Деловодна информация
00420Община Гълъбово
 
не
00420-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Гълъбово 000817696
бул. Република № 48
Гълъбово BG344 6280 България
инж. Севдалин Сидеров - Директор ТСУ и ИРУ +359 41868901
stoianov.sekretar@gmail.com +359 41864194

Интернет адрес/и

www.galabovo.org

http://galabovo.org/porychki/900


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://galabovo.org/porychki/900
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово“.
39200000      
Доставки

Съгласно техническата спецификация.Комплекса от дейности, включени в цялостният предметен обхват на настоящата обществена поръчка, ще се финансира със средства, отпуснати на община Гълъбово по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по проект „Ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №24/07/2/0/00369 от 03.01.2018г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90216.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

град Гълъбово, СУ Васил Левска

Съгласно техническата спецификация, част от документацията за участие
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90216.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя НЕ поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
7.3. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език.
7.4. Документите представени в офертата трябва да са подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им
Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия.
При подаване на офертата участникът може да посочи информация която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, предвид което възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на предложения в офертите им, които подлежат на оценка.
Офертата се представят в запечатана непрозрачна опаковка съобразно посочените изискванията в раздел VI, като в горния десен ъгъл се изписва:
Община Гълъбово.
Гр. Гълъбово п.к. 6280
бул. "Република № 48,
За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово“
В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция и телефон, факс и/или е-mail.
Срокът за подаване на офертата е съгласно Обявлението за обществената поръчка
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, оборот от доставки на кухненско оборудване и обзавеждане общо в размер на 90 000 (деветдесет хиляди лева) без ДДС За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, оборот от доставки на кухненско оборудване и обзавеждане общо в размер на 90 000 (деветдесет хиляди лева) без ДДС За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът трябва да е изпълнил поне една доставка идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „доставка идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да серазбира доставка на оборудване и обзавеждане.
4.5.2. Участникът да има внедрена следната система:
• система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ областта на предмета на поръчката или еквивалентно


През последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът трябва да е изпълнил поне една доставка идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „доставка идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да серазбира доставка на оборудване и обзавеждане.
4.5.2. Участникът да има внедрена следната система:
• система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ областта на предмета на поръчката или еквивалентно
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


10.1. Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора.
10.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.
10.3. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
• банкова гаранция (изготвя се пообразец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
парична сума, преведена по банкова сметка на община Гълъбово, посочена в документацията за участие.11.6. Договорът за обществената поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор, приложен в документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административна зала Общинска администрация гр. Гълъбово - партерен етаж

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предтавители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т.5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. На основание чл. 55, ал. 1, т. 2 участника не следва да е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност.
2. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в част III „Основания за изключване”, раздел „Г” от ЕЕДОП: Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а-217, чл. 219 – 252 или чл. 254а – 260 НК; Участникът не следав да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП; За участникът не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3.Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с § 29, т. 5, б „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г, Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва