Деловодна информация
00826
Д-731 26/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00826-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Станислава Бачева +359 9702101
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
39831200      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация.
В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат четири обособени позиции, както следва:
І обособена позиция - Препарати за дезинфекция;
ІІ обособена позиция - Почистващи препарати;
ІІІ обособена позиция – Помощни средства;
ІV обособена позиция - Други;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
71525.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Препарати за дезинфекция 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1.Препарат за дезинфекция на медицинска апаратура и труднодостъпни повърхности/спрей - готов разтвор - разфасовка от 0,5 л.,м.ед. брой, прогнозно количество - 200 бр.;2.Хлорсъдържащ препарат за дезинфекция на повърхности - течна или гелообразна форма, концентрат – разфасовка – 0,5 л. за гелообразната и 1л. за течната форма / по възможност спрей /, м.ед.-литри,прогнозно количество - 200 л.;3.Препарат за измиване на съдове в миялна машина -прахообразна или таблетна форма – разфасовка 3 кг. за прахообразната форма,м.ед.кг., прогнозно количество - 300 кг;4.Препарат за хигиенно измиване с дезинфекционен ефект и хирургическа дезинфекция на ръце и кожа, преди и след манипулации - концентрат - разфасовка от 1 и 2 литра,м.ед.-литри, прогнозно количество - 600 л.;5.Препарат без формалдехид за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности - концентрат – разфасовка 1 и 2 литра,м.ед.-литри, прогнозно количество - 600 л.; 6.Препарат за почистване на различни видове повърхности без алдехид – концентрат –разфасовка 1 л.,м.ед.литри, прогнозно количество - 400 л;7.Препарат за дезинфекция на кухненска посуда, яйца и повърхности влизащи в контакт с хранителни продукти – таблетна форма,м.ед.кг.,прогнозно количество- 80 кг.; 8.Препарат предназначен за почистване и дезинфекция на повърхности (фаянс, теракота, мозайка, санитария) с лимонова киселина – разфасовка 1 л, м.ед.-литри, прогнозно количество -500 л.;9.Препарат за дезинфекция и студена стерилизация на термолабилни медицински консумативи - концентрат – разфасовка 1 и 5 л.,м.ед.-литри- прогнозно количество 200л.;10.Концентриран неутрален детергент на алкохолна основа за почистване на твърди повърхности, облицовъчни плочки, мрамор, емайл и други - концентрат – разфасовка10л., м.ед.литри, прогнозно количество 60 л.;11Препарат за подлогомиялна машина- концентрат – разфасовка 10л., м.ед.литри, прогнозно количество - 120 л.;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24140      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособени позиции № 1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочените обособени позиции се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.

II.2) Описание 1

Почистващи препарати 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
39831240      
39831220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1.Препарат за измиване на кухненска посуда , концентрат – течна форма – разфасовка 1 л., м.ед.-литър-прогнозно количество-460;2.Препарат - кремообразен с фин абразив за почистване на наслоени мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка 600 гр., м.ед. брой- прогнозно количество - 400;3.Препарат - прахообразен абразив за почистване на наслоени мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка 0, 500 кг, м.ед.брой, прогнозно количество - 400;4.Препарат за лакирани и нелакирани дървени повърхности, спрей; разфасовка - 300 мл.-м.ед.-брой, прогнозно количество-120;5.Препарат, обезмаслител - универсален за отстраняване на мазнини, сапунени отлагания, хранителни отпадъци, лепкави субстанции – концентрат - разфасовка от 0,5 л.- спрей-м.ед.-брой, прогнозно количество-650;6.Препарат за отстраняване на петна от текстил и тапицерии - разфасовка от 1 кг.- спрей, м.ед. бр., прогнозно количество- 50;7.Препарат за подръжка, полиране и защита на инокс - разфасовка от 0,5 л. - спрей, м.ед.-бр., прогнозно количество-100;8. Препарат за стъкла и офис техника 0,5 л. - спрей, м.ед.-бр.прогнозно количество-400 ; 9.Препарат антимухъл, спрей – разфасовка 0, 5 литра, м.ед.брой, прогнозно количество - 100;10.Дезодорант за WC (твърда форма) - с кошничка , м.ед.-бр. прогнозно количество-660;11.Каналин, 60 грама, гранули, мерна единица - бр., прогнозно количество-350 ;12.Прах за пране, разфасовка по 1 кг., м.ед.кг.,прогнозно количество-130;13.Сапун - течен с омекотител, разфасовка 1 , 2 л., м.ед.-литри, прогнозно количество - 1000;14.Сапун - тоалетен / твърд, 100 gr,м.ед.-брой, прогнозно количество-110
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3560.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособени позиции № 2 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочените обособени позиции се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.

II.2) Описание 1

Помощни средства 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33761000      
33763000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 -вещеви склад.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1.Дръжка за парцал, дължина 125 см – метална с винт съвместима с накрайника на парцали, четки и лопати от позиции 18;19 и 21, м.ед.-бр., прогнозно количество-230;2.Гъби за почистване/домакинска с канал не по – малки от 10/12 см , м.ед.бр., прогнозно количество-820;3.Кърпи за ръце, двупластова 22/24см, 200 бр. в пачка, Зиг-заг сгъвка, бяла, 100% целулоза ,м.ед.пачка, прогнозно количество-6000;4.Кърпа "Швентух" х 3 бр. в опаковка, м.ед.опаковка, прогнозно количество-400;5.Кърпа "Микрофибърна" х 1 бр. в опаковка,м.ед. бр., прогнозно количество-450;6.Пълнител ролка, хигроскопична,многопластна, перфорирана за дезинфекционна кофичка х 1 бр. в опаковка (минимум 90 броя кърпи в ролка) ,м.ед.-бр.,прогнозно количество-600;7.Ролки медицински/Еднократни чаршафи, с водонепромукаемо фолио от едната страна, с дължина 50 метра, перфорирана през 60 см, ширина на ролката 60 - 80см, м.ед.бр., прогнозно количество-680;8.Парцали за миене - с винт за дръжка, вид на парцала - въже, 250 грама,м.ед.-брой,прогнозно количество-2600;9.Ролна хартия за ръце, двупластова, плътна - ролка по 1 кг. бяла, 100 % целулоза,м.ед.-бр.,прогнозно количество-530;10.Ръкавици домакински ,м.ед.чифт, прогнозно количество-400;11.Тел домакинска неръждаема, едра ,м.ед.-бр., прогнозно количество-370;12.Тоалетна хартия – трипластова, 100 грама, разфасовка по 4 бр./фабрично опакована/ бяла,100 % целулоза,м.ед.-бр., прогнозно количество-5000;13.Чували полиетиленови, жълти за опасни отпадъци - 70 микрона - 30 литра – разфасовка на руло x 10 броя,м.ед.бр.,прогнозно количество-7000;14.Чували полиетиленови жълти за опасни отпадъци 90 микрона - 90 литра, с връзки – разфасовка на руло x 10 броя,м.ед.-бр.,прогнозно количество-8200;15.Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 1 литър,м.ед.бр.,прогнозно количество-1000; 16.Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 5литра,м.ед.бр.,прогнозно количество-1800;17.Чували за мръсно бельо - 70/90 сини с връзки , 90 микрона – разфасовка на руло x 10 броя,м.ед.брой,прогнозно количество-7500;18.Четка за под твърда , с къс косъм с винт за дръжка,м.ед.бр.,прогнозно количество-90;19.Четка за под меки , с дълъг косъм с винт за дръжка,м.ед.бр.,прогнозно количество-200,20.Четка за трудно достъпни места, тип ютия с твърд косъм и дръжка по дължината и, не по –дълга от 11 см.,м.ед.-бр.,прогнозно количество-50;21.Лопати за събиране на смет , пластмасови с дълга дръжка, с размери – минимум: дължина – 29 см; ширина – 25 см.; височина – 84 см.,м.ед.-бр.,прогнозно количество-85;22.Метли с дълги дървени дръжки от естествена метличина с минимум четири шева ,м.ед.-бр.,прогнозно количество-80;23.Салфетки, двупластови – опаковка х 100 бр.,м.ед.-опаковка, прогнозно количество-300;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37535      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
19640000      
39224330      
39525100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
1.Кърпа за прах х 3 бр. в опаковка,м.ед. оп.,прогнозно количество-300;2.Кофи пластмасови с цедка - с обем от 10 - 12 л. ,м.ед.бр.,прогнозно количество-80;3.Малки чували за битов отпадък за кош 35л. - прозрачни; разфасовка на руло x 10 броя,м.ед.бр.,прогнозно количество-25000;4.Чували за битов отпадък - прозрачни; 70 микрона ; 70/90 – с връзки – разфасовка на руло x 10 броя,м.ед.брой,прогнозно количество-20000;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6290.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособени позиции № 4 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочените обособени позиции се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
Изискването се отнася САМО за участници, които подават оферти за участие за обособена позиция № 1.
При подаване на оферта за обособени позиции №№2, 3 и 4 възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност!
При подаване на оферта за участие, участниците декларират съответствие с критерия за подбор и посочват публичен регистър, в който се съдържа информация за съответствие с критерия за подбор (когато има такъв), в ЕЕДОП.
Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може, а в случаите на ал. 6 изисква от участника да представи:
• разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира
• документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум една дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
*Под “дейности сходни с предмета на обществената поръчка“ се разбира доставка/и на някой от артикулите, включени в съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, в обем не по-малък от обема на съответния артикул посочен в Техническата спецификация на възложителя.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.


Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП възложителят може да изиска, а по чл. 67, ал. 6 ЗОП изисква да бъдат представени доказателства за извършените доставки
При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря на минималното изискване за всички обособени позиции, за които участва сборно.
Изискуемият минимален обем на доставките може да бъде изпълнен с една или повече дейности.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за доставка, след извършване на заявка от възложителя е 5 /пет/ работни дни за обикновена поръчка и 2 /два/ работни дни за спешна поръчка. Заявките ще се правят по телефон или по електроната поща на посоченият в договора адрес, като Изпълнителят носи отговорност за тяхното точно възпроизвеждане и съответствието им с доставката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/09/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.4 и т.5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всяка оферта трябва да съдържа:1.1. Опис на представените документи; 1.2. Техническо предложение, което съдържа: а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 2. в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по Образец № 3; г) Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 4;
д) Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта.е) Участникът представя към офертата и списък на мострите. В приложения към офертата списък, мострите трябва да са еднозначно дефинирани по техническата спецификация на възложителя.ж) Участниците трябва да представят към техническото си предложение указания за приложение (употреба) и информационен лист за безопасност за всички артикулите - биоциди, включени в обособени позиции № 1 и 2, в случай че подават оферта за тези обособени позиции.з) Участниците трябва да представят към техническото си предложение разрешението за пускане на пазара на биоцид или удостоверението за регистрация на биоцид с нисък риск, издадени от министъра на здравеопазването, или да посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за издадените документи - за всички артикули - биоциди, включени в обособени позиции № 1 и 2, в случай че подават оферта за участие за тези обособени позиции;1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – Образец № 1.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. Важно: ЕЕДОП се предоствя в електронен вид по обрзец, утвърден с актна Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително предстанавяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява неговото редактиране.Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП,1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо,1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението,1.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;
1.7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на об. позиция, за която се отнася, който съдържа цен. предл. на участника, изготвено по Образец № 5 и приложение към цен. предл., в зависимост от об.поз. за която се подава

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва