Деловодна информация
00169
 
да
да
27/04/2018 (дд/мм/гггг)
00169-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ловеч 000291591
ул. Търговска 22
Ловеч BG315 5500 България
Найден Вълчев +359 68-688242
lovechrsk@gmail.com +359 68-688280

Интернет адрес/и

http://www.lovech.bg/

http://212.122.173.117:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://lovech.imeon.bg:4444/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=Y7L8Ft1Nwws%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строително-ремонтни работи в Наблюдавано жилище по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, финансиран по ПО 5 на ОПРР 2014-2020г.“
45000000      
Строителство

Община Ловеч предвижда разкриване на нова услуга от резидентен тип – „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21-годишна възраст с капацитет до 6 места. За нуждите на услугата ще се извършат строително-ремонтни работи в апартамент - публична общинска собственост, намиращ се в бл.203, вх.А, ет.2, в жилищен квартал „Здравец“ в гр.Ловеч.
Строително-ремонтните работи (СРР), предмет на настоящата поръчка, ще се извършат в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр.Ловеч“ на Община Ловеч, финансиран по ПО 5 на ОПРР 2014-2020 г.
С изпълнение на строително - ремонтните работи, ще се обнови инфраструктура, удовлетворяваща основните композиционни и функционални изисквания за предоставяне на услугите, утвърдени от Министерството на труда и социалната политика и Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10953.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч

Община Ловеч предвижда разкриване на нова услуга от резидентен тип – „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21-годишна възраст с капацитет до 6 места. За нуждите на услугата ще се извършат строително-ремонтни работи в апартамент - публична общинска собственост, намиращ се в бл.203, вх.А, ет.2, в жилищен квартал „Здравец“ в гр.Ловеч. Апартаментът е със застроена площ от 80,99 кв.м и се състои от три спални с обща светла площ 46,66 кв.м, трапезария с кухненски бокс с площ 12,30 кв.м, баня, тоалетна, преддверие, антре, коридор и обща тераса за две от стаите. Оптималният брой потребители е 4 човека, като максималния брой потребители може да достигне 6 човека.
Строително-ремонтните работи (СРР), предмет на настоящата поръчка, ще се извършат в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр.Ловеч“ на Община Ловеч, финансиран по ПО 5 на ОПРР 2014-2020 г.
С изпълнение на строително - ремонтните работи, ще се обнови инфраструктура, удовлетворяваща основните композиционни и функционални изисквания за предоставяне на услугите, утвърдени от Министерството на труда и социалната политика и Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
Видове строително-ремонтни работи:
- Демонтаж чугунени радиатори – 4 бр.
- Полагане на EPS – 58 кв.м
- Доставка и монтаж на дограма PVC – 3 кв.м
- Доставка и монтаж на алуминиева дограма – 3,20 кв.м
- Боядисване с латекс двукратно – 189 кв.м
- Полагане на фаянсова облицовка – 22 кв.м
- Настилка от теракот на циментово лепило – 12 кв.м
- Демонтаж тапети – 120 кв.м
- Заготовка доставка и монтаж на ажурен парапет тераса с височина 1,05 м от метални профили – 48 кг
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10953.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект: „Подкрепа за деинституционализация за грижите за деца в гр. Ловеч“.ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0017-С01, ПО 5 ОПРР 2014-2020

Предложенята на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка. Участник, чиято обща цена за изпълнение на СРР, вкл. 10% непредвидени разходи, надхвърля прогнозната стойност на обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да имат опит в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът следва успешно да е изпълнил строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За строителство „сходно“ с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира основен и/или текущ ремонт на сграда/сгради, или постройка/-и, или съоръжение/-я, или инсталация/-и в тях, с площ за един обект или сума от площи на повече обекти – минимум: 50 м2.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, който списък, участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2018 (дд/мм/гггг)   18:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Ловеч, ул. Търговска 22, сградата на Община Ловеч

Съгласно чл.54, ал.2 ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице следните основания за отстраняване: обстоятелствата по чл.107 ЗОП; обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; обстоятелства по чл.101, ал.9, 10 и 11 ЗОП; обстоятелства по чл.69, ал.1 и 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участникът, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Съгласно чл.67, ал.4 ЗОП, във връзка с §29, т.5, б.„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 5 на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:парична сума;банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва