Деловодна информация
02744
252 27/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
27/04/2018 (дд/мм/гггг)
02744-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД 201004249
ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2
СМОЛЯН BG424 4700 България
Д-Р МОНКА ТОДОРОВА - ДАНЧЕВА +359 0882430139
dkc.smolyan@gmail.com +359 0882430139

Интернет адрес/и

https://dkcsmolyan.com/web/

https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИИ И ПАРИЗИТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД
33140000      
Доставки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИИ И ПАРИЗИТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
377000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Доставките са периодични за период от 2 (две) години с опция за удължаване с нови 6 /шест/месеца при неподписване на нов договор или до сключването на нов договор със същия предмет по реда и при условията на Закона за обществените поръчки.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА, КАКТО И В СЛУЧАЙ НА ПОДНОВЯВАНЕ - ЗА ОЩЕ 6 МЕСЕЦА, Е ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
294000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Доставките са периодични за период от 2 (две) години с опция за удължаване с нови 6 /шест/месеца при неподписване на нов договор или до сключването на нов договор със същия предмет по реда и при условията на Закона за обществените поръчки.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА, КАКТО И В СЛУЧАЙ НА ПОДНОВЯВАНЕ - ЗА ОЩЕ 6 МЕСЕЦА, Е ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ СМОЛЯН ЕООД 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2

ДОСТАВКИ НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Доставките са периодични за период от 2 (две) години с опция за удължаване с нови 6 /шест/месеца при неподписване на нов договор или до сключването на нов договор със същия предмет по реда и при условията на Закона за обществените поръчки.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА, КАКТО И В СЛУЧАЙ НА ПОДНОВЯВАНЕ - ЗА ОЩЕ 6 МЕСЕЦА, Е ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават разрешение за извършване на търговия на едро за доставката на която участват в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

НЕ СЕ ПРЕДВИЖВАТ

НЯМА
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците за доставка на медицински консумативи следва да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентно за внос и дистрибуция на медицински изделия;
Участниците следва да докажат наличието на сертификати за внедрена система за управление на качеството ISO 13485 или еквивалентен, за производителите на оферираните продукти.
Участниците следва да притежават правото да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, предоставено от производителя на стоките, както и да установят съответствието на оферираните стоки с Директива 93/42/ЕЕС и със Закона за медицинските изделия;
Участниците следва да притежават валидни Декларации за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. За доказване на това съответствие, Участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.12.
Участниците следва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните медицински консумативи/реактиви да бъдат доставяни в лечебното заведение до 24 /двадесет и четири/ часа от заявяването им, а при спешност до 2/два/ часа, както и да разполагат със съответните транспортни средства, според спецификата на медицинските консумативи.


1.3. Технически и професионални способности съгласно чл. 63 от ЗОП:
За последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили успешно най-малко 3 договора с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. За доказване на съответствието с горното изискване участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, В: „Технически и професионални способности“, т.1б).
Участниците за доставка на медицински консумативи следва да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентно за внос и дистрибуция на медицински изделия;
Участниците следва да докажат наличието на сертификати за внедрена система за управление на качеството ISO 13485 или еквивалентен, за производителите на оферираните продукти.
Участниците следва да притежават правото да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, предоставено от производителя на стоките, както и да установят съответствието на оферираните стоки с Директива 93/42/ЕЕС и със Закона за медицинските изделия;
Участниците следва да притежават валидни Декларации за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. За доказване на това съответствие, Участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.12.
Участниците следва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните медицински консумативи/реактиви да бъдат доставяни в лечебното заведение до 24 /двадесет и четири/ часа от заявяването им, а при спешност до 2/два/ часа, както и да разполагат със съответните транспортни средства, според спецификата на медицинските консумативи.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1 до т. 2.9 вкл. и т. 10 и съответствието с поставените в раздел II.А, т. 1.1, т. 1.2 и част от т.1.3 критерии за подбор, чрез представяне на попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 3 към настоящата документация). Същият е достъпен в електронен вариант на профила на купувача на адрес: www.dkcsmolyan.com.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2

КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ИЛИ ТЕХНИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 196, АЛ.1, Т.1 ВР. ЧЛ. 197, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП, ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В 10 ДНЕВЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ЧЛ.100, АЛ.3 ОТ ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
БУЛ. ВИТОША №18
СОФИЯ 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва