Деловодна информация
01412
337 03/05/2018 (дд/мм/гггг)
не
01412-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по библиотекознание и информационни технологии 000670552
бул. Цариградско шосе № 119
София BG411 1784 България
Анна Рупенова Оникова, Помощник Ректор +359 878970311
annarupen@gmail.com +359 9708585

Интернет адрес/и

https://www.unibit.bg

https://www.unibit.bg/zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.unibit.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Преустройство на детска градина в Младежки научно изследователски център на Университет по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ)-София“
45000000      
Строителство

Преустройство на детска градина в Младежки научно изследователски център на Университет по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ)-София
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
570000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

с. Стойките, област Смолян.

„Преустройство на детска градина в Младежки научно изследователски център на Университет по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ)-София“
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката - ОП    55%
Цена
45%
II.2.6) Прогнозна стойност
570000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му. Строежът е V-категория, І – група.
За изпълнението на поръчката участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.6, ал.3, т.4 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
За чуждестранно лице участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация, членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“ или други еквивалентни доказателства за наличието на застраховката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на един обект за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът трябва да разполага с основен и специализиран инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, както следва: а) основен инженерно-технически персонал:- Технически ръководител, който отговаря на условията по чл.163а, ал. 4, изр. 1 от ЗУТ, строителен инженер, архитект или строителен техник със специалност промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна, пригежаващ професионален опит като технически ръководител минимум 3 години и да има изпълнени (издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в иксплоатация) минимум на 2 сгради на които е бил техночески ръководител, именно да е строителен инженер;- Експерт по контрола на качеството, който да има диплома за завършено висше образование с квалификация „строителен инженер“ или еквивалетна и да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията, минимум 3 години;- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г (№ РД-07-2 от 2.2009г.). за минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за уажняване на позицията „Координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна. Квалифицирани работници: -Работник топлоизолация - 2 бр.; - Ел. работници – 2 бр.; - Работник - монтаж дограма - 4 бр.; - Бояджии - 3 бр.; - Общи работници – 5 бр. б) специализиран иженерно-технически персонал: - Инженер-конструктор, който да притежава диплома за завършено висше образование, бразователна степен магистър или еквивалентна, специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна, квалификация инженер;- Ел. инженер, който да притежава - диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна, квалификация инженер; - ВиК инженер, който да притежава - диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност водоснабдяване и нализация или еквивалентна, квалификация инженер;- Инженер ОВК, който да притежава - диплома за завършено висше бразование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника или еквивалентна, квалификация инженер; Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП.
3. Участникът трябва да прилага: а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват в областа на строителството), и б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват в областа на строителството).
в) ситема за управление на здравсловни и безопасни условия на труд в строителството, съответстващ на станадарт OHSAS 18001:2007 или еквивалент. Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
4. Участникът следва да разполага с техническо оборудване СОБСТВЕНО, ПОД НАЕМ, НА ЛИЗИНГ съгласно документацията за участие.Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/06/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 119

На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, упълномощени представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е в размер на стойността на предоставения аванс.
Гаранцията може да бъде под формата на:
- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:
УНИБИТ ЕИК 000670552
IBAN BG 56 BNBG 9661 3300 1665 01 – сметка гаранции
BIC код BNBGBGSD
БНБ
1784, София
Бул.Цариградско шосе 119
000670552
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.
или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
4.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора е 2 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията може да бъде под формата на:
- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:
УНИБИТ ЕИК 000670552
IBAN BG 56 BNBG 9661 3300 1665 01 – сметка гаранции
BIC код BNBGBGSD
БНБ
1784, София
Бул.Цариградско шосе 119
или
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.
или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 5% от стойността на договора без ДДС, респ. когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - 2% от стойността на договора без ДДС;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на УниБИТ;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора;
4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.
4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
Забележка: Участникът, определен за изпълнител, трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в десетдневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва