Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП49 02/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/05/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0051 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424GHWb6453276
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” 20180424GHWb6453276
71521000      
Услуги

Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”, разпределени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Обекти: ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ (ОП 1)
Обособена позиция №2: Обекти: Сградите на СОУ „Любен Каравелов“ (ОП 2)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
119000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обекти: ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на поръчката включва упражняване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове строително-монтажни работи, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.
Строителният надзор се извършва по време на строителството на следните обекти:
Обект: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ДЯ „Детски Смях“, находяща се на ул. „Весела“ № 30, УПИ І – детска ясла, кв. 441 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив.
Обект: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ „Перуника“, находяща се на ул. „Марагидик“ № 97 А, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив
Обект: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ „Снежанка“, находяща се на ул. „Тополница“ № 3, УПИ ІХ – детска градина, кв. 429 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив
За всеки обект е издадено разрешение за строеж. Всички обекти са четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за устройство на територията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна като са определени и следните лимитни стойности за всеки обект, както следва: ДЯ „Детски Смях“ – 14 000,00 лв. без включен ДДС; ЦДГ „Перуника“ – 22 000,00 лв. без включен ДДС; ЦДГ „Снежанка“ – 24 000,00 лв. без включен ДДС;

II.2) Описание 1

Обекти: Сградите на СОУ „Любен Каравелов“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на поръчката включва упражняване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове строително-монтажни работи, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.
Строителният надзор се извършва по време на строителството на следните обекти:
Обект: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, УПИ І – училище, кв. 445 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив;
Обект: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37, УПИ І – училище, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив;
За всеки обект е издадено разрешение за строеж. Първият обект (сграда 1) е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за устройство на територията, а вторият обект (сграда 2) е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за устройство на територията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
59000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” по ОПРР 2014-2020

Посочената прогнозна стойност е лимитна като са определени и лимитни стойности за всеки обект, както следва: СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1 – 36 000,00 лв. без включен ДДС; СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2 – 23 000,00 лв. без включен ДДС;
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (всяко лице, което ще извършва строителен надзор) да притежава удостоверение за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията или еквивалентен документ, удостоверяващ правото му за упражняване на тези дейности съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния документ, удостоверяващ правото за извършване на строителен надзор. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обществената поръчка се обявява без осигурено финансиране, което означава, че към момента на откриване на настоящата процедура не е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Финансирането на обществената поръчка се очаква да бъде осигурено от бюджета на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.
Във връзка с гореизложеното в договора е предвидена клауза за отложено изпълнение по чл. 114 от ЗОП.
Предвиждат се гаранции за добро изпълнение и за авансово предоставени средства по всеки договор. Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово предоставени средства е в пълния размер на предоставения аванс, който е определен на 30 % от стойността на договора с включен ДДС. Гаранциите се предоставят при условията на чл. 111, ал. 5 – 8 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/06/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов №1 - Административната сграда на Община Пловдив, ет. 3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На снование чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прилагане на критериите за подбор при несамостоятелно участие:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В настоящата процедура не се поставят критерии, свързани с икономическо и финансово състояние, техническите и професионални способности, поради което съгласно чл. 65 от ЗОП, участникът не може да се позовава на капацитета на трети лица за доказване съответствието с поставения критерий за подбор.
Съгласно чл. 66 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Основания за отстраняване и друга информация:
Обстоятелствата, относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
Прилагат се и основанията за отстраняване по чл. 107 от ЗОП.
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция се допуска подаване на един набор от документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция "Обществени поръчки")

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва