Деловодна информация
00267Община Пловдив
18РОП42 19/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
19/04/2018 (дд/мм/гггг)
00267-2018-0044 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180416qpmr6368913
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителство за обновяване на детски градини и ясла в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив" 20180416qpmr6368913
45214100      
Строителство

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите и прилежащите дворни места на ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив, разпределени в обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив (ОП 1)
Обособена позиция № 2: Обновяване на ЦДГ „Перуника“ – гр. Пловдив (ОП 2)
Обособена позиция № 3: Обновяване на ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив (ОП 3)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6084695.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Основните строителни дейности, които ще бъдат изпълнявани включват: внедряване на мерки за енергийна ефективност; внедряване на мерки за подобряване достъпа на хора с увреждания; изграждане на детски площадки, включително монтиране на съоръжения за игра; Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ДЯ „Детски Смях“, находяща се на ул. „Весела“ № 30, УПИ І – детска ясла, кв. 441 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив“. Инвестиционният проект за обекта е одобрен с Разрешение за строеж №317/24.11.2014г. Обектът е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за устройство на територията, в чиито обхват попада като сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени и екологични аспекти на техническото предложение    15
Срок за изпълнение    10
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
1432286.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
28

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г.

Посочената прогнозна стойност е лимитна. Договорът ще бъде със срок на действие до въвеждане на строежа в експлоатация, но за не повече от 28 (двадесет и осем) месеца, считано от датата на влизането му в сила. Максималният срок за изпълнение на строителството е 270 календарни дни.

II.2) Описание 1

Обновяване на ЦДГ „Перуника“ – гр. Пловдив 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Основните строителни дейности, които ще бъдат изпълнявани включват: внедряване на мерки за енергийна ефективност; внедряване на мерки за подобряване достъпа на хора с увреждания; изграждане на детски площадки, включително монтиране на съоръжения за игра; Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ „Перуника“, находяща се на ул. „Марагидик“ № 97 А, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив“. Инвестиционният проект за обекта е одобрен с Разрешение за строеж №306/13.11.2014г.
Обектът е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за устройство на територията, в чиито обхват попада като сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени и екологични аспекти на техническото предложение    15
Срок за изпълнение    10
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
2201643.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
28

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г.

Посочената прогнозна стойност е лимитна. Договорът ще бъде със срок на действие до въвеждане на строежа в експлоатация, но за не повече от 28 (двадесет и осем) месеца, считано от датата на влизането му в сила. Максималният срок за изпълнение на строителството е 270 календарни дни.

II.2) Описание 1

Обновяване на ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Основните строителни дейности, които ще бъдат изпълнявани включват: внедряване на мерки за енергийна ефективност; внедряване на мерки за подобряване достъпа на хора с увреждания; изграждане на детски площадки, включително монтиране на съоръжения за игра; Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ЦДГ „Снежанка“, находяща се на ул. „Тополница“ № 3, УПИ ІХ – детска градина, кв. 429 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив“. Инвестиционният проект за обекта е одобрен с Разрешение за строеж №340/12.12.2014г. Обектът е четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за устройство на територията, в чиито обхват попада като сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Качествени и екологични аспекти на техническото предложение    15
Срок за изпълнение    10
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
2450765.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
28

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г.

Посочената прогнозна стойност е лимитна. Договорът ще бъде със срок на действие до въвеждане на строежа в експлоатация, но за не повече от 28 (двадесет и осем) месеца, считано от датата на влизането му в сила. Максималният срок за изпълнение на строителството е 270 календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (всяко лице, което ще извършва строителство) да има право да осъществява строителство на съответните видове строежи, предмет на поръчката, а именно: сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители. За целта е необходима регистрация за съответната категория строеж (четвърта категория съгласно Закона за устройство на територията) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България или еквивалентна регистрация, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния документ, удостоверяващ регистрацията. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър. Чуждестранните лица могат да докажат съответствието си с изискванията за годност с еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени, но преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да е реализирал минимален общ оборот в определен размер. Оборота следва да бъде реализиран най-много през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Размера на реализирания минимален общ оборот определя за всяка обособена позиция, както следва:
ОП 1 – 2 800 000 лв. без включен ДДС;
ОП 2 – 4 400 000 лв. без включен ДДС;
ОП 3 – 4 800 000 лв. без включен ДДС;
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел Б).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представят един или повече от документите по чл. 62 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката (обособената позиция), най-много за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Изпълнен минимум 1 (един) строеж (изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция) на сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ минимум 1000 кв.м или с капацитет минимум 100 места за посетители. Строежът/ите следва да включва/т изпълнени строителни дейности, свързани с: внедряване на мерки за енергийна ефективност; внедряване на мерки за подобряване достъпа на хора с увреждания; изграждане на детски площадки, включително монтиране на съоръжения за игра; Строежът се счита за изпълнен, когато има съставен и подписан акт/документ, чрез който е установена годността му и същият е приет без забележки от възложителя. Допустимо е изброените видове дейности да бъдат изпълнени на повече от един строеж от посочения вид, но е задължително да са извършвани всички от тях.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се представя най-малко следната информация за всеки изпълнен строеж: възложител на строителството; период на изпълнение; вид на строежа; описание на изпълнените строителни дейности;)
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на строителството и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, от които да е видна следната информация за всеки изпълнен строеж: възложител на строителството; период на изпълнение; вид на строежа; описание на изпълнените строителни дейности; Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В техническите спецификации са посочени специални условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 47 от ЗОП. Обществената поръчка се обявява без осигурено финансиране, което означава, че към момента на откриване на настоящата процедура не е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Финансирането на обществената поръчка се очаква да бъде осигурено от бюджета на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, с частично съфинансиране от бюджета на Община Пловдив. Във връзка с изложеното в договора е предвидена клауза за отложено изпълнение по чл. 114 от ЗОП. Предвиждат се следните гаранции за изпълнение по всеки договор: гаранция за добро изпълнение - 5% от стойността на договора без ДДС; гаранция за аванс - за пълния размер на аванса, който е до 40% от стойността на договора с ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/05/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 - Административната сграда на Община Пловдив, ет. 3, зала 36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прилагане на критериите за подбор при несамостоятелно участие: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Съгласно чл. 65 от ЗОП, всеки участник може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, техническите и професионални способности. Трети лица могат да бъдат предвидените подизпълнители, както и други лица, независимо от правната им връзка с участника. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третите лица, като представи документи за поетите от тях задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съгласно чл. 66 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът следва да посочи всеки подизпълнител, както и данни за вида и дела на дейностите от поръчката, които ще му бъдат възложени. В този случай участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Когато участник се позовава на капацитета на трето лице и това лице ще участва в изпълнението на поръчката, то третото лице се явява и подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП, поради което участника следва да декларира и двете обстоятелства, а именно: че се позовава на капацитета на трето лице за доказване съответствието с критериите за подбор, както и че предвижда използването на подизпълнител за изпълнение на поръчката. В този случай се прилагат условията валидни, както за третите лица, така и за подизпълнителите.
Основания за отстраняване и друга информация:
Обстоятелствата, относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на Община Пловдив на адреса, посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление. На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция се допуска подаване на един набор от документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция "Обществени поръчки")

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва