877633819
office@ofd-plovdiv.eu +359 877633819

Интернет адрес/и

https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read

https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://operaplovdiv.bg/publicprocurement/read
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия за мероприятия, провеждани от Държавна опера - Пловдив
32342410      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия, подробно описано по видове и прогнозни количества на стр. 4-6 от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
170000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32342410      
32322000      
31500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив

Предмет на обществената поръчка е предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия, подробно описано по видове и прогнозни количества на стр. 4-6 от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Време за монтаж на оборудването преди началото на съответното събитие    30%
Време за реакция при възникнал проблем в оборудването и/или отделни негови компоненти    10%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
170000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за правосопособност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 280 000 лв.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от услуги по озвучаване и осветление на публични мероприятия.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 2а) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“).


Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 280 000 лв.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от услуги по озвучаване и осветление на публични мероприятия.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, включително да е изпълнил една или няколко услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от 150 000 лв.
Забележка: Под „услуга, идентична или сходна“ с предмета на поръчката следва да се разбира: услуга по озвучаване и осветление на публични мероприятия.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 1 б) от ЕЕДОП – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа следното: стойностите, датите и получателите.
Избраният изпълнител представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец към документацията/, придружен с доказателства за извършената услуга. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът трябва да разполага с компетентен технически експертен екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на настоящата поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на възлаганите услуги, а именно:
А) инженер по осветление;
Б) тонрежисьор;
Б) персонал за монтаж, демонтаж и настройване на апаратура
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП (поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“), като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация за лицата с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опит.


1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, включително да е изпълнил една или няколко услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от 150 000 лв.
2. Участникът трябва да разполага с компетентен технически експертен екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на настоящата поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на възлаганите услуги, а именно:
А) инженер по осветление;
Б) тонрежисьор;
Б) персонал за монтаж, демонтаж и настройване на апаратура
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Дом на културата, гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 15 /кабинет главен счетоводител, ет. 3/

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 2. участник, който не е представител в срок обосновка по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; 3. участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС). 4. участници, които са свързани лица. 5. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва