Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР18-ДИ05-157 04/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
01271-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
инж.Никола Онов +359 29310537
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/273-impe
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции.
45260000      
Строителство

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР на обекти – общинска собственост по обособени позиции. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Техническа спецификация – т.5.1, т.5.2 и т.5.3 част утвърдената документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
345833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев” Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

29 СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се кв.Банишора, ул.”Раковски” №20.

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват извършване на строително-монтажни работи по подмяна на улуци, хидроизолация, полагане на изравнителна замазка и ламаринена обшивка на покрив на топла връзка и физкултурен салон, като включват: демонтаж улуци -92л.м.; демонтаж на стара хидроизолация и почистване на основата-330м2; демонтаж ламаринена обшивка-92л.м.; полагане на изравнителна замазка-330м2; доставка и монтаж на хидроизолация от два пласта битумна мушама-330м2;Доставка и монтаж на ламаринена обшивка-92л.м.; доставка и монтаж на улуци-92л.м.; събиране, пренасяне и извозване на строителни отпадъци-16,5м3. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение в календарни дни    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
18750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45260000      
31532110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ №149 „Зорница” – втора сграда, находяща се в кв.”Малашевци”, ул.Училищна №10.

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност, както следва: 1. Топлинно изолиране на външни стени, което включва: доставка и монтаж на топлоизолация по стени фасада с EPS 80mm с коеф.на топлопроводимост ?=0,035W/mK /вкл. мрежа, шпакловка и силикатна мазилка/-699м2; демонтаж, монтаж и боядисване на решетки-98,4м2; доставка и полагане на топлоизолация по външни стени от XPS 20mm /вкл. грунд и силикатна мазилка около прозорци/-107,1м2; доставка и монтаж на подпрозоречна алуминиева пола-119,2л.м.; монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле-800м2; демонтаж на съществуваща каменна облицовка и доставка и монтаж от външната страна на стените граничещи с външен въздух на ХPS 80mm и ?=0,025W/mK. Монтаж на каменна облицовка върху топлоизолация-97м2.
2. Топлинно изолиране на покрив, което включва: Доставка и монтаж от външната страна на таванската плоча на покрива /вкл.на стените от външната страна и над тавана на използваемите помещения/ на минерална вата с d=10см, ?=0,039W/mK и клас реакция на огън А1-735м2; доставка и монтаж на топлоизолация EPS 80mm и ?=0,035W/mK и минерална мазилка върху изолацията от външната страна по съответните фасади на надзида на покрива-38м2.
3. Подмяна на осветителни тела, което включва: демонтаж на съществуващи стари осветителни тела и доставка и монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела с луминисцентни лампи и електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА) -88бр.
Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
120416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров” Трета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

14 СУ „Проф. Асен Златаров”, находящо се в кв.”Банишора”, ул.”Генерал Чернаев” №8.

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност, а именно топлинно изолиране на външни стени. Предвижда се полагане на топлоизолация EPS 80мм с коефициент ?=0,036W/mK, както и полагане на топлоизолация от XPS 20мм, около прозорци, чрез извършване на строителни работи, посочени по видове и количество, както следва: фасадно тръбно скеле с височина до 30м (3600м2)-2886м2; доставка и полагане на топлоизолация EPS 80mm с коеф.на топлопроводимост ?=0,036W/mK /вкл. мрежа, шпакловка, силикатна мазилка и мозаечна мазилка в основата/-2810,85м2; демонтаж и монтаж на решетки /вкл. боядисване/-264,4м2; доставка и полагане на топлоизолация по външни стени от XPS 20mm /вкл. грунд и силикатна мазилка около прозорци/-364,66м2; демонтаж на улуци и водосточни тръби-489,3л.м.; доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби-489,3л.м.; доставка и монтаж на подпрозоречна алуминиева пола-454,8л.м. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.3, част утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
206666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участиниците се съдържат в утвърдената документация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което се представя на възложителя в случайте по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за съответната обособена позиция изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя един или няколко от следните документи: удостоверения от банки, годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2. Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл.171 от ЗУТ.


1.Участниците да имат оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособени позиции, както следва:
1.1. За І-ва обособена позиция: не по-малко от 37500 лв. общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
1.2. За ІІ-ра обособена позиция: не по-малко от 240800 лв. общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
1.3. За IIІ-та обособена позиция: не по-малко от 413300 лв. общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2.Застраховката "Професионална отговорност" трябва да е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и валидна за срока на изпълнението и. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на катергорията на обекта, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи заверено копие от застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, за съответната позиция и валидно за срока на изпълнението и. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За І-ва обособена позиция:
1.1. Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка.За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя списък на изпълненото строителство, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
1.2.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
1.3.Участникът трябва да разполага с технически персонал за изпълнение на поръчката. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията на чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството, придружен с документи за завършено образование, професионална квалификация и/или трудов и/или осигурителен стаж.
2. За ІІ-ра и ІІІ-та обособени позиции:
2.1.Участниците следва да имат опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция.За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за съответната обособена позиция, при спазване изискванията на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя списък на изпълненото строителство, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.2.Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката.За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за съответната позиция, при спазване изискванията на чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, придружен с документи за завършено образование, професионална квалификация и/или трудов и/или осигурителен стаж.
2.3.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.


По т.1.1.: През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, участника следва да е изпълнил минимум 1 обект. * Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка” следва да се разбира извършване на строително-монтажни работи на покриви на обществени сгради.
По т.1.2.: Участникът следва да удостовери съответствие със следните стандарти: EN ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с обхват „строителство” и EN ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна.
По т.1.3.: Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. За позицията се изисква минимум пет години професионален опит, от който участие като „технически ръководител" на минимум един обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка; Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 3 /три/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.
По т.2.1.: През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, участника следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичeн или сходен с този на поръчката, за съответната позиция на минимум 1 обект. * Под "дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката" следва да се разбира извършването на всяка една от посочените мерки за енергийна ефективност (СМР), съответно: За ІІ-ра обособена позиция: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно и изолиране на покрив и подмяна на осветителни тела и за ІІІ-та обособена позиция: Топлинно изолиране на външни стени.
По т.2.2.: Персоналът, следва да включва: 1. Ръководител на екипа: висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. Седем години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. 2. Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител. 3. Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. 4. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен курс на обучение. Професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. 5. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи. За ІІ-ра обособена позиция персоналът следва да включва и специалист по електротехника със средно образование, с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна и три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
По т.2.3.:Участникът следва да удостовери за обособената позиция съответствие със следните стандарти: EN ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с обхват „строителство” и EN ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Забележка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Обществената поръчка се открива при условието на чл.114 от ЗОП. В случай, че не бъде осигурено финансиране, съгласно чл.114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават пред Комисията за защита на конкуренцията на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва