Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП47/1/ 25/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00267-2018-0049 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424Zxpn6438460
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“, по 2 обособени позиции
64100000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на пощенски и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), в съответствие с техническата спецификация, по 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги“;
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на куриерски услуги“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
262468.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64100000      
64112000      
64113000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, както следва: 1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки: а/ кореспондентски пратки до 2 кг; б/ малки пакети до 2 кг.; 2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.; 3. Допълнителни услуги „препоръка” и „известие за доставяне” (обратна разписка); 4. Услуги по чл. 3, т. 2 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Прогнозни кобичества (обем) за 1 г/бр:
1. Приемане, пренасяне и доставяне на кореспондентски пратки:
а) на територията на страната - 86 375;
б) извън територията на страната - 47;
2. Приемане, пренасяне и доставяне на малки пакети на територията на страната - 20;
3. Приемане, пренасяне и доставяне на колетни пратки:
а) на територията на страната - 66;
б) извън територията на страната - 11;
4. Допълнителни услуги:
а) Препоръка - 71 405;
б) Известие за доставяне - 71 205;
5. Едностранно отпечатване на персоналнизирана информация - от 1 до 2 съобщения на страница, машинно пликоване и доставка до пощенската кутия на получателя - 190 000;
6. Двустранно отпечатване на персоналнизирана информация - от 1 до 4 съобщения на лист, машинно пликоване и доставка до пощенската кутия на получателя - 22 000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
208259.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на чл. 30 от проекта на договор. При подновяване максималният срок на договора е 24 чесеца. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗДДС, извършването на универсална пощенска услуга при условията и по реда на ЗПУ е освободена доставка. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 1, за 1 година, е 104 129,66 лв без ДДС.

II.2) Описание 1

Предоставяне на куриерски услуги 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64100000      
64120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предоставяне на обикновени и експресни куриерски услуги по смисъла на параграф 1, т. 18 от ДР на ЗПУ, които гарантират приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както и предоставянето на всички или някои от следните допълнителни услуги: - събиране от адреса на подателя; -доставяне до определена дата; -възможност за смяна на направлението и получателя в движение; -уведомяване на подателя за получаването на пратката; -контролирано наблюдение и проследяване на пратките.
Прогнозни количества (обем) за 1 г/бр:
1. Обикновени куриерски услуги:
а) на територията на гр. Пловдив - 18 225;
б) на територията на станата - 2 120;
в) извън територията на станата - 18;
2. Експресни куриерски услуги на територията на страната - 2;
3. Обратно връщане на документи (за страната) - 6
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54209.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на чл. 30 от проекта на договор. При подновяване максималният срок на договора е 24 чесеца. На основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията е с включено предвиденото подновяване.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност за ОП 2, за 1 година, е 27 104,55 лв без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За ОП 1:
Изпълнението предмета на ОП 1 следва да се осъществява от лице, което притежава:
А) Валидна индивидуална Лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с обхват пощенските услуги по чл. 34, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, т. 2 и т. 4 (без допълнителната услуга „обявена стойност“) от Закона за пощенските услуги (ЗПУ); и
Б) Валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват пощенските услуги по чл. 3, т. 2 от ЗПУ.
Чуждестранните участници следва да притежават аналогични документи, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на:
- валидна индивидуална Лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с обхват пощенските услуги по чл. 34, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, т. 2 и т. 4 (без допълнителната услуга „обявена стойност“) от ЗПУ; и
- валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват пощенските услуги по чл. 3, т. 2 от ЗПУ.
За чуждестранни участници съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на аналогичните документи.
Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката/обособената позиция, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващ правото да изпълняват дейността по предмета на поръчката/обособената позиция в Република България - заверени копия на:
- валидна индивидуална Лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга или на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с обхват пощенските услуги по чл. 34, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, т. 2 и т. 4 (без допълнителната услуга „обявена стойност“) от ЗПУ; и
- валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват пощенските услуги по чл. 3, т. 2 от ЗПУ.
За ОП 2:
Изпълнението предмета на ОП 2 следва да се осъществява от лице, което притежава валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват куриерски услуги (услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ).
Чуждестранните участници следва да притежават аналогични документи, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват пощенските услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ (куриерски услуги).
За чуждестранни участници съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на аналогичниге документи.
Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката/обособената позиция, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващ правото да изпълняват дейността по предмета на поръчката/обособената позиция в Република България - заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5 от ЗПУ, с обхват услугите по чл. 38, т. 3 от ЗПУ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за която се подава офертата, най-много за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

За ОП 1 и ОП 2:
1. Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което е изпълнило една или повече дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, най-много за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходен“ предмет следва да се разбира:
- за ОП 1- предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, с обхват най-малко пощенските услуги по чл. 34, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, т. 2 и т. 4 (без допълнителната услуга „обявена стойност“) и чл. 3, т. 2 от ЗПУ;
- за ОП 2 - предоставяне на куриерски услуги.
За ОП 1 под „сходен“ обем следва да се разбира предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги в обем, равен или по-голям от посочените в обявлението прогнозни количества за 1 година, за всяка от пощенските услуги, предмет на обособената позиция.
За ОП 2 под „сходен“ обем следва да се разбира предоставяне на куриерски услуги в обем, равен или по-голям от посочените в обявлението прогнозни количества за 1 година, за всяка от куриерските услуги, предмет на обособената позиция.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б), като се предоставя най-малко следната информация: описание на предоставената услуга, сума, дата, обем по видове пощенски услуги, получател на услугата.
Съответствието с поставения критерий се доказва със списък на услугите, с посочване на предоставената услуга, сума, дата, обем по видове пощенски услуги и получател на услугата, заедно с доказателства за извършената услуга. Документите, представени като доказателства за извършена услуга следва да съдържат данни за вида на предоставената услуга, сума, дата, обем (по видове пощенски услуги) и получател на услугата.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват на сертификация сходен с предмета на обособената позиция (универсални и неуниверсални пощенски услуги-за ОП 1; куриерски услуги - за ОП 2), издаден от лице по смисъла на чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
Съответствието с поставения критерий се доказва със заверени копия на съответния сертификат и/или на документите, доказващи еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, са съгласно проекта на договор, техническата спецификация и приложимото законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 2 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП. 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато са налице условията по чл. 4 от закона. 4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ. 5. За когото е налице свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП. При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 181, ал. 2 от ЗОП и в тази връзка, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в отделен запечатан плик. Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на съответна обособена позиция, ще е със срок на действие 1 година. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е 131 234,21 лв без ДДС, съответно: За ОП 1 – 104129,66 лв без ДДС; За ОП 2 – 27104,55 лв без ДДС. Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени в проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената в обявлението прогнозна стойност е с включено предвиденото подновяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на: 4 % (четири на сто) от стойността на съответния договор без ДДС. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна, неотменима и непрехвърляема, и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени с условията на проекта на договор.
Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за всички обособени позиции на поръчката. При участие за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи: - по чл. 39, ал. 2 ППЗОП; - по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП; - по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП.
В ценовите предложения следва да бъдат предложени единични цени за пълния обем на обособената позиция. Цените следва да бъдат посочени с до два знака след десетичната запетая и не могат да надвишават определените от възложителя максимално допустими стойности, посочени в съответния образец на ценово предложение. Посочените в ценовите предложения за ОП 1 и ОП 2 прогнозни количества на услугите имат роля единствено за остойностяването им.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва