Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП50 02/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/05/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0052 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180425pqjY6465473
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” 20180425pqjY6465473
79952000      
Доставки

Дейностите, предмет на поръчката включват изпълнение на мерки за информация и комуникация, чрез извършване на доставки и услуги, разпределени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Услуги, свързани с организиране на събития (ОП 1)
Обособена позиция №2: Осигуряване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели (ОП 2)
Обособена позиция №3: Доставка на брандирани промоционални материали (ОП 3)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Услуги, свързани с организиране на събития 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на поръчката включва изпълнение на мерки за информация и комуникация, в пълно съответствие с „Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“.
Дейностите, предмет на възлагане включват организиране и провеждане на 12 (дванадесет) официални церемонии за шест обекта по Проекта (по една церемония „първа копка“ и „рязане на лента“ за всеки обект), както и 2 (две) публични събития (в началото и в края на Проекта).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.

II.2) Описание 1

Осигуряване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45223110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на поръчката включва изпълнение на мерки за информация и комуникация, в пълно съответствие с „Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“.
Дейностите, предмет на възлагане включват осигуряване (чрез изработка и доставка, чрез наем или по друг начин, по преценка на изпълнителя) и монтиране на 6 (шест) временни билборда и 6 (шест) постоянни обяснителни табели, за шест обекта по Проекта. Преди поставяне на постоянните обяснителни табели се извършва и демонтаж на временните билбордове.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.

II.2) Описание 1

Доставка на брандирани промоционални материали 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192121      
30234600      
39221120      
22459100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на поръчката включва изпълнение на мерки за информация и комуникация, в пълно съответствие с „Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“.
Дейностите, предмет на възлагане включват доставка на брандирани промоционални материали, както следва: химикалки (300 бр.); флаш памети (300 бр.); термо чаши (300 бр.); калкулатори (300 бр.); стикери (300 бр.); Доставката включва и брандирането на материалите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се постяват изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се постяват изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се постяват изисквания.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обществената поръчка се обявява без осигурено финансиране, което означава, че към момента на откриване на настоящата процедура не е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Финансирането на обществената поръчка се очаква да бъде осигурено от бюджета на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“. Във връзка с изложеното във всеки договор е предвидена клауза за отложено изпълнение по чл. 114 от ЗОП.
Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/06/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив, ет. 3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване и друга информация:
Обстоятелствата, относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
Прилагат се и основанията за отстраняване по чл. 107 от ЗОП;
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.
На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция се допуска подаване на един набор от документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция "Обществени поръчки")

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва