Деловодна информация
00267Община Пловдив
18 РОП46-1 25/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
25/04/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0048 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Кръстев, гл.юрк. Милкова +359 32656447/ +359 882393456
b_krustev@plovdiv.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424kNDI6412796
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект – "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1", по обособени позиции
22000000      
Услуги

Естеството и обема на дейностите, както и изискванията за изпълнение за всяка обособена позиция, са подробно представени в Техническите спецификации за настоящата поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95401      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изп.на мерки за инф-я и ком-я в рамките на проект Интегриран проект за водите на град Пловдив-Етап 1, вкл. израб. брошури, инф.стикери и печ., инф. и промоц. материали 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22000000      
22150000      
22817000      
22459100      
30237270      
30192121      
30234600      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Брошури - 800 бр.
Информационни стикери - 500 бр.
Печатни, информационни и промоционални материали, включващи: информационни бюлетини, конферентни чанти, бележници, химикали, термочащи, Флаш памет - 8 GB - 1 500 бр.
Всички продукти трябва да бъдат изработени в съответствие с всички изисквания на Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33201      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".

„Най-ниска цена” се установява чрез методика за определяне на комплексна оценка на всяка оферта на база 3 ценови показателя. Максималният брой, който може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 100 точки: 1. Брошури - Ц1=(Ц1min/Ц1n)*6; 2. Стикери - Ц2=(Ц2min/Ц2n)*1; 3. Печатни, информационни и промоционални материали - Ц3=(Ц3min/Ц3n)*93.

II.2) Описание 1

Изп.на мерки за инф-я и ком-я в рамките на проект Интегриран проект за водите на град Пловдив-Етап 1, вкл. израб.на банери, билбордове, пост.обясн.табели, публ.събития, офиц.церемонии и пл.публикации 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
22120000      
22000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Пловдив

Банери на стойка – 2 бр.;
Изработване и монтиране (наемане на готови конструкции) на временни билборда - 7 бр.;
Изработване и монтиране на постоянни обяснителни табели – 4 бр.;
Пресконференции – 3 броя: първоначална, междинна и заключителна;
Официални церемонии – 2 броя: „Първа копка” и „Откриване на обекта”;
Платени публикации – 14 броя: 10 бр. в регионални издания и 4 бр. в две различни специализирани издания;
Всички продукти трябва да бъдат изработени в съответствие с всички изисквания на Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
62200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".

Най-ниска цена се устан. ч/з методика за опр. на компл.оценка на офертата на база 6 ценови показ-я. Макс. бр., к. може да бъде присъден на уч-к при опред. на компл. му оценка е 100 т.: 1.Банери- Ц1=(Ц1min/Ц1n)*1; 2. Билбордове - Ц2=(Ц2min/Ц2n)*45; 3.Табели - Ц3=(Ц3min/Ц3n)*4; 4.Пресконференции-Ц4=(Ц4min/Ц4n)*14; 5.Оф.церемонии-Ц5=(Ц5min/Ц5n)*13; 6.Публикации-Ц6=(Ц6min/Ц6n)*23.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва подробно в част IV, раздел "В", т.1 б в ЕЕДОП. Доказателствата за извършените услуги се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на съответната обособена позиция.
Под "услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на съответната обособена позиция", следва да се разбира:
За ОП № 1- изработка на брошури, информационни стикери и/или печатни, информационни и промоционални материали- минимум 500 бр.
За ОП № 2- изработка на банери, билбордове и/или постоянни обяснителни табели - минумум 5 бр., както и организиране на публични събития- поне 1 бр., и платени публикации - поне 5 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и по чл.107 ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/05/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, ет.3, зала № 36

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в Профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, при условията на чл.32 от ЗОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.
2. Нямат право да участват в процедурата дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) - информацията се попълва в част III, раздел Г от ЕЕДОП.
3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.
4. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", като посочената прогнозна стойност за всяка обособена позиция е лимитна.
5. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.
Авансово плащане не се предвижда.
6. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС за съответната обособена позиция. Ако изпълнителят е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания- гаранцията е 2 %, съгласно чл.111, ал.2 от ЗОП.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са разписани в проекта на договор за настоящата поръчка.
7. На основание чл.80, ал.1 от ППЗОП, ОП № 1 от предмета на поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва