Деловодна информация
00272
1188 17/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00272-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/76-услуга-публично-състезание-изготвяне-на-инвестиционни-проекти


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/76-услуга-публично-състезание-изготвяне-на-инвестиционни-проекти
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции:
71000000      
Услуги

„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обекти: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“; „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“; „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
111080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71322000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, с.Дреновец, с.Бело поле, с.Тополовец, община Ружинци

Предмет и местонахождение на проекта: Проектиране на улици в населените места на Община Ружинци: с. Ружинци; с. Бело поле; с. Дреновец; с. Тополовец. Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор.
Основната цел на проектната разработка е да се предложи решение за реконструкция и благоустрояване на уличните настилки и ремонт на уличните съоръжения и тротоари, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води. Проектното решение да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда. С реализацията се цели подобряване на ежедневието на живущите, подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната инфраструктура.
Приблизителна дължина на улиците по населени места е: с.Дреновец – 1556 м., с.Ружинци – 800 м., с.Бело поле – 150 м., с.Тополовец – 50 м.
Проектът се оформи съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ и да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Република България; Наредба № 2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните територии; Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци; Наредба № 3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища; Наредба № 1 за организация на движението по пътищата).
Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти, както и да са съобразени с Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Изпълнителят следва да представи технически инвестиционен проект най-малко в следния обхват: Част „Геодезия”; Част „Пътна”;Част „План за безопасност и здраве”; Част „ВОБД”; Част „План за управление на строителните отпадъци”; Част „Проектно-сметна документация”.
За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки и количествено-стойностни сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
63300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г."

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката. Договорът ще се сключи при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Обновяване на паркове и гради 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71000000      
71220000      
71421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец, община Ружинци

Предмет на настоящия инвестиционен проект е : „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“.
Изготвянето на Технически проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки и технически спесификации по приложимите части.
Техническият инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.
Изпълнителят следва да представи технически инвестиционен проект най-малко в следния обхват: Част Архитектурна; Част Конструктивна; Част Електро; Част Геодезия и вертикална планировка; Част ВиК; Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ; Част ПБЗ; Част ПУСО; Част ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ- по всички части на проектната документация, в т.ч. подробна количествено-стойностна сметка за видовете СМР. Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и с-ми) с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти.
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
42500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г."

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката. Договорът ще се сключи при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестижионни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане на спортна инфраст 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
71220000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Ружинци и с. Бело поле, община Ружинци

Предмет на настоящия инвестиционен проект е: „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.
Изготвянето на Технически проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки и технически спесификации по приложимите части.
Техническият инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.
Изпълнителят следва да представи технически инвестиционен проект най-малко в следния обхват: Част Архитектурна; Част Конструктивна; Част Електро; Част Геодезия и вертикална планировка; Част ВиК; Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ; Част ПБЗ; Част ПУСО; Част ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ- по всички части на проектната документация, в т.ч. подробна количествено-стойностна сметка за видовете СМР. Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и с-ми) с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти.
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
5280      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г."

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката. Договорът ще се сключи при условията на чл.114 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване за правоспособност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Доказване: Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Документи, които се представят преди подписване на договор: Участникът, определен за изпълнител представя застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи строежи с обхват минимум четвърта категория или еквивалент.


Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Последните 3 (три) години, считано до датата на представяне на офертата, участника следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга със сходен или идентичен с поръчката предмет: За „сходен предмет“ Възложителя ще приеме за всяка обособена позиция както следва: 1.1. За ОП1:Изготвяне на технически и/или работни проекти и упражняване на авторски надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „а” от ЗУТ; 1.2. За ОП2:Изготвяне на технически и/или работни проекти и упражняване на авторски надзор за обекти, които включват: паркоустройство и благоустрояване на зелени площи и/или вертикални панировки, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „г” от ЗУТ; 1.3. За ОП3:Изготвяне на технически и/или работни проекти и упражняване на авторски надзор за обекти, които включват: спортни площадки и/или вертикални планировка, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „г” от ЗУТ.
Доказване: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител представя списък на изпълнените услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. За Обособена позиция 1- 1.Ръководител на екипа; 2. Експерт по част „Пътна“; 3.Експерт по част „ГЕОДЕЗИЯ“; 4. Експерт по част „План за безопасност и здраве“; 5.Експерт по част „Временна организация на движението“. За Обособена позиция 2- 1. Експерт по част „Архитектура“; 2. Експерт по част „Конструкции“; 3. Експерт по част „Електро“; 4.Експерт по част „ГЕОДЕЗИЯ“; 5. Експерт по част „ВиК“; 6. Експерт по част „Пътна“; 7. Експерт по част „Паркоустройство, благоустройство и озеленяване“; 8.Експерт по част „ПУСО“; 9. Експерт по част „План за безопасност и здраве“; 10. Експерт по част „Пожарна и аварийна безопасност“ За Обособена позиция 3- 1.Експерт по част „Електро“; 2.Експерт по част „Конструктивна“;.3.Експерт по част „Геодезия“; 4. Експерт по част „ПУСО“.
ВАЖНО!!! Участникът трябва да посочи отделни технически лица, като едно техническо лице може да съвместява повече от една позиция и може да бъде ползвано в повече от една обособена позиция! Експертите посочени от участника трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгласно българското законодателство. В случай, че са чуждестранни лица трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгласно европейското и националното им законодателство.
Доказване: Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител представя списък с имената на инженерно-технически екип, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
Повече информация за изисквания към инженерно-технически екип и критериите за подбор е посочена в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.


1. Последните 3 (три) години, считано до датата на представяне на офертата, участника следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга със сходен или идентичен с поръчката предмет: За „сходен предмет“ Възложителя ще приеме за всяка обособена позиция както следва:
1.1. За ОП1:Изготвяне на технически и/или работни проекти и упражняване на авторски надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „а” от ЗУТ;
1.2. За ОП2:Изготвяне на технически и/или работни проекти и упражняване на авторски надзор за обекти, които включват: паркоустройство и благоустрояване на зелени площи и/или вертикални панировки, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „г” от ЗУТ;
1.3. За ОП3:Изготвяне на технически и/или работни проекти и упражняване на авторски надзор за обекти, които включват: спортни площадки и/или вертикални планировка, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „г” от ЗУТ.
2. Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип.
За Обособена позиция 1- 1.Ръководител на екипа; 2. Експерт по част „Пътна“; 3.Експерт по част „ГЕОДЕЗИЯ“; 4. Експерт по част „План за безопасност и здраве“; 5.Експерт по част „Временна организация на движението“.
За Обособена позиция 2- 1. Експерт по част „Архитектура“; 2. Експерт по част „Конструкции“; 3. Експерт по част „Електро“; 4.Експерт по част „ГЕОДЕЗИЯ“; 5. Експерт по част „ВиК“; 6. Експерт по част „Пътна“; 7. Експерт по част „Паркоустройство, благоустройство и озеленяване“; 8.Експерт по част „ПУСО“; 9. Експерт по част „План за безопасност и здраве“; 10. Експерт по част „Пожарна и аварийна безопасност“
За Обособена позиция 3- 1.Експерт по част „Електро“; 2.Експерт по част „Конструктивна“;.3.Експерт по част „Геодезия“; 4. Експерт по част „ПУСО“.
ВАЖНО!!! Участникът трябва да посочи отделни технически лица, като едно техническо лице може да съвместява повече от една позиция и може да бъде ползвано в повече от една обособена позиция! Експертите посочени от участника трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгласно българското законодателство. В случай, че са чуждестранни лица трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгласно европейското и националното им законодателство.
Повече информация за изисквания към инженерно-технически екип и критериите за подбор е посочена в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувана на официалния сайт на община Ружинци, в профила на купувача. Максимално допустимия срок за изработка на инвестиционните проекти е 1/един/ месец. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в документацията за общ. поръчка или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в документацията и проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;
3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13;
6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;
7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.
Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва