Деловодна информация
00546
18-00-157 03/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/05/2018 (дд/мм/гггг)
00546-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД 000662776
ул. Пловдивско поле №6
София BG411 1756 България
Цветолюба Васева; Светла Тюркеджиева +359 28076355
tzvaseva@sbaloncology.bg +359 28706321

Интернет адрес/и

http://procurement.sbaloncology.bg

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180427fjcL1283742


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180427fjcL1283742
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „УРОЛОГИЯ” НА „УСБАЛО” ЕАД”.
33100000      
Доставки

Поръчката е за доставка на 1 бр. апарат – АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ХИРУРГИЯ „ТУЛИУМ ЛАЗЕР“, съобразно изисквания на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Изпълнението на поръчката включва доставка на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка за срок от 1 година и обучение на персонала. Всички такси и разходи, свързани с горепосочените дейности са за сметка на изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
121728      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Клиника Урология на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

Поръчката е за доставка на 1 бр. апарат – АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ХИРУРГИЯ „ТУЛИУМ ЛАЗЕР“, съобразно изисквания на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация.
Изпълнението на поръчката включва доставка на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка за срок от 1 година и обучение на персонала. Всички такси и разходи, свързани с горепосочените дейности са за сметка на изпълнителя.
1. АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРНА ХИРУРГИЯ „ТУЛИУМ ЛАЗЕР“
Описание: апарат за лазерна хирургия с възможност за приложение в урология, хирургия и гинекология - технически характеристики
1.1. Възможност за използване на два лазерни източника
1.2. Осигуряване на два режима на работа едновременно в едно оптично влакно с два контролиращи педала:
• Тулиум лазер с дължина на вълната не повече от 1940 nm
• Раман /диоден/ лазер с дължина на вълната не повече от 1470 nm и максимална мощност 120 вата + 30 вата
1.3. Възможност за работа с педал при:
• Управление на режима на работа – рязане
• Управление на режима на работа – коагулация
1.4. Режими на емисия на лъча:
• Непрекъсната вълна (cw) – с честота на повторение от непрекъсната вълна до 1000 Hz
• Пулсова вълна (pw) – с продължителност на импулса от 0.5 ms до непрекъсната вълна (cw)
1.5. Мощност:
• За Тулиум лазер между 110 – 130 W
• За Раман лазер между 20 – 40 W
• Напрежение: до 240V, 50 Hz
1.6. Охлаждане:
• Вътрешно активно водно охлаждане
1.7. Насочващ лъч:
• Регулируем с източник – лазерен диод с дължина на вълната не по малко от 640 nm и мощност до 1.2mW
1.8. Дисплей:
• Цветен сензорен LCD с екран не по малък от 12 инча
1.9. Препоръчителни размери:
• Височина не повече от 115см.
• Ширина не повече от 38см.
• Дължина не повече от 90см.
2.0. Медицински приложения в урологията:
• Енуклеация и вапоризация при доброкачествена простатна хипертрофия
• Палиативна енуклеация и вапоризация при карцином на простатата
• Резекция и вапоризация на карциноми на пикочния мехур
• Разбиване на конкременти в пикочния мехур
• Разсичане и вапоризиране на стриктури на уретрата
• Парциална резекция и вапоризация на тумори на бъбрека.
• Медицински приложения в коремната хирургия:
• Лапароскопски и отворени оперативни интервенции – резекция на чревни тумори, резекция и вапоризация на черен дроб
• Гинекология
Предложената медицинска апаратура трябва да бъде нова, произведена 2018 г., неупотребявана и без недостатъци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
121728      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка следва да разполагат с валиден документ - разрешение, удостоверение или друг подходящ документ, издаден от ИАЛ, позволяващ да се извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Съответствието с изискването за годността (правоспособността) съгласно чл. 60 от ЗОП се декларира с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП (Част IV. „Критерии за подбор”, буква А: „Годност”, т. 1) и с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване, и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да декларира наличието на валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган или да докаже регистрацията си в еквивалентен регистър на държавата, в която е установен, или декларира или представя номер на удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
На основание чл. 60, ал. 2 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците да докажат наличието на такава регистрация. При поискване от възложителя по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът, а при условията на чл. 67, ал. 6 ЗОП определеният изпълнител следва да представи заверено копие на документа, удостоверяващ разрешението.
Към датата на подаване на офертите участниците, установени в България, следва да разполагат с валиден документ - разрешение, удостоверение или друг подходящ, позволяващ да се извършва търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, а участниците - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо!

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включен или не в структурата на кандидата или участника, съдържащ информация за компетентността им - наличие на сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при производителя на техниката или преминали курс на обучение за сходен тип медицинска апаратура - ЛАЗЕР, с посочване на дата на издаване и валидност на документа. (чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП; в справката следва да се посочат (минимум 2ма сервизни специалисти):
1/имена на служителите,
2/ номер на документ доказващ преминат курс - обучение за сервиз и поддръжка на апаратурата- издадени от производителя или преминали курс на обучение за сходен тип медицинска апаратура - ЛАЗЕР.
3/ вида на правоотношението с участника (трудов или граждански договор).


Възложителят поставя изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участниците в поръчката, както следва:
Участникът следва да разполага с екип от минимум 2 лица (включени или не в структурата на участика, служители на трудов или граждански договор)сервизни специалисти, преминали обучение при производителя на техниката или преминали курс на обучение за сходен тип медицинска апаратура - ЛАЗЕР. Следва да се посочи дали лицето е в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения. В ЕЕДОП следва да се посочат:
1/имена на служителите,
2/ номер на документ доказващ преминат курс - обучение за сервиз и поддръжка на апаратурата, преминат при производителя на апаратурата или преминали курс на обучение за сходен тип медицинска апаратура - ЛАЗЕР.
3/ вида на правоотношението с участника (трудов или граждански договор).
Информацията се попълва в таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срок на изпълнение – 60 дни от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка.
4.2. Място за изпълнение – Клиника Урология на „УСБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.
4.3. Приемане и отчитане на доставката: за дата на доставката се счита датата, на която апаратурата е получена от крайния получател на мястото на изпълнение, съгласно приемно-предавателен/ни протокол/и за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала.
4.4.Доставката на апаратурата се удостоверява с подписан от упълномощен представител на страните приемно-предавателен/ни протокол/и и издадена оригинална фактура.
Изпълнението на поръчката включва доставка на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка за срок от 1 година и обучение на персонала. Всички такси и разходи, свързани с горепосочените дейности са за сметка на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД - чл. 54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник на основание чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства:1. обявен е в несъстоятелност или е в п-во по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е скл.извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл.законодателството на държавата, в к.е установен.Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по чл.55, ал.1, т.1 ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изп-ние на поръчката, основанията по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, основанията по чл. 55, ал.1,т.1от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица.Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в ЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел В.3.1. Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му. Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 5% от стойността на Договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. С оглед на изложеното следните обособени позиции за следните апарати ще бъдат възложени директно на индивидуалните им стойности както следва:
- „Инфузионни помпи за провеждане на химиотерапия“ с прогнозна стойност 28 000 лв., която представлява 18,70% от общата стойност на поръчката.
Общата стойност на предложената за директно възлагане обособена позиция е в размер на 28 000 лв. без ДДС, като индивидуалната стойност на самостоятелната позиция е под 30 000 лв. без ДДС, което от своя страна попада в регулацията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП – „Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от т.3. - 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.“
На следващо място съгласно чл.7 от ППЗОП, при възлагане на основната част от поръчката като допълнителна информация възложителят задължително указва предмета, обема и стойността на всяка обособена позиция, възлагана самостоятелно, съобразно индивидуалната й стойност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва